JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Nähdään Suviseuroissa!

29.6.2017 6.22

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170629062200

Odo­tam­me tei­tä seu­ra­vie­rai­ta, meil­lä on jo kaik­ki lä­hes val­mis­ta!

Tätä blo­gi­teks­tiä kir­joit­ta­es­sa­ni on seu­ro­jen ava­jai­siin ai­kaa 20 päi­vää. Juu­ri het­ki sit­ten esit­te­lim­me alu­et­ta Ou­lus­ta saa­pu­neil­le vie­rail­le. Ra­vin­to­la­ra­ken­nuk­sen ta­ka­na kuun­te­lim­me sa­ta­kie­len lau­lua. Tun­tui, et­tä sa­ta­kie­li ha­lu­si ai­van kuin lau­la­en toi­vot­taa mei­dät tu­tus­tu­maan, mitä tal­koo­vä­ki on saa­nut ai­kaan. Val­koi­set telt­ta­ra­ken­nuk­set kes­ku­sa­lu­een reu­noil­la oli­vat odot­ta­van nä­köi­siä. Ke­väi­sen vih­reä hei­nä ja kel­tai­set voi­ku­kat sai­vat ihas­te­le­maan luon­non kau­neut­ta. To­te­sim­me yh­des­sä, et­tä tääl­tä­hän puut­tu­vat enää seu­ra­vie­raat.

Ku­vit­te­lim­me, et­tä olem­me isos­sa tel­tas­sa. Se tai­taa­kin ol­la ai­noa ”ra­ken­nus”, jota ei ole vie­lä pys­ty­tet­ty. Mis­sä on SRK:n kir­ja­myy­mä­lä? Mikä on tuo pit­kä ra­ken­nus? Se­hän on kark­ki- ja jää­te­lö­ki­os­ki. Ja tuon­ne tu­lee penk­ke­jä, jois­sa voi­daan kuun­nel­la kai­ut­ti­mien vä­lit­tä­mi­nä seu­ra­pu­hei­ta. Tuol­la on myy­mä­lä, jos­ta saa kai­ken tar­peel­li­sen ja jopa enem­män­kin. Vai kuin­ka tar­peel­li­sia ovat jää­te­löt tai kark­ki­pus­sit? Meil­le ma­ke­an ys­tä­vil­le ne ovat Su­vi­seu­rois­sa tar­peel­li­sia, vai mitä te lap­set olet­te miel­tä?

Ken­täl­lä kul­jim­me Lut­he­rin­väy­lää, jon­ka poik­ki me­nee Suo­men­pol­ku. Nämä ni­met muis­tut­ta­vat mei­tä juh­la­vuo­sis­ta, joi­ta saam­me tänä vuon­na viet­tää.

Toi­vom­me, et­tä mah­dol­li­sim­man moni teis­tä pää­si­si mei­dän vie­raak­sem­me ja kuun­te­le­maan, kun py­hän Raa­ma­tun kir­joi­tuk­sia se­li­te­tään. Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Po­ris­sa pe­rin­tei­sen oh­jel­man mu­kai­ses­ti. Mei­dän pyyn­töm­me ja ru­kouk­sem­me on ol­lut se, et­tä evan­ke­liu­min sa­no­ma ta­voit­tai­si kut­su­va­na mah­dol­li­sim­man mo­nen ja sai­si roh­kais­ta us­ko­maan.

Olem­me pyr­ki­neet jär­jes­tä­mään seu­ra­o­lo­suh­teet niil­lä tai­doil­la, joi­ta meil­lä on ol­lut käy­tet­tä­vis­säm­me. Ta­voit­teem­me on ol­lut jär­jes­tää ta­val­li­set ja tur­val­li­set Su­vi­seu­rat. Pyyn­töm­me on ol­lut, et­tä Ju­ma­la siu­nai­si ja var­je­li­si tämä mit­ta­van hank­keen.

Jos Ju­ma­la suo, ko­koon­num­me koh­ta Su­vi­seu­roi­hin Po­riin ja saam­me yh­des­sä lau­laa kuin sa­ta­kie­li – mo­nin sa­noin ja sä­vel­min. Me odo­tam­me tei­tä myös sen vuok­si, kos­ka ha­lu­am­me ja­kaa sen ilon, mitä me olem­me ko­ke­neet jo täs­sä val­mis­te­lu­vai­hees­sa. Me jär­jes­tä­jät olem­me hy­vin laa­jal­ta alu­eel­ta, useis­ta kau­pun­geis­ta ja maa­kun­nis­ta. Olem­me saa­neet tu­tus­tua toi­nen toi­siim­me. Olem­me ko­ke­neet, mi­ten sa­mal­la ta­val­la us­ko­vien rak­kaus on an­ta­nut voi­mia su­vi­seu­ra­työ­hön.

Ter­ve­tu­loa Su­vi­seu­roi­hin Po­riin, me odo­tam­me tei­tä! Tai­vaan Isän siu­naus ol­koon tei­dän mu­ka­nan­ne su­vi­seu­ra­mat­ka­suun­ni­tel­mis­sa ja mat­kal­la. To­te­an tä­hän lop­puun, ku­ten eräs Po­rin kau­pun­gin edus­ta­ja vi­ra­no­mais­ta­paa­mi­ses­sa to­te­si: ”Näh­dään Su­vi­seu­rois­sa!”

Ar­vo Räi­sä­lä

Pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Kohti Porin Suviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä Suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys