JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseuratalkoita suunnitellaan

28.2.2017 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170228065500

Po­rin su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on toi­mi­kun­nat ovat suun­ni­tel­leet vas­tuu­a­lu­eit­ten­sa teh­tä­viä, ja täl­lä het­kel­lä nii­tä vii­meis­tel­lään. Tä­män jäl­keen al­kaa suun­ni­tel­mien to­teu­tus­vai­he. Noin kah­den kuu­kau­den pääs­tä jat­ku­vat vii­me syk­sy­nä al­ka­neet kent­tä­tal­koot su­vi­seu­ra-alu­eel­la. Tal­koo­vuo­ro­ja teh­dään en­nen Su­vi­seu­ro­ja noin 10 000. Teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia – kai­ke­ni­käi­sil­le löy­tyy so­pi­vaa te­ke­mis­tä. Jo­kai­sen työ­pa­nos on tär­keä. Kent­tä­mes­ta­rit suun­nit­te­le­vat työ­teh­tä­vien to­teut­ta­mis­ta ja opas­ta­vat nii­den suo­rit­ta­mi­seen niin, et­tä tal­koo­työt voi­daan teh­dä tur­val­li­ses­ti.

Työ­voi­man han­kin­ta

Työ­voi­man han­kin­ta-alu­ee­na on kes­ki­nen Suo­mi. Työ­vuo­ro­ja on tar­jol­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Rau­ha­nyh­dis­tyk­siin on ni­met­ty työn­te­ki­jöi­den ke­rää­jiä eli työ­a­si­a­hen­ki­löi­tä. Toi­vee­na on­kin, et­tä mah­dol­li­sim­man moni tu­li­si ky­sy­mään heil­tä työ­vuo­ro­ja. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­ta on pe­reh­dyt­tä­nyt työ­voi­man han­kin­taan nel­jäs­sä kou­lu­tus­ti­lai­suu­des­sa: Pie­la­ve­del­lä, Ala­jär­vel­lä ja kah­des­sa ti­lai­suu­des­sa Yli­vies­kas­sa. Työ­vuo­rot py­ri­tään täyt­tä­mään maa­lis­kuun lop­puun men­n­nes­sä.

Ensimmäiset kenttätalkoot pidettiin seura-alueella 15.10.2016. Ville Ojamo kaivoi ojaa seuraravintolan viemärille.

Ensimmäiset kenttätalkoot pidettiin seura-alueella 15.10.2016. Ville Ojamo kaivoi ojaa seuraravintolan viemärille.

Jukka Hintikka (vas.) ja Henry Riihimäki lajittelutyössä kenttätoimikunnan kontilla.

Jukka Hintikka (vas.) ja Henry Riihimäki lajittelutyössä kenttätoimikunnan kontilla.

Työ­vuo­rot su­vi­seu­rois­sa

Su­vi­seu­rois­sa on eri­lai­sia teh­tä­viä ai­kui­sil­le, nuo­ril­le ja lap­sil­le. Po­rin Su­vi­seu­ro­jen or­ga­ni­saa­tio on mää­rit­tä­nyt työ­voi­ma­tar­peen, joka on Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na noin 10 700 työ­vuo­roa. Teh­tä­vä­ni­mik­kei­tä on kai­ken kaik­ki­aan kak­si­sa­taa. Nel­jän­nek­sen työ­voi­mas­ta hank­kii Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vuo­ros­sa ole­va or­ga­ni­saa­tio. Täs­sä on mu­ka­na eri­tyi­so­saa­mis­ta ja am­mat­ti­pä­te­vyyk­siä vaa­ti­via teh­tä­viä.

Ru­kouk­sen voi­ma

Jos voi­mat ei­vät rii­tä osal­lis­tu­maan su­vi­seu­ra­työ­hön, sil­loin­kin voi aut­taa: voi ru­koil­la, et­tä tai­vaan Isä siu­nai­si su­vi­seu­ra­val­mis­te­lut ja Po­rin su­vi­seu­rat voi­tai­siin pi­tää sekä seu­ro­jen kes­kei­sin asia, evan­ke­liu­min esil­lä pi­tä­mi­nen, voi­si to­teu­tua.

Pek­ka Pel­to­mä­ki

Jär­jes­te­ly­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja

Ku­vat: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Kohti Porin Suviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä Suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys