JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mitä suviseurat merkitsevät minulle?

21.5.2017 6.59

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170521065900

Muis­tan, kuin­ka pie­nem­pä­nä odo­tin ke­säs­sä eni­ten Su­vi­seu­ro­ja. Vie­lä ny­ky­ään­kin mi­nul­le ja sis­koil­le­ni ke­sän ko­ho­koh­ta on Su­vi­seu­rat, joi­ta ale­taan odot­ta­maan heti jou­lun men­tyä, mut­ta nii­den oma­koh­tai­nen mer­ki­tys on vuo­sien saa­tos­sa muut­tu­nut hie­man. Pie­nem­pä­nä osa­si joka kesä häm­mäs­tel­lä ih­mis­pal­jout­ta. Su­vi­seu­ra­her­kut tu­li­vat ai­kai­sin tu­tuk­si, ja Su­vi­seu­roi­hin men­tä­es­sä osa­si odot­taa jää­te­lö­tuut­te­ja tai il­ta-au­rin­gos­sa syö­tä­vää pit­saa. Mat­kal­la Su­vi­seu­roi­hin kil­pail­tiin sii­tä, kuka nä­kee en­sim­mäi­se­nä ison tel­tan.

Ny­ky­ään­kin odo­tan Su­vi­seu­ro­ja pal­jon, mut­ta vä­hän eri ta­val­la kuin en­nen. Jää­te­löt ja pit­sat mais­tu­vat edel­leen, mut­ta myös ka­ve­rei­den koh­taa­mi­nen sekä seu­ra­tel­tas­sa is­tu­mi­nen ovat saa­neet yhä suu­rem­man osan mi­nun su­vi­seu­ra­e­lä­mäs­sä­ni. Olen saa­nut huo­ma­ta, et­tä Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen on tul­lut mi­nul­le yhä tär­ke­äm­mäk­si, mitä van­hem­mak­si olen kas­va­nut. Seu­ra­tel­tas­sa is­tu­mi­nen tun­tui jos­kus ai­koi­naan pit­kä­ve­tei­sel­tä ajan­viet­teel­tä. Ny­ky­ään jos au­rin­ko he­lot­taa ar­mot­to­mas­ti, ja­lat ei­vät jak­sai­si kä­vel­lä sent­ti­ä­kään ja kurk­ku tun­tuu au­ti­o­maal­ta, on mu­ka­va men­nä seu­ra­telt­taan is­tu­maan ja kuun­te­le­maan. Myös ve­si­sa­tees­sa on kiva kuun­nel­la telt­ta­kan­kaa­seen tip­pu­via ve­si­pi­sa­roi­ta sa­mal­la, kun pu­hu­ja lu­kee raa­ma­tun­teks­tiä tai ih­mi­set lau­la­vat täy­sin rin­noin. On jän­nit­tä­vää seu­ra­ta eh­tool­li­sen­viet­toa lau­an­tai­na seu­ra­tel­tas­sa, vaik­ka en it­se sil­le vie­lä pää­se osal­lis­tu­maan. Jo­not­ta­jien mää­rä jak­saa ai­na yl­lät­tää.

Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen li­säk­si myös ka­ve­rei­den ta­paa­mi­nen on tär­keä osa nel­jä­päi­väis­tä juh­laa. Kau­ka­na asu­via serk­ku­ja ja ka­ve­rei­ta on kiva näh­dä pit­kän tau­on jäl­keen. Men­neis­tä asi­ois­ta on mu­ka­va ju­tus­tel­la sa­mal­la, kun kai­ut­ti­mis­ta kuu­luu lau­lu­ja tai me­neil­lään on seu­ra­pu­he. Ken­täl­lä liik­ku­es­sa­ni luen yhä uu­del­leen ja uu­del­leen juh­la­por­tis­sa ole­van Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seen.

Ny­ky­ään saan ol­la Su­vi­seu­rois­sa myös työ­vuo­rois­sa. Vie­lä en ole teh­nyt mui­ta työ­vuo­ro­ja kuin ol­lut jää­te­lön­myy­jä­nä tai ros­kien ke­rää­jä­nä, mut­ta tänä vuon­na ai­on ol­la. En tie­dä, mil­lais­ta on teh­dä pi­tem­pi työ­vuo­ro, mut­ta ih­mi­set ovat ker­to­neet töis­tään po­si­tii­vi­ses­ti, jo­ten odo­tan omi­a­ni­kin in­nok­kaas­ti.

Tä­män vuo­den Su­vi­seu­rat ovat mi­nul­le mer­ki­tyk­sel­tään vie­lä ar­vok­kaam­mat kuin yleen­sä, sil­lä Su­vi­seu­rat pi­de­tään pai­kas­sa, jos­sa olen it­se­kin mon­ta ker­taa käy­nyt. Pori on tut­tu paik­ka muu­ten­kin, sil­lä isä­ni on ko­toi­sin siel­tä ja käym­me siel­lä ai­ka usein.

Su­vi­seu­rat on tur­val­li­nen paik­ka, jos­sa ar­kie­lä­män huo­let ja mur­heet unoh­tu­vat het­kek­si ja saa naut­tia tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa siel­lä kuul­ta­vas­ta Ju­ma­lan sa­nas­ta. Ei tar­vit­se miet­tiä, on­ko nyt so­ve­li­as­ta lau­laa Sii­o­nin lau­lu­ja tai vir­siä, vaan saa vei­sa­ta nii­tä mui­den kans­sa yh­des­sä. Us­kon, et­tä mo­nel­le muul­le­kin nuo­rel­le Su­vi­seu­rat mer­kit­se­vät sa­maa kuin it­sel­le­ni, eli Ju­ma­lan sa­nan kuu­loa, ka­ve­rei­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa.

Ai­no V., 14 vuot­ta, Haa­pa­jär­vi

Kohti Porin Suviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä Suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys