JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 7 8 9 10 11 »

Aikamme täällä on lyhyt, pisimmilläänkin

Artikkelit29.12.2014 7.46

Van­haa ta­loa en­ti­söi­des­sä men­nyt ja tu­le­va aset­tu­vat osak­si ny­ky­het­keä. Men­nyt nä­kyy konk­reet­ti­si­na jäl­ki­nä, pii­lu­kir­veen jät­tä­mi­nä ku­vi­oi­na. Puun­pö­lyi­seen ny­ky­het­keen su­lau­tuu tu­le­va: toi­veet ja mie­li­ku­vat sii­tä, min­kä­lai­sen ko­din täs­tä saam­me. Sii­hen si­säl­tyy ru­kouk­sia, joi­hin em­me eh­di erik­seen hil­jen­tyä. Ne nou­se­vat Ju­ma­lan puo­leen nau­la­pys­syn ti­kut­ta­es­sa pa­nee­lei­ta sei­nään.

Lapsi on syntynyt meille

Artikkelit23.12.2014 6.58

Voi­si­ko jou­lun ih­meel­li­nen sa­no­ma kir­kas­tua meil­le kii­rei­sen ai­kam­me kes­kel­lä? Mi­nul­le tämä ilo­sa­no­ma avau­tui oma­koh­tai­ses­ti jou­lun al­la muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Ajoin mar­ket­tien piha-alu­eel­le. Näyt­ti, et­tä koko lää­nin asuk­kaat oli­vat mat­kan­neet juu­ri sa­maan ai­kaan jou­luos­tok­sil­le. Ei löy­ty­nyt ti­laa park­ki­pai­kal­ta au­tol­le − ei sit­ten mil­lään.

Mitä Sakkeus koki kohdatessaan Jeesuksen?

Artikkelit22.11.2014 12.08

Mitä Sak­keus poh­ti, kun Jee­sus ker­toi tu­le­van­sa hä­nen ko­tiin­sa vie­raak­si? Täs­sä teks­tis­sä eläy­dy­tään Jee­suk­sen ja Sak­keuk­sen koh­taa­mi­seen Sak­keuk­sen nä­kö­kul­mas­ta. Kir­joi­tus on osa nuor­ten­leh­ti Kap­sä­kin Mes­ta­rin pu­hut­te­lus­sa -kir­joi­tus­sar­jaa, jos­sa Ta­pio Hol­ma käy läpi Raa­ma­tun ta­pah­tu­mia ku­vit­teel­li­ses­ti, eri hen­ki­lö­hah­mo­jen avul­la.

Muuttuuko avioliittolaki?

Artikkelit18.11.2014 14.51

Ke­vääl­lä 2014 edus­kun­nal­le teh­tiin kan­sa­lai­sa­loi­te avi­o­liit­to­lain ja re­kis­te­röi­dys­tä pa­ri­suh­tees­ta an­ne­tun lain sekä trans­sek­su­aa­lin su­ku­puo­len vah­vis­ta­mi­ses­ta an­ne­tun lain muut­ta­mi­ses­ta.

Alkoholi aiheuttaa kärsimystä ja suuria kustannuksia

Artikkelit8.11.2014 10.23

Par­hail­laan vie­te­tään eh­käi­se­vän päih­de­työn viik­koa. Al­ko­ho­lin­käyt­tö on kol­min­ker­tais­tu­nut nel­jän vii­mek­si ku­lu­neen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na Suo­mes­sa. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) mu­kaan al­ko­ho­li ai­heut­taa pait­si in­hi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä myös suu­ria kus­tan­nuk­sia yh­teis­kun­nal­le.

Mitä abortista tulisi ajatella Raamatun pohjalta?

Artikkelit21.10.2014 6.57

Mitä abor­tis­ta tu­li­si aja­tel­la? Kun tätä poh­di­taan, on syy­tä muis­taa, et­tä ky­sy­mys vie elä­män ja kuo­le­man ää­rel­le, se kä­sit­te­lee herk­kää ja ar­kaa ai­he­pii­riä. Asi­as­ta löy­tyy pal­jon tut­ki­muk­sia, ti­las­to­ja ja va­kau­muk­seen pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta. Eri­lai­sia kan­nan­not­to­ja ja nä­ke­myk­siä löy­tyy myös kris­til­li­sis­tä kir­kois­ta.

Ihana, koskettava, raastava äitiys

Artikkelit11.5.2014 6.59

Ko­to­na­ni on kir­ja­pii­ri, jos­sa koh­taan mum­moi­kään eh­ti­nei­tä nai­sia. Mi­nul­la ja näil­lä nai­sil­la on yh­teen­sä 93 las­ta ja kaik­ki muut nai­set, pait­si minä, ovat jo iso­äi­te­jä, mum­mo­ja. Käym­me äi­tiy­des­tä sy­väl­lis­tä kes­kus­te­lua.

Päivämiehen kehitys vanhoillislestadiolaisuuden uutislehdeksi

Artikkelit9.5.2014 9.59

Päi­vä­mies 60 vuot­ta -kir­joi­tus­sar­jas­sa kä­si­tel­lään Päi­vä­mie­hen his­to­ri­aa, ny­ky­het­keä ja tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä. Tämä sar­jan toi­nen osa kä­sit­te­lee Päi­vä­mie­hen ke­hi­tys­tä ny­kyi­sen­lai­sek­si uu­tis­leh­dek­si.

Vapaaehtoistyö – mahdollisuus palvella ja rakastaa lähimmäistä

Artikkelit1.5.2014 6.59

Nou­sin hi­taas­ti por­tai­ta ker­ros­ta­lon kol­mat­ta ker­ros­ta koh­ti. Olin me­nos­sa en­sim­mäi­seen var­si­nai­seen tu­ki­ta­paa­mi­see­ni uu­den tu­et­ta­va­ni ko­tiin, ja jän­ni­tys sai hen­gi­tyk­se­ni ti­he­ne­mään.

Jeesuksen kärsimys ja ylösnousemus - hän valitsi naulat

Artikkelit20.4.2014 7.52

Raa­ma­tun kir­joi­tuk­sis­ta on vai­kea löy­tää au­ke­a­maa, jos­sa ei tu­li­si il­mi Ju­ma­lan rak­kaus, mut­ta myös ih­mi­sen pa­huus ja vi­hol­li­sen voi­ma. Vaik­ka Raa­ma­tun sa­no­ma on hyvä, se ei tar­koi­ta, et­tä kir­jas­sa ker­rot­tai­siin hy­vis­tä ih­mi­sis­tä. Kaik­kein syn­kin­tä pa­huus oli päi­vä­nä, jol­loin Kris­tus kuo­li. Rak­kau­des­ta mei­tä syn­ti­siä koh­taan Jee­sus luo­pui tai­vaan kirk­kau­des­ta ja va­lit­si nau­lat.

« 1 ... 7 8 9 10 11 »
19.5.2022

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34

Viikon kysymys