JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 12 »

H. V.

H. V.

Jumala hallitsee myös sielunvihollista

Artikkelit7.11.2023 14.00

Kaut­ta ai­kain on poh­dit­tu Jo­bin kir­jan ky­sy­myk­siä: Mikä on pa­han al­ku­pe­rä? Kiin­nos­taa­ko Ju­ma­laa maal­li­set asi­at? Vä­lit­tää­kö hän mi­nun asi­ois­ta­ni? Kai­ken yli nou­see ky­sy­mys: mik­si hy­vät ih­mi­set jou­tu­vat kär­si­mään? Pa­ras vas­taus löy­tyy ris­tin ties­tä, mut­ta Jo­bin kir­jas­ta kan­nat­taa tut­kia hy­vän ja pa­han vä­lis­tä tais­te­lua.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Myönteinen mieli ikääntyvän voimavarana

Artikkelit11.10.2023 12.00

Ikään­ty­mi­nen tuo mu­ka­naan muu­tok­sia niin fyy­si­ses­ti kuin psyyk­ki­ses­ti­kin. Ter­vey­den, toi­min­ta­ky­vyn ja kog­ni­tii­vis­ten ky­ky­jen heik­ke­ne­mi­sen li­säk­si ikään­ty­vä ko­kee usein me­ne­tyk­siä myös so­si­aa­li­ses­sa ver­kos­tos­saan. Ki­vut, me­ne­tyk­set ja toi­min­nal­li­set ra­joi­tuk­set voi­vat li­sä­tä ala­ku­loi­suut­ta ja ma­sen­nuk­seen sai­ras­tu­mi­sen ris­kiä.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Luonnon kauneus inspiroi suvivirren sanojen syntyyn

Artikkelit17.6.2023 7.00

Itä­me­res­sä on Ruot­sil­le kuu­lu­va Got­lan­nin saa­ri. Su­vi­vir­ren sa­nat syn­tyi­vät siel­lä yli 300 vuot­ta sit­ten. Oli ju­han­nu­saa­mu 1694. En­nen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen al­kua pap­pi Is­ra­el Kol­mo­din kä­ve­li kirk­ko­puis­tos­sa. Luon­non kau­neus pu­hut­te­li hän­tä niin ko­vas­ti, et­tä hän puki tun­te­muk­sen­sa ru­nok­si. Kun ru­nol­le löy­tyi sä­vel ruot­sa­lai­ses­ta kan­san­lau­lus­ta, su­vi­vir­si oli val­mis. Se kään­net­tiin oi­tis suo­mek­si ja otet­tiin vuon­na 1701 Suo­men kir­kon vir­si­kir­jaan.

Pääsiäinen pelastushistorian ytimessä

Artikkelit8.4.2023 6.00

Pää­si­äi­nen on kirk­ko­vuo­den kes­kus, jos­ta las­ke­taan ai­kaa sekä taak­se- et­tä eteen­päin. Kos­ka Kris­tuk­sen kuo­le­ma ja ylös­nou­se­mus ovat sa­man pe­las­tus­te­on osia, nii­tä juh­lit­tiin al­ku­aan sa­ma­na päi­vä­nä. Vas­ta 300-lu­vul­la pit­kä­per­jan­tai er­ka­ni eril­li­sek­si juh­la­päi­väk­si.

Traumasta voi toipua

Artikkelit4.3.2023 7.00

Eteem­me voi tul­la hy­viä ja kau­nii­ta asi­oi­ta, jot­ka an­ta­vat voi­maa, iloa ja luot­ta­mus­ta elä­mään. Myös yli­voi­mai­sil­ta tun­tu­vat ko­et­te­le­muk­set, krii­sit, suru ja me­ne­tyk­set ovat osa elä­mää, ja jo­kai­nen koh­taa hy­vin to­den­nä­köi­ses­ti nii­tä jos­sa­kin elä­män­sä vai­hees­sa. On ar­vi­oi­tu, et­tä lä­hes 90 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä ko­kee elä­mäs­sään vä­hin­tään yh­den asi­an, joka po­ten­ti­aa­li­ses­ti voi ai­heut­taa trau­man. Trau­ma­ti­lan­ne tu­lee usein kuin sa­la­ma kirk­kaal­ta tai­vaal­ta ja jär­kyt­tää elä­män tur­val­lis­ta jat­ku­vuut­ta.

Pixabay

Pixabay

Viestinnän teema muistuttaa
Jumalan sanan tuomasta turvasta

Artikkelit20.1.2023 12.15

SRK:n vies­tin­nän tee­ma nä­kyy kris­til­li­syy­den toi­min­nas­sa mo­nin ta­voin. Vuo­si­tee­ma py­ri­tään va­lit­se­maan si­ten, et­tä sen poh­jal­ta voi­daan pi­tää alus­tuk­sia ja kes­kus­tel­la yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. Tee­man poh­jal­ta laa­di­taan kir­joi­tuk­sia kris­til­li­syy­den leh­tiin ja tee­ma on esil­lä myös SRK:n ajan­koh­tais­kir­jas­sa. Va­li­tun tee­man poh­jal­ta val­mis­tel­laan oh­jel­mia Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon ja ai­het­ta kä­si­tel­lään myös Su­vi­seu­ro­jen alus­tuk­ses­sa.

Kolmiulotteinen, värikäs seiminäkymä 1900-luvun alusta on painettu pahviselle kiiltopaperille.

Kolmiulotteinen, värikäs seiminäkymä 1900-luvun alusta on painettu pahviselle kiiltopaperille.

Helsingin kaupunginmuseo

Kolmiulotteinen, värikäs seiminäkymä 1900-luvun alusta on painettu pahviselle kiiltopaperille.

Kolmiulotteinen, värikäs seiminäkymä 1900-luvun alusta on painettu pahviselle kiiltopaperille.

Helsingin kaupunginmuseo

Ensimmäisessä seimiasetelmassa ei ollut Jeesus-lasta – jouluseimiasetelman historiaa

Artikkelit24.12.2022 7.00

Sei­mi­a­se­tel­ma on ny­kyi­sin tut­tu näky jou­lu­ai­kaan maas­sam­me. Sii­nä­hän on ky­sees­sä jou­lu­e­van­ke­liu­min hah­mois­ta ra­ken­net­tu ase­tel­ma, jon­ka kes­ki­ös­sä on Jee­sus-lap­si sei­mes­sään. Hä­nen ym­pä­ril­lään on ai­na­kin Ma­ria, Joo­sef ja tal­lin eläi­miä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Muistisairaus on sairaus muiden joukossa – siitä voi puhua, eikä sitä tarvitse hävetä

Artikkelit20.9.2022 10.30

Suo­mes­sa on ar­vi­ol­ta 200 000 muis­ti­sai­ras­ta ih­mis­tä. Sai­ras­tu­nei­den mää­rä li­sään­tyy päi­vit­täin, kun vä­es­tö ikään­tyy. Ikä on sai­rau­den mer­kit­tä­vin ris­ki­te­ki­jä. Muis­ti­sai­raus kos­ket­taa ar­vi­ol­ta joka vii­det­tä suo­ma­lais­ta jo nyt jol­la­kin ta­val­la. Sai­raus voi tul­la mi­hin ta­han­sa per­hee­seen, toi­sil­la ris­ki­te­ki­jöi­tä on vain enem­män.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

SRK:n arkisto

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

Oulun vuosikokousseurojen 1933 yhteydessä pidetyn puhujienkokouksen osallistujia kokouspaikan, Oulun ruotsalaisen keskikoulun pihalla. Eturivissä istumassa mm. Jaakko Liljeblad, Heikki Jussila, Adolf K. Suoraniemi ja Robert Vepsäläinen.

SRK:n arkisto

Puhujienkokouksen historiaa: Kokoontumisia rakkauden ja yksimielisyyden vaalimiseksi

Artikkelit3.1.2022 15.10

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten pu­hu­jien ko­koon­tu­mi­nen vuo­den­vaih­tees­sa on muo­dos­tu­nut jo pe­rin­teek­si. Vuo­den­vaih­teen pu­hu­jien­ko­kouk­sia on jär­jes­tet­ty sään­nöl­li­ses­ti vuo­des­ta 1973 läh­tien.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Luottamuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa

Artikkelit4.12.2021 6.45

Olet­ko jos­kus kuul­lut sa­not­ta­van, et­tä Suo­mi on luot­ta­mu­syh­teis­kun­ta? Moni var­mas­ti on. Mikä luot­ta­mu­syh­teis­kun­ta on ja mik­si se on tär­keä? Mitä sii­tä seu­rai­si, jos me­net­täi­sim­me luot­ta­mu­syh­teis­kun­nan? Tar­kas­te­len täs­sä ar­tik­ke­lis­sa näi­tä ky­sy­myk­siä en­nen kaik­kea yh­teis­kun­nal­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta kä­sin.

1 2 3 4 ... 12 »
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys