JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 »

Kris­tuk­sen mie­li oh­jaa so­vin­toon ja lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­seen

Artikkelit9.6.2015 9.49

Us­ko on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja. Paa­va­li ke­hot­taa mo­nes­sa raa­ma­tun­koh­das­sa kris­tit­ty­jä elä­mään Kris­tuk­sen mie­len mu­kai­ses­ti. Ku­kaan meis­tä ih­mi­sis­tä ei ole täy­del­li­nen, ja jo­kai­ses­sa meis­sä nä­kyy se, et­tä kan­nam­me syn­tiin­lan­kee­muk­sen pe­rin­töä. Elä­vän us­kon vai­ku­tus kui­ten­kin nä­kyy mo­nel­la ta­val­la kris­tit­ty­jen elä­mäs­sä.

Läpi har­maan ki­ven

Artikkelit30.4.2015 6.15

Is­tun pro gradu -tut­kiel­ma­ni tar­kas­tus­se­mi­naa­ris­sa. Olen juu­ri kuul­lut, et­tä tut­kiel­ma­ni on hy­väk­syt­ty osak­si mais­te­rin opin­to­ja­ni. Tar­kas­ta­jat ovat kä­tel­leet mi­nua ja on­ni­tel­leet suo­ri­tuk­ses­ta. Olo­ni on häm­men­ty­nyt ja on­nel­li­nen.

Ra­ken­ne­taan rau­haa

Artikkelit25.1.2015 8.46

Rau­hal­la tar­koi­te­taan val­ti­oi­den vä­lis­tä nor­maa­lia so­vin­non ti­laa; so­dan tai aseel­li­sen konf­lik­tin vas­ta­koh­taa. Fi­lo­so­fi­ses­ti aja­tel­tu­na rau­ha on so­dan, vä­ki­val­lan ja sor­ron pois­sa­o­loa. Käy­tän­nös­sä rau­han säi­ly­mi­nen kan­sa­kun­tien kes­ken poh­jau­tuu kan­sain­vä­li­siin so­pi­muk­siin ja la­kei­hin sekä ih­mi­soi­keuk­sien nou­dat­ta­mi­seen.

Ai­kam­me tääl­lä on ly­hyt, pi­sim­mil­lään­kin

Artikkelit29.12.2014 7.46

Van­haa ta­loa en­ti­söi­des­sä men­nyt ja tu­le­va aset­tu­vat osak­si ny­ky­het­keä. Men­nyt nä­kyy konk­reet­ti­si­na jäl­ki­nä, pii­lu­kir­veen jät­tä­mi­nä ku­vi­oi­na. Puun­pö­lyi­seen ny­ky­het­keen su­lau­tuu tu­le­va: toi­veet ja mie­li­ku­vat sii­tä, min­kä­lai­sen ko­din täs­tä saam­me. Sii­hen si­säl­tyy ru­kouk­sia, joi­hin em­me eh­di erik­seen hil­jen­tyä. Ne nou­se­vat Ju­ma­lan puo­leen nau­la­pys­syn ti­kut­ta­es­sa pa­nee­lei­ta sei­nään.

Lap­si on syn­ty­nyt meil­le

Artikkelit23.12.2014 6.58

Voi­si­ko jou­lun ih­meel­li­nen sa­no­ma kir­kas­tua meil­le kii­rei­sen ai­kam­me kes­kel­lä? Mi­nul­le tämä ilo­sa­no­ma avau­tui oma­koh­tai­ses­ti jou­lun al­la muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Ajoin mar­ket­tien piha-alu­eel­le. Näyt­ti, et­tä koko lää­nin asuk­kaat oli­vat mat­kan­neet juu­ri sa­maan ai­kaan jou­luos­tok­sil­le. Ei löy­ty­nyt ti­laa park­ki­pai­kal­ta au­tol­le − ei sit­ten mil­lään.

Mitä Sak­keus koki koh­da­tes­saan Jee­suk­sen?

Artikkelit22.11.2014 12.08

Mitä Sak­keus poh­ti, kun Jee­sus ker­toi tu­le­van­sa hä­nen ko­tiin­sa vie­raak­si? Täs­sä teks­tis­sä eläy­dy­tään Jee­suk­sen ja Sak­keuk­sen koh­taa­mi­seen Sak­keuk­sen nä­kö­kul­mas­ta. Kir­joi­tus on osa nuor­ten­leh­ti Kap­sä­kin Mes­ta­rin pu­hut­te­lus­sa -kir­joi­tus­sar­jaa, jos­sa Ta­pio Hol­ma käy läpi Raa­ma­tun ta­pah­tu­mia ku­vit­teel­li­ses­ti, eri hen­ki­lö­hah­mo­jen avul­la.

Muut­tuu­ko avi­o­liit­to­la­ki?

Artikkelit18.11.2014 14.51

Ke­vääl­lä 2014 edus­kun­nal­le teh­tiin kan­sa­lai­sa­loi­te avi­o­liit­to­lain ja re­kis­te­röi­dys­tä pa­ri­suh­tees­ta an­ne­tun lain sekä trans­sek­su­aa­lin su­ku­puo­len vah­vis­ta­mi­ses­ta an­ne­tun lain muut­ta­mi­ses­ta.

Al­ko­ho­li ai­heut­taa kär­si­mys­tä ja suu­ria kus­tan­nuk­sia

Artikkelit8.11.2014 10.23

Par­hail­laan vie­te­tään eh­käi­se­vän päih­de­työn viik­koa. Al­ko­ho­lin­käyt­tö on kol­min­ker­tais­tu­nut nel­jän vii­mek­si ku­lu­neen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na Suo­mes­sa. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) mu­kaan al­ko­ho­li ai­heut­taa pait­si in­hi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä myös suu­ria kus­tan­nuk­sia yh­teis­kun­nal­le.

Mitä abor­tis­ta tu­li­si aja­tel­la Raa­ma­tun poh­jal­ta?

Artikkelit21.10.2014 6.57

Mitä abor­tis­ta tu­li­si aja­tel­la? Kun tätä poh­di­taan, on syy­tä muis­taa, et­tä ky­sy­mys vie elä­män ja kuo­le­man ää­rel­le, se kä­sit­te­lee herk­kää ja ar­kaa ai­he­pii­riä. Asi­as­ta löy­tyy pal­jon tut­ki­muk­sia, ti­las­to­ja ja va­kau­muk­seen pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta. Eri­lai­sia kan­nan­not­to­ja ja nä­ke­myk­siä löy­tyy myös kris­til­li­sis­tä kir­kois­ta.

Iha­na, kos­ket­ta­va, raas­ta­va äi­tiys

Artikkelit11.5.2014 6.59

Ko­to­na­ni on kir­ja­pii­ri, jos­sa koh­taan mum­moi­kään eh­ti­nei­tä nai­sia. Mi­nul­la ja näil­lä nai­sil­la on yh­teen­sä 93 las­ta ja kaik­ki muut nai­set, pait­si minä, ovat jo iso­äi­te­jä, mum­mo­ja. Käym­me äi­tiy­des­tä sy­väl­lis­tä kes­kus­te­lua.

« 1 ... 6 7 8 9 10 »
30.10.2020

Her­ra, si­nua ylis­tä­kööt kaik­ki luo­tu­si, us­kol­li­set pal­ve­li­ja­si kiit­tä­kööt si­nua! Ju­lis­ta­koot he val­ta­kun­ta­si kun­ni­aa, ker­to­koot mah­ta­vis­ta te­ois­ta­si. Ps. 145:10–11

Viikon kysymys

Viikon kysymys