JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 »

Jeesus tulee kunniassa aikojen lopussa

Artikkelit6.12.2015 10.00

Toi­sen ad­vent­ti­sun­nun­tain, kun­ni­an ad­ven­tin (Ad­ven­tus glo­ri­fi­ca­ti­o­nis) ai­hee­na on Kris­tuk­sen tu­le­mi­nen kun­ni­as­saan ai­ko­jen lo­pul­la eli niin sa­not­tu toi­nen tu­le­mi­nen.

Jeesus tulee nöyränä, aasilla ratsastaen

Artikkelit29.11.2015 10.00

En­sim­mäi­nen ad­vent­ti­sun­nun­tai aloit­taa ad­vent­ti­a­jan, ja sil­loin kir­kois­sa lau­le­taan tut­tua Hoo­si­an­na-virt­tä. Hoo­si­an­na on oi­ke­as­taan ru­kous, joka tar­koit­taa ”Oi au­ta, pe­las­ta!” Jo en­nen Jee­suk­sen ai­kaa sitä kui­ten­kin pi­det­tiin ylei­se­nä juh­la­huu­to­na ja rie­mu­nil­mauk­se­na.

KUVITUSKUVA: LASSE LIMMA

KUVITUSKUVA: LASSE LIMMA

Aikuisen tulee suojella lasta

Artikkelit20.11.2015 6.24

Tä­nään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä Lap­sen oi­keuk­sien päi­vää. Päi­vää vie­te­tään kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mi­sen (20.11.1989) kun­ni­ak­si. Tar­koi­tuk­se­na on tuo­da esiin so­pi­mus ja he­rät­tää kes­kus­te­lua las­ten hy­vin­voin­tiin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Tänä vuon­na 16.–22. mar­ras­kuu­ta vie­tet­tä­vän Lap­sen oi­keuk­sien vii­kon ja Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän val­ta­kun­nal­li­se­na tee­ma­na on lap­si­per­hei­den köy­hyys.

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

KUVA: PäIVI PELTONIEMI

Mikä vahvistaa isyyttä?

Artikkelit8.11.2015 6.42

Is­tuin kuun­te­le­mas­sa te­ra­peut­tia. Hän pu­hui en­nen so­taa syn­ty­nei­den mies­ten su­ku­pol­ves­ta, ”hil­jai­sis­ta isis­tä”. Pu­hu­jan vies­ti oli, et­tä ”suo­ma­lai­sia tup­pi­suu­äi­jiä on kas­vat­ta­ji­na vä­hek­syt­ty usein ai­van tur­haan”.

KUVA: JAAKKO KOSKELO

KUVA: JAAKKO KOSKELO

Puhuminen on vaikuttava asia – Sanat rohkaisevat ja satuttavat

Artikkelit28.9.2015 6.51

Hyvä ja roh­kai­se­va sana ilah­dut­taa, nos­taa, in­nos­taa ja kan­nus­taa. Paha ja il­keä sana voi vie­dä ilon, haa­voit­taa, jopa la­maan­nut­taa. Myös pu­hu­mat­to­muus voi ol­la hy­vin ah­dis­ta­vaa. On tär­keä miet­tiä, mi­ten pu­hum­me ja vies­tim­me toi­sil­lem­me.

KUVA: ARVI TYNI

KUVA: ARVI TYNI

Elävä usko synnyttää todellisen vapauden

Artikkelit25.8.2015 10.10

Yh­teis­kun­nas­sam­me va­pau­den kä­sit­teel­lä on hy­vin mon­ta eri mer­ki­tys­tä. Esi­mer­kik­si eri tie­tee­na­loil­la va­paus ym­mär­re­tään eri ta­voil­la. Me­di­as­sa esil­le tu­le­va ylei­nen mie­li­pi­de ko­ros­taa ih­mi­sen lä­hes ra­ja­ton­ta va­paut­ta to­teut­taa it­se­ään. Tämä nä­kyy ih­mi­sen ha­lu­na tul­la toi­meen yk­sin, omien voi­mien­sa ja mah­dol­li­suuk­sien­sa va­ras­sa.

Alkoholismi on vakava sairaus

Artikkelit19.6.2015 6.38

Al­ko­ho­lis­mi on sai­raus, jo­hon sai­ras­tu­neel­la on pa­ko­no­mai­nen tar­ve juo­da al­ko­ho­lia ja hän tu­lee riip­pu­vai­sek­si al­ko­ho­lin saa­mi­ses­ta. Al­ko­ho­lis­tin on mah­do­ton­ta hal­li­ta juo­mis­taan, ja hän kär­sii sekä fyy­si­ses­tä et­tä psyyk­ki­ses­tä riip­pu­vuu­des­ta.

Kristuksen mieli ohjaa sovintoon ja lähimmäisen auttamiseen

Artikkelit9.6.2015 9.49

Us­ko on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja. Paa­va­li ke­hot­taa mo­nes­sa raa­ma­tun­koh­das­sa kris­tit­ty­jä elä­mään Kris­tuk­sen mie­len mu­kai­ses­ti. Ku­kaan meis­tä ih­mi­sis­tä ei ole täy­del­li­nen, ja jo­kai­ses­sa meis­sä nä­kyy se, et­tä kan­nam­me syn­tiin­lan­kee­muk­sen pe­rin­töä. Elä­vän us­kon vai­ku­tus kui­ten­kin nä­kyy mo­nel­la ta­val­la kris­tit­ty­jen elä­mäs­sä.

Läpi harmaan kiven

Artikkelit30.4.2015 6.15

Is­tun pro gradu -tut­kiel­ma­ni tar­kas­tus­se­mi­naa­ris­sa. Olen juu­ri kuul­lut, et­tä tut­kiel­ma­ni on hy­väk­syt­ty osak­si mais­te­rin opin­to­ja­ni. Tar­kas­ta­jat ovat kä­tel­leet mi­nua ja on­ni­tel­leet suo­ri­tuk­ses­ta. Olo­ni on häm­men­ty­nyt ja on­nel­li­nen.

Rakennetaan rauhaa

Artikkelit25.1.2015 8.46

Rau­hal­la tar­koi­te­taan val­ti­oi­den vä­lis­tä nor­maa­lia so­vin­non ti­laa; so­dan tai aseel­li­sen konf­lik­tin vas­ta­koh­taa. Fi­lo­so­fi­ses­ti aja­tel­tu­na rau­ha on so­dan, vä­ki­val­lan ja sor­ron pois­sa­o­loa. Käy­tän­nös­sä rau­han säi­ly­mi­nen kan­sa­kun­tien kes­ken poh­jau­tuu kan­sain­vä­li­siin so­pi­muk­siin ja la­kei­hin sekä ih­mi­soi­keuk­sien nou­dat­ta­mi­seen.

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 »
1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys