JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 »

Sola scriptura – yksin kirjoitukset

Artikkelit31.3.2017 6.23

Raa­mat­tuun kir­joi­tet­tu pyhä Ju­ma­lan sana on us­kon ylin oh­je. Se oh­jaa myös kris­ti­tyn elä­mää. Us­ko ei pe­rus­tu ih­mi­sen omaan ym­mär­ryk­seen, vaan sii­hen, et­tä Ju­ma­la avaa sa­naan­sa Py­hän Hen­gen kaut­ta.

Perhehoito – ammatti ja elämäntapa

Artikkelit13.3.2017 10.34

Uta­jär­vel­lä asu­vat Ir­me­li ja Ant­ti Kois­ti­nen ovat avan­neet ko­tin­sa per­he­hoi­toa tar­vit­se­vil­le. Per­he­hoi­to on ikäih­mis­ten, vam­mais­ten ja las­ten hoi­van ja huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä per­he­hoi­ta­jan ko­dis­sa. Ta­lon asu­kas An­ni Pa­lo­kan­gas (ku­vas­sa vas.) ker­too, et­tä hän on saa­nut per­he­hoi­dos­ta vir­kis­tys­tä ja vaih­te­lua ar­keen­sa.

Kristityt ovat laulaneet läpi historian

Artikkelit18.2.2017 7.00

– Kir­ja ylit­ti odo­tuk­set, vaik­ka ne oli­vat kor­ke­al­la! Tie­toa kir­jas­sa on niin pal­jon, et­tä uut­ta asi­aa riit­tää mo­neen lu­ku­ker­taan, ker­too tai­val­kos­ki­nen Rea Tii­ro­la-Tyni aja­tuk­si­aan kir­jas­ta Lau­la kan­sa Ju­ma­lan – Sii­o­nin lau­lu­jen te­ki­jöi­tä ja taus­to­ja.

Jokainen lapsi on Jumalan luomistyö

Artikkelit9.2.2017 6.08

Ky­sy­mys las­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta Her­ran lah­joi­na pe­rus­tuu Raa­ma­tun il­moi­tuk­seen Ju­ma­las­ta Luo­ja­na. Tämä ku­vas­tuu esi­mer­kik­si pat­ri­ark­ka Jaa­ko­bin vas­tauk­ses­sa vel­jel­leen Esaul­le tä­män ky­sy­es­sä Jaa­ko­bin lap­sis­ta: ”Nämä ovat lap­set, jot­ka Ju­ma­la ar­mos­saan on suo­nut mi­nul­le” (1. Moos. 33:5). Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa on ha­lut­tu pi­täy­tyä Raa­ma­tun il­moi­tuk­seen, ja kiel­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen per­he­suun­nit­te­luun ei ole uu­si asia.

Mistä eutanasiassa on kyse?

Artikkelit21.1.2017 6.35

Kan­sa­lai­sa­loi­te eu­ta­na­si­an lail­lis­ta­mi­sek­si Suo­mes­sa ke­rä­si rei­lut 62 000 al­le­kir­joi­tus­ta ja ete­nee edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn. Aloi­te on he­rät­tä­nyt run­saas­ti huo­mi­o­ta ja kan­na­nil­mai­su­ja sekä puo­les­ta et­tä vas­taan. Mis­tä täs­sä on oi­ke­as­taan ky­sy­mys?

Neither poverty nor riches

Artikkelit26.12.2016 6.25

We are li­ving in an era of dra­ma­tic chan­ge and un­cer­tain­ty. There are pub­lic dis­cus­si­ons of va­lu­es and fun­da­men­tal is­su­es of faith as well as emp­lo­y­ment, workp­la­ces, and sub­sis­ten­ce. It is im­por­tant to pray that God’s word would gui­de our choi­ce of li­fes­ty­le and va­lu­es.

Jokaisella on oma tarkoituksensa ja tehtävänsä

Artikkelit29.11.2016 6.25

Kym­me­nen­nen käs­kyn si­säl­tö ki­tey­tyy Jee­suk­sen ope­tuk­seen: ”Kaik­ki, min­kä te tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää se heil­le. Täs­sä on laki ja pro­fee­tat.” (Matt. 7:12.)

Mihin tarvitaan kirjallisuutta?

Artikkelit17.11.2016 6.06

Yhä use­am­mas­ta suo­ma­lais­ko­dis­ta puut­tuu ny­ky­ään kir­ja­hyl­ly. Se ker­too pal­jon. Kir­jo­ja lu­e­taan, mut­ta vä­hem­män kuin en­nen: yhä suu­rem­pi jouk­ko us­koo di­gi­tek­niik­kaan ja tie­don val­ta­tie­hen.

Puhe taivaasta lohduttaa lastakin

Artikkelit5.11.2016 7.15

Kuo­le­man koh­da­tes­sa per­het­tä tai sen lä­hi­pii­riä myös lap­si ko­kee su­run omal­la ta­val­laan. It­kun ja mui­den su­run il­maus­ten nä­ke­mi­nen ei­vät riko las­ta, jos lap­sel­la on tur­val­li­nen ai­kui­nen lä­hel­lään.

Yhdeksäs käsky: Kadehtiva ihminen ei voi olla onnellinen

Artikkelit3.11.2016 6.19

Yh­dek­säs käs­ky on esi­merk­ki sii­tä, mi­ten kau­as sekä rak­kau­den vaa­ti­mus et­tä it­sek­kyy­den val­ta ulot­tu­vat.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 »
26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys