JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 »

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Välillä ihan rennosti – yksilöllinen raskaus

Artikkelit7.4.2016 6.55

Ras­kau­den vai­ku­tus voin­tiin on yk­si­löl­lis­tä: jot­kut voi­vat to­del­la hy­vin koko ras­kau­den kun toi­set taas kär­si­vät pa­hoin­voin­nis­ta pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa koko odo­tu­sa­jan. Voin­tiin ja olo­ti­laan voi jon­kin ver­ran vai­kut­taa ter­veel­li­sil­lä elä­män­ta­voil­la. Esi­mer­kik­si lii­kun­ta aut­taa jak­sa­maan ja pa­ran­taa usein myös oloa.

Herran nimi on pyhä

Artikkelit29.3.2016 12.25

”Nämä sa­nat tun­tui­vat mi­nus­ta tar­peet­to­mil­ta, tur­hil­ta ja nau­ret­ta­vil­ta en­nen kuin tun­sin evan­ke­liu­min va­lon. Kun luin ne en­si ker­ran, ajat­te­lin it­sek­se­ni: Ku­ka­pa tuo­ta ei tie­täi­si. Mut­ta nyt näen, Ju­ma­lan kii­tos, mitä ne tar­koit­ta­vat ja ne ovat pal­jon ih­meel­li­sem­mät kuin ku­kaan ih­mi­nen kä­sit­tää ja voi lau­sua, ol­koon kuka ta­han­sa.” (Mart­ti Lut­her 1. ja 2. käs­kys­tä.)

Betanian Martta ja Maria

Artikkelit7.3.2016 11.00

Mart­ta ja Ma­ria sekä hei­dän vel­jen­sä La­sa­rus oli­vat Jee­suk­sen ys­tä­viä ja hä­nen seu­raa­ji­aan. Hei­dän ko­tin­sa Be­ta­ni­as­sa oli kol­men ai­kui­sen si­sa­ruk­sen koti. Be­ta­nia oli pie­ni kylä öl­jy­mä­en itä­puo­lel­la, kol­men ki­lo­met­rin pääs­sä Je­ru­sa­le­mis­ta, Je­ri­koon joh­ta­van tien var­rel­la. Ny­kyi­sin Be­ta­nia on ara­bi­ky­lä el Aza­riya, joka on saa­nut ni­men­sä Lat­sa­ruk­sen eli La­sa­ruk­sen mu­kaan. La­sa­rus­ta pi­de­tään­kin ky­län kuu­lui­sim­pa­na asuk­kaa­na, sil­lä kuol­leis­ta he­rät­tä­mi­nen oli suu­ri ih­me­te­ko.

KUVA: H.H.

KUVA: H.H.

Kuka tahansa voi väsyä

Artikkelit24.2.2016 7.00

Jo­kai­nen meis­tä vä­syy jos­kus. Tär­ke­ää on tie­tää, mil­loin vä­sy­mys on ”ter­vet­tä”, mil­loin se on ei-toi­vot­tua, ”sai­ras­ta” vä­sy­mys­tä. Ter­ve vä­sy­mys on juu­ri sitä kai­kil­le tut­tua rau­keu­den ja voi­mat­to­muu­den luon­nol­lis­ta tun­tua, joka seu­raa työ­päi­vää tai vaik­ka­pa rei­pas­ta lenk­kiä. Vä­sy­mys on ke­hon vies­ti sii­tä, et­tä nyt on ai­ka hui­la­ta tai pa­neu­tua yö­puul­le.

”Minä olen se joka olen”

Artikkelit21.2.2016 11.10

Ju­ma­lan kym­me­nen käs­kyä ovat ai­na voi­mas­sa. Ne on jo luo­mi­ses­sa pai­net­tu ih­mi­sen sy­dä­meen. Us­kon­puh­dis­tuk­sen opet­ta­jat se­lit­tä­vät, et­tä laki on aa­da­mi­lai­nen. Sii­tä to­dis­taa se, et­tä pa­ka­noil­la­kin, jot­ka ei­vät tie­dä kym­me­nes­tä käs­kys­tä mi­tään, on käy­tän­nön elä­mäs­sä eräi­tä sa­man­si­säl­töi­siä pe­ri­aat­tei­ta.

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Uskonnonopetuksen uudet tuulet

Artikkelit19.2.2016 7.00

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen Gal­lup Ec­c­le­si­as­ti­ca-ky­se­lys­sä loka–mar­ras­kuus­sa 2015 ky­sel­tiin suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mi­ses­ta us­kon­no­no­pe­tuk­seen kou­luis­sa. Ky­se­lyn mu­kaan 62 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta suh­tau­tui kou­lu­jen us­kon­no­no­pe­tuk­seen myön­tei­ses­ti ja 21 pro­sent­tia kiel­tei­ses­ti. Nai­set suh­tau­tui­vat myön­tei­sem­min kuin mie­het. Kiel­tei­sim­piä oli­vat 15–17-vuo­ti­aat, kun taas hie­man van­hem­mat, 18–24-vuo­ti­aat, suh­tau­tui­vat asi­aan huo­mat­ta­vas­ti myön­tei­sem­min.

KUVA: JARMO MääTTä

KUVA: JARMO MääTTä

Yksinäisyydessä ihmisen kaipuu

Artikkelit12.2.2016 6.56

Jo muu­ta­mien mi­nuut­tien ikäi­set vau­vat kat­so­vat mie­luum­min suo­raan hei­hin kat­so­via kas­vo­ja kuin kas­vo­ja, jois­sa kat­se on kään­ty­nyt si­vuun. Var­hais­lap­suu­den kiin­ty­mys­suh­teet luo­vat poh­jan ky­vyl­le ra­ken­taa lä­hei­siä ih­mis­suh­tei­ta sekä luot­taa toi­siin ih­mi­siin. Ai­kuis­ten hy­väk­sy­vät kat­seet an­ta­vat lap­sel­le suo­jaa ti­lan­tei­siin, jois­sa elä­mä myö­hem­mis­sä vai­heis­sa voi joh­dat­taa yk­si­näi­siin paik­koi­hin ja yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­siin.

KUVA: PEKKA LASSILA

KUVA: PEKKA LASSILA

Hyvät toimintatavat kristillisyyden työssä

Artikkelit4.2.2016 6.33

Yh­dis­ty­mis­va­paus on pe­rus­tus­lais­sa tur­vat­tu oi­keus. Sii­hen kuu­luu mah­dol­li­suus pe­rus­taa yh­dis­tys yh­tei­sen tar­koi­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si, oi­keus ko­koon­tua ja käyt­tää sa­nan­va­paut­ta. Hen­gel­lis­tä toi­min­taa tur­vaa myös us­kon­non­va­paus.

Herran syntymä on lähellä – Maria odottaa Jeesuksen syntymää

Artikkelit20.12.2015 10.00

Nel­jäs ad­vent­ti­sun­nun­tai, pyhä ad­vent­ti (Ad­ven­tus sanc­ti­fi­ca­ti­o­nis), on mo­nis­sa kirk­ko­kun­nis­sa omis­tet­tu Ma­ri­al­le. Niin on ol­lut myös Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa. Näin se erot­tuu sel­ke­äm­min kol­man­nes­ta ad­ven­tis­ta.

Tehkää tie Jeesukselle – Johannes Kastajan työ

Artikkelit13.12.2015 11.00

Kol­mas ad­vent­ti­sun­nun­tai ker­too, kuin­ka Jo­han­nes Kas­ta­ja val­mis­ti tie­tä Jee­suk­sel­le ja ke­hot­ti ka­tu­muk­seen ja pa­ran­nuk­seen.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 »
1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys