JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

ATK

29.11.2018 6.12

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181129061200

Kel­lo 6.50 yleen­sä pai­nan nä­ky­vää mut­ta ei tun­tu­vaa Sul­je-nap­pia he­rä­tys­kel­los­sa­ni, jol­la voi myös soit­taa. Liu'utan sa­mal­la koh­din ole­vaa val­kois­ta vaa­ka­vii­vaa ylös­päin oi­ke­an kä­den peu­ka­lol­la ja odo­tan et­tä he­rä­tys­kel­lo avaa va­li­kon, jos­sa on se­lain­ku­va­ke. Avaan siel­tä vuo­ro­tel­len Ylen, HS:n, Ka­le­van ja Ko­ti­vers­tas.com-foo­ru­min ap­pit ja luen aluk­si toi­nen sil­mä kiin­ni uu­tis­vir­taa ja muu­ta­man mi­nuu­tin pääs­tä mo­lem­min sil­min IG:n uu­sim­man fee­din.

Kel­lo 7.02 hei­lau­tan mo­lem­mat jal­ka­ni pyö­re­äl­le vil­la­lan­ka­ma­tol­le ja raa­vin lo­put­kin unen­jä­mät se­kais­ten hius­ten se­as­ta sekä suun­nis­tan kylp­pä­riin. Aluk­si ha­nas­ta tu­lee kyl­mää vet­tä ja koh­ta kuu­maa. Kään­te­len se­koit­ta­jan vi­pua, ja koh­ta on uk­ko puh­das kuin pank­ki­ti­li kuun nel­jän­te­nä­tois­ta. Tis­kaan ham­paat ja sa­mal­la kun ke­mi­kaa­lit liu­ot­ta­vat kah­vi­tah­ro­ja kiil­tees­tä, ura­koin sar­jan pun­ner­ruk­sia.

Kel­lo 7.21 olen löy­tä­nyt mel­ko puh­taan pai­dan, byy­sat eli fark­ku­pök­syt, nilk­ku­rit sekä ta­kin pääl­le­ni ja juok­sen nap­pe­ja rei­kiin­sä pul­lau­tel­len koh­ti juna-ase­maa. Puo­les­sa­vä­lis­sä pa­laan ta­kai­sin ha­ke­maan unoh­tu­neen bus­si­kor­tin ja sa­mal­la kai­ve­len tas­ku­ja­ni et­sien avain­nip­pua. Tuo­ma­ri­lan ase­ma­tun­ne­lis­sa mus­ta­ras­tas mel­las­taa niin et­tä ra­ta­pi­ha kai­kuu. Au­rin­ko kuu­mot­taa pu­nai­sia pih­la­jan­mar­jo­ja vie­lä pu­nai­sem­mik­si.

Kel­lo 7.26 kä­ve­len vau­nus­sa koh­ti ju­nan ta­ka­o­saa. Et­sin penk­ki­ri­viä, jos­sa ei oli­si mui­ta, mut­ta lo­pul­ta tai­tan yh­den pen­kin is­tui­no­san alas ja is­tah­dan kyl­ki me­no­suun­taan päin. Lii­tyn ne­nän niis­tet­ty­ä­ni mui­den mat­kus­ta­jien luu­rik­lu­biin ja se­lai­len What­sap­pia. Tek­ni­sen työn opet­ta­jien ryh­mäs­sä kes­kus­tel­laan loma-ajan pal­kois­ta. Per­he­rin­gis­sä isä il­moit­taa kai­va­neen­sa kan­non ylös maas­ta.

Kel­lo 7.29 loik­kaan ke­pe­äs­ti 32 sent­ti­met­rin pu­do­tuk­sen Kau­ni­ais­ten ase­ma­lai­tu­rin as­fal­til­le ja pu­jot­te­len hi­taam­pia kul­ki­joi­ta väis­tel­len alas mä­keä suo­ja­tien eteen. Kä­ve­len bus­si­py­sä­kil­le Sub­wa­yn eteen, li­kel­le ka­tok­sen ta­ka­sei­nää kos­ka 549:n ovi avau­tuu sii­nä koh­dal­la.

Kel­lo 7.36 bus­si tu­lee hie­man myö­häs­sä, ja et­sin kat­seel­la­ni tu­tun­nä­köi­sen mat­kus­ta­jan ja is­tun pen­kil­le tyh­jäl­le ik­ku­na­pai­kal­le hä­nen eteen­sä – ta­val­li­seen ta­paan. Ei­hän sitä vie­reen voi is­tua. Voi­si mui­na mie­hi­nä ky­syä toki, et­tä min­kä mit­tai­set ken­gän­nau­hat so­pi­vat seit­se­män rei­kä­pa­rin ken­kiin. Kat­son ik­ku­nas­ta va­sem­mal­le etu­viis­toon ja hei­jas­tus­ten se­as­ta näen vih­re­ää ruo­hoa, kel­tai­siin leh­tiin unoh­tu­nei­ta pui­ta ja TB-huol­to­a­se­man.

Kel­lo 7.45 kuu­len, et­tä elekt­ro­ni­sen ää­ni­nen kel­lo ki­lah­taa ja lait­te­len hans­ko­ja kä­teen mer­kik­si vie­res­sä is­tu­val­le noin 53-vuo­ti­aal­le rou­val­le, et­tä täs­sä ol­tai­siin jää­mäs­sä koh­ta pois kyy­dis­tä. Pu­do­tan huu­lil­ta­ni kii­tok­set hä­nel­le ja kol­mel­la as­ke­leel­la olen jäl­leen ka­dul­la, Van­han-Mank­kaan­tiel­lä. Vir­nis­tän Jo­e­lil­le ohi­men­nen ja kul­jen tien ylit­se, mäen va­sem­mal­le puo­lel­le, pi­han poik­ki ja pää­o­vel­le.

Kel­lo 7.47 rii­sun palt­toon nau­lak­koon rus­ke­aan hen­ka­riin ja huik­kaan Päi­vil­le huo­me­net. Tum­ma­paah­toi­nen kah­vi tuok­suu, mut­ta tie­dän, et­tä ei sitä vie­lä voi juo­da. Se­koit­te­len orans­sis­ta lo­ke­ros­ta löy­ty­neet päh­ki­nä­se­koi­tuk­set, pil­ko­tun puo­la­lai­sen ome­nan, so­ke­rit­to­man mys­lin ja maus­ta­mat­to­man jo­gur­tin laa­ke­aan, por­ras­reu­nai­seen la­si­kul­hoon ja ate­ri­oin aa­mu­pa­laa.

Kel­lo 8.13 kuu­len kou­lun kel­lon soi­van sa­moin kuin kak­si­tois­ta vuot­ta ai­em­min­kin sa­maan ai­kaan. Lo­mil­la en sitä ole to­sin kuun­nel­lut. Vien tyh­jen­ty­neen ja kah­vi­tah­rai­sen Tee­ma-mu­kin lo­ke­roon sekä as­tun avai­mia val­lan mer­kik­si ki­lis­tel­len vii­det por­taat poh­ja­ker­rok­seen. Heip­pai­len pik­kui­sil­le ohi­tel­les­sa­ni hei­tä vä­lil­lä oi­ke­al­ta ja vä­lil­lä va­sem­mal­ta. Yh­tä rap­su­tan la­kin pääl­tä, ja hän sa­noo hy­myil­len, et­tä hmhhy!

Kel­lo 8.18 avaan vers­taan pel­ti­sen oven ja sy­ty­tän oven vie­res­sä ole­vas­ta kyt­ki­mes­tä va­lot. Puun ja pih­kan tuok­su imee en­dor­fii­ne­ja ai­voi­hin ja tyy­ty­väi­se­nä kä­ve­len ko­lik­ko­ma­ton ylit­se opet­ta­jan la­si­sei­näi­seen kop­piin, jos­ta löy­dän hie­man tum­mu­neen ja si­vut kie­mu­ral­le kään­ty­neen aa­mu­na­vaus­vih­kon. Op­pi­lai­den täyt­tä­es­sä kuut­ta­tois­ta is­tu­ma­paik­kaa ja hie­man kes­ke­nään ju­tel­les­sa ase­tun ha­ja­rei­sin sei­so­maan höy­lä­penk­kien vie­reen sekä sa­non, et­tä kä­det sy­liin ja pol­vet tän­ne­päin ja hy­vää huo­men­ta.

Kel­lo 8.30 op­pi­laat ovat löy­tä­neet koi­vu­run­koi­ses­ta kaa­pis­ta työn­sä, ja alan kuul­la höy­län si­hi­nää, sa­han su­hi­naa ja vii­vot­ti­men ki­li­nää. Pu­hee­nai­hei­na ovat Fort­ni­te, ka­ve­ri­synt­tä­rit sekä se, tun­tee­ko yk­si luo­kan ty­töis­tä jon­kun julk­kik­sen, jos­ta it­se en ole kuul­lut­kaan. Oh­jaan pu­hee­nai­heet tek­ni­sem­pään suun­taan.

Kel­lo 9.30 vi­hel­län huu­lien ja ham­pai­den vä­lis­tä lu­jaa ja ker­ron, et­tä oli­si ai­ka al­kaa sii­vous­hom­miin. Vii­ton tol­pas­sa ole­vaan sii­vou­soh­jee­seen ja ker­ron, et­tä on tur­ha yrit­tää sit­ten la­kais­ta lat­ti­aa en­nen kuin tuo­lit on nos­tet­tu ylös ja et­tä päi­vä­kir­jaa ei saa teh­dä vie­lä, kos­ka höy­lä­pen­kil­lä on yhä pu­ru­ja. Vas­tai­len vii­teen­tois­ta ky­sy­myk­seen, et­tä on to­si­aan yh­des­tois­ta päi­vä ja kym­me­nes kuu­kau­si ja vuo­si on kak­si­tu­hat­ta­kah­dek­san­tois­ta.

Kel­lo 9.45 kel­lon soi­tua vä­li­tun­nin mer­kik­si pois­tun vii­mei­se­nä luo­kas­ta ja sam­mu­tan va­lot sekä nip­sau­tan va­sem­mal­la etu­sor­mel­la oven lu­kon ni­pu­kan ylös ja kuu­len, kuin­ka pel­ti­nen ovi klik­sah­taa luk­koon ovi­pum­pun kis­ko­es­sa. Nos­te­len jal­ko­ja­ni kol­men ki­vi­sen ker­rok­sen ver­ran ja kul­jen va­sem­mas­ta oves­ta tyh­jään ope­huo­nee­seen kah­vin­keit­ti­men ää­reen. Las­ken het­ken rai­kas­ta vet­tä ja la­taan kym­me­nen kup­pia pöö­niä rus­ke­aan suo­da­tin­pa­pe­riin.

Kel­lo 10.15 mel­ko soin­nu­kas kel­lo il­moit­taa, et­tä tau­ko oli­si uk­ko niin kuin ohi, ja nou­sen mus­tal­ta soh­val­ta sekä su­ju­tan kän­ny­kän, joka on myös he­rä­tys­kel­lo oi­ke­aan ta­ka­tas­kuun. Jo­han­na py­säyt­tää mi­nut ison pei­lin koh­dal­la ja ker­too, et­tä nel­jäl­lä op­pi­laal­la on ol­lut kir­jau­tu­mi­son­gel­mia läp­pä­ril­le ja et­tä voi­sin­ko jos­sain vai­hees­sa kat­soa sa­la­sa­nat uu­sik­si. So­vim­me, et­tä kah­den­tois­ta väl­käl­lä sit­ten ja et­tä Jo­han­na ot­taa yh­den läp­pä­rin mu­kaan uu­den puo­len kär­rys­tä et­tä pääs­tään tun­nus­hal­lin­taan.

Kel­lo 10.23 sa­non, et­tä kä­det sy­liin ja pol­vet tän­ne­päin ja et­tä päi­vää. Kuu­len, et­tä hy­vää päi­vää Sep­po-se­duk­ka, joka ope­tat kä­si­töi­tä ja lii­kun­taa ja olet pa­ras ope. Sa­non, et­tä en­sin yh­den pöy­dän po­ruk­ka ha­kee työn­sä ja sit­ten vas­ta toi­sen pöy­dän väki ja et­tä ha­et­ko Jes­se ken­gät jal­kaan. Jes­se osoit­taa kuu­li­ai­suut­ta esi­val­lal­le, ja minä osoi­tan ky­nää te­roit­ti­mel­le. Luon fa­si­li­teet­tia tar­kal­le mer­kit­se­mi­sel­le kuu­den­tois­ta kel­tai­sen kii­na­lai­sen halp­pis­ky­nän ver­ran ja pyy­dän jo luok­kaan ta­kai­sin tul­leen Jes­sen li­säk­si kaik­ki muut­kin yh­den höy­lä­pen­kin ym­pä­ril­le sekä ko­men­nan as­tu­maan yh­den as­ke­leen ver­ran taak­se­päin et­tä saa­daan isom­pi rin­ki ja et­tä kaik­ki mah­tu­vat.

Kel­lo 11.30 vi­hel­län ja ta­pu­tan kä­si­ä­ni ja kään­nän pää­vir­ta­kyt­ki­mes­tä ko­neet sam­muk­siin. Opas­tan siis­tey­sa­si­at kun­toon ja ker­ron, et­tä voi men­nä kä­sien­pe­sul­le, kun on val­mis ja et­tä men­nään sit­ten tyt­tö-poi­ka-jo­noon. Sam­mut­te­len va­lo­ja ja ker­ron, et­tä meni kai­kil­la ihan hy­vin ja et­tä men­nään sit­ten hil­jai­ses­ti käy­tä­väl­lä, kos­ka tun­nit ovat kes­ken ja et­tä ei ole rei­lua mel­las­taa, kos­ka kou­lun sään­nöis­sä lu­kee, et­tä se ei käy päin­sä, ei sit­ten mil­lään.

Kel­lo 11.46 olem­me pääs­seet vain kol­mes­ti py­säh­ty­en ja hil­jen­ty­mis­har­joi­tus­ta teh­den ruo­ka­laan. Jaan op­pi­laat kah­teen ruo­ka­jo­noon viit­to­en kä­del­lä ja muis­tu­tan, et­tä ruo­ka­lin­jas­tos­sa ei saa pu­hua, ku­ten tie­däm­me, mut­ta muu­ta­ma ei muis­ta. Mus­tal­le tar­jot­ti­mel­le et­sin kiil­tä­vän haa­ru­kan, veit­sen ja muo­vi­sen 24 sent­ti­met­riä hal­kai­si­jal­taan ole­van val­ke­an lau­ta­sen. Hyö­dyn­nän ate­ri­ae­tua sa­laa­tin, yh­den pyö­re­äh­kön ja höy­ry­ä­vän pe­ru­nan sekä kym­me­nen fa­la­fel­pul­lan ver­ran. Näk­ki­lei­vän si­le­äm­mäl­le puo­lel­le kai­van mar­ga­rii­ni­ra­si­an puh­taah­kos­ta reu­nas­ta jy­ty­sen le­vi­tet­tä. Pyyh­käi­sen tuo­lin is­tui­no­san kä­del­lä puh­taak­si ja ky­syn, et­tä mais­tuu­ko, ja kat­se­len op­pi­lai­den lau­ta­sia sitä sil­mäl­lä­pi­tä­en, et­tä on­ko mah­dol­lis­ta sa­laat­ti­tar­vet­ta.

Kel­lo 12.00 kä­ve­len kel­tais­ta lii­ken­tee­noh­jaa­jan lii­viä pääl­le kis­ko­en ulos kol­mos­pi­hal­le. Kä­teen tart­tuu kol­me pik­kuop­pi­las­ta, jot­ka kis­ko­vat ja muis­tut­ta­vat, et­tä si­nul­la on Päi­vin lii­vi ei­kä omaa ja et­tä ota rep­pu­sel­kään. Va­li­tan vä­sy­nyt­tä sel­kää ja mars­sin kol­mea vii­sas­te­le­vaa mu­rus­ta kis­ko­en koh­ti pik­ku­pi­haa.

Kel­lo 12.30 as­te­len ul­koil­mal­ta, jal­ka­pal­lol­ta ja hie­kal­ta tuok­su­van op­pi­las­vyö­ryn kans­sa por­taat ylä­ker­taan ja tör­mään Jo­han­naan, jol­le sa­non, et­tä en yh­tään muis­ta­nut, et­tä piti kat­soa sitä tun­nu­sa­si­aa ja et­tä lai­ta ne op­pi­laat vers­taal­le nyt heti, niin re­se­toin ne sa­la­sa­nat ja saa­vat uu­det ti­lal­le. Kip­paan jääh­ty­nyt­tä sör­riä mu­kiin ja kus­kaan sen kä­des­sä­ni ala­ker­taan.

Kel­lo 12.36 sa­non, et­tä kä­det sy­liin, pol­vet tän­ne­päin ja et­tä hy­vää päi­vää ja kuu­len et­tä hy­vää päi­vää, Sep­po-se­tä­nen ja joi­tain li­sä­mää­rei­tä sii­hen. Pyy­dän koh­ta ha­ke­maan kuu­lo­suo­jai­met ja ot­ta­maan sen lau­dan­pa­lan mu­kaan ja jo­noon ko­ne­sa­liin. Re­se­toin kol­me sa­la­sa­naa, luon uu­det ja muis­tu­tan, et­tä lait­ta­kaa ne jon­ne­kin kän­ny­kän No­te­boo­kiin tar­kis­tus­ta var­ten ylös. Juon kyl­män kah­vin­lo­pun, te­roi­tan yh­den Stan­leyn ne­los­koon höy­län­te­rän, oi­kai­sen poh­jan hi­o­ma­pa­pe­ri­a­lus­taa vas­ten ja si­pai­sen kynt­ti­län­pät­kää poh­jaan. To­teu­tan ne­los­luo­kan ope­tus­suun­ni­tel­maa kak­sois­tun­nin ver­ran.

Kel­lo 13.46 vi­hel­län ja sa­non, et­tä nyt oli­si ai­ka sit­ten lo­pet­taa ja yh­del­le sa­non, et­tä saat teh­dä sen höy­läyk­sen val­miik­si ja maa­laus­huo­nees­sa ole­vil­le sa­non, et­tä sii­vot­kaa­pa se tila ja et­tä tar­kis­tan kyl­lä sit­ten ja uu­sik­si me­nee, jos on pens­se­lei­tä pe­se­mä­ti. Odo­tan, et­tä on hil­jais­ta ja kuu­luu vain il­mas­toin­ti­ko­neen hu­ri­na ja sa­non op­pi­lail­le hy­vää päi­vän­jat­koa. Kuu­len rep­lii­kin kai­ku­na, ja iloi­set op­pi­jat rien­tä­vät kol­me por­ras­ta ylös­päin, ja koh­ta ik­ku­nas­ta kat­se­len kun pik­kui­set harp­po­vat re­put keik­ku­en koh­ti Mank­kaan­pu­ron au­rin­kois­ta syy­sym­pä­ris­töä.

Kel­lo 14.01 pu­jo­tan ylim­män palt­toon­na­pin kiin­ni ja ta­voi­tan oi­ke­aan kä­tee­ni bus­si­kor­tin muo­vi­sen, te­rä­vän reu­nan. Reit­ti­o­pas näyt­tää et­tä 114 tu­lee kel­lo 14.04.

ATK – ai­van ta­val­li­nen kou­lu­päi­vä.

SeppoTervo
16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys