JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ei mikään masentava maanantai

24.3.2014 14.07

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140324140700

Nyt kyl­lä tun­tui maa­nan­tai­aa­mu­na­kin mu­ka­val­ta he­rä­tä kou­luun! Olem­me juu­ri saa­neet viet­tää vii­kon­lop­pua yh­des­sä Reis­jär­ven opis­to­lais­ten kans­sa, ja sii­tä jäi to­del­la hyvä mie­li. Lau­an­tai­na reis­jär­ve­läi­set saa­pui­vat tän­ne kol­mel­la bus­sil­la ja me toi­vo­tim­me hei­dät ter­ve­tul­leik­si. Tun­tui hie­nol­ta, et­tä hei­dän kans­saan löy­tyi heti yh­teis­tä te­ke­mis­tä ja mu­ka­va yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­ne.

Tä­nään pa­la­sim­me taas nor­maa­liin ar­keen. Pit­käs­tä ai­kaa, tee­ma­vii­kon ja hiih­to­lo­man jäl­keen, jär­jes­tet­tiin toi­mi­kun­tien ko­kouk­set. Me oh­jel­ma­toi­mi­kun­nas­sa kes­kus­te­lim­me lop­pu­ke­vään yh­tei­sis­tä tem­pauk­sis­ta sekä seu­raa­van päi­vän myy­jäi­sis­tä. Opis­to­myy­jäi­sis­sä on usein ol­lut lap­sil­le jo­tain oh­jel­maa, sa­tu­näy­tel­miä tai muu­ta sel­lais­ta. Em­me oi­kein kek­si­neet hel­pos­ti to­teu­tet­ta­vaa oh­jel­mai­de­aa, mut­ta va­paa-ajan­toi­mi­kun­ta sen si­jaan ai­koi jär­jes­tää temp­pu­ra­dan ja tu­ki­op­pi­laat on­gin­taa. Näis­tä tu­lee pien­tä tu­loa opin­to­mat­ka­kas­saan.

Tä­nään mi­nul­la oli myös eng­lan­tia ja vies­tin­tää. Vies­tin­nän tun­nil­la kä­vim­me kes­kus­te­lua no­vel­lis­ta, joka ker­toi las­ten pe­lois­ta – mis­tä ne tu­le­vat, mi­ten ne vai­kut­ta­vat lap­seen, ja mi­ten nii­hin tu­li­si suh­tau­tua? Huo­men­na on­kin sit­ten mi­nun vuo­ro­ni joh­taa ryh­män kes­kus­te­lua. Hie­man jän­nit­tää, mut­ta us­kon sel­vi­ä­vä­ni sii­tä. Eni­ten eh­kä jän­nit­tää se, et­tä kes­kus­te­lu ku­va­taan vi­de­ol­le ja kat­so­taan myö­hem­min. Tie­dän kui­ten­kin, et­tä sii­tä on mi­nul­le hyö­tyä. Vies­tin­tä­tai­dot ovat yk­si asi­ois­ta, joi­ta olen tul­lut tän­ne op­pi­maan.

Op­pi­tun­tien jäl­keen sa­lis­sa al­koi tyt­tö­jen säh­ly­pe­li ra­nu­a­lai­sia tyt­tö­jä vas­taan. Ty­töt ovat lu­ki­o­lai­sia, ja heil­lä on pe­li­vuo­ro opis­tol­la maa­nan­tai­sin. Oli mah­ta­vaa pääs­tä en­sim­mäis­tä ker­taa pe­laa­maan uu­det pe­li­a­sut yl­lä. Toi­ses­sa eräs­sä on­nis­tuim­me hy­vin, ja peli päät­tyi mei­dän voit­toon. Fii­lis ei ol­lut ihan yh­tä mah­ta­va kuin lau­an­tain pe­lis­sä reis­jär­vis­ten kans­sa (vaik­ka em­me sitä edes voit­ta­neet!), mut­ta hy­mys­sä suin kul­jet­tiin tä­mä­kin il­ta.

Olem­me saa­neet nyt ke­vät­tal­vel­la naut­tia iha­nis­ta säis­tä. Olo on hie­man yl­lät­ty­nyt, kun miet­tii, et­tä nyt ol­laan jo ke­vääs­sä. Ihan vas­ta­han me tu­lim­me tän­ne en­sim­mäis­tä ker­taa, ihan vas­ta sa­toi en­si­lu­mi ja oli se pit­kä jou­lu­lo­ma. Mi­nus­ta ai­na­kin vai­kut­taa sil­tä, et­tä tämä yh­des­sä­o­lo pa­ra­nee koko ajan lop­pua koh­den. Rep­pu on täyn­nä muis­to­ja, kun läh­dem­me tääl­tä!

Pos­tauk­sen lä­het­ti Mai­ju

Ranuan Kristillinen Kansanopisto
Ranuan kristillinen kansanopisto sijaitsee Ranuanjärven rannalla noin kahden kilometrin päässä kirkonkylän keskustasta. Opistossa opiskelee vuosittain noin 120 opiskelijaa viidellä eri linjalla. Pääosa opiskelijoista on 16–20-vuotiaita. Lyhytkurssilaisia on noin 3000. Tervetuloa joukkoomme opiskelemaan ja virkistymään! Lisätietoa opistosta www.rakro.fi. Päivämies-verkkolehden opistoblogia kirjoittavat sekä opiskelijat että henkilökunta.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys