JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Töissä opistoseuroissa ja kehitysvammaisten kurssilla

27.8.2014 6.05

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140827060500

Usei­den viik­ko­jen ke­sä­lo­man jäl­keen pa­la­sin opis­to­työ­hön en­nen opis­to­seu­ro­ja. Me työn­te­ki­jät saim­me jo­kai­nen oman vas­tuu­a­lu­eem­me opis­to­seu­rois­sa. Vas­tuu­a­lu­ee­na­ni oli en­si­a­pu. Sain ol­la ta­lon edus­ta­ja­na pal­ve­le­mas­sa vas­tuu­vuo­ros­sa ole­via työn­te­ki­jöi­tä. Pal­jon oli juok­se­via asi­oi­ta toi­mi­tet­ta­va­na en­nen kuin en­si­a­pu­a­se­ma tai­de­ta­lol­la oli val­mii­na ot­ta­maan po­ti­laat vas­taan. Asi­an­tun­te­vat työn­te­ki­jät sai­vat ase­man lois­ta­vaan kun­toon tors­tai­na.

Lu­pa­sin vas­tuu­hen­ki­löl­le, et­tä mi­nuun saa ol­la seu­ro­jen ai­ka­na ai­na yh­tey­des­sä. Seu­raa­va­na päi­vä­nä tie­dus­te­lin teks­ti­vies­til­lä, on­ko kaik­ki ok. Vas­taus tuli: ”Kaik­ki muu­ten ok, mut­ta kai­vat­tai­siin muu­ta­ma tuu­le­tin.” Soi­tin ys­tä­väl­le­ni Ris­tol­le, jol­la tun­tuu ai­na ole­van vas­taus asi­oi­hin. Ris­to sa­noi, et­tei tuu­let­ti­mia nyt saa mis­tään. Mi­nul­la vä­läh­ti, et­tä meil­lä­hän on pari pien­tä sel­lais­ta ko­to­na. Vein tuu­let­ti­met ase­mal­le, ja ne otet­tiin siel­lä kii­tol­li­se­na vas­taan.

Opis­to­seu­rat päät­tyi­vät, ja seu­raa­va­na päi­vä­nä al­koi ke­hi­tys­vam­mais­ten ke­sä­kurs­si. Seu­ra­jär­jes­te­ly­jä pur­ka­es­sam­me ter­veh­din usei­ta kurs­sil­le tu­li­joi­ta, jot­ka jäi­vät suo­raan seu­rois­ta opis­tol­le. Maa­nan­tai­na puo­lil­ta päi­vin koko kurs­si oli pai­kal­la: 24 kurs­si­lais­ta, vii­si avus­ta­jaa ja minä Jaa­kon kans­sa ve­tä­jä­nä. Tee­ma­na tänä vuon­na oli ”Iloi­sel­la mie­lel­lä yh­des­sä”.

Tors­tai­hin as­ti puu­ha­sim­me mo­nen­mois­ta: lei­kim­me ul­ko­leik­ke­jä, as­kar­te­lim­me ja maa­la­sim­me Lo­go­Art-me­ne­tel­mäl­lä. Meil­lä oli lei­ri­o­lym­pi­a­lai­set, joi­den jäl­keen saim­me naut­tia opis­to­sau­nan löy­lyis­tä. Tie­ten­kin yh­te­nä il­ta­na olim­me myös vas­tuus­sa il­ta­oh­jel­mas­ta. Vas­toin­käy­mi­si­ä­kin vä­lil­lä tuli, mut­ta asi­at kään­tyi­vät so­pi­van ajan ku­lut­tua pa­rem­mik­si.

Tors­tai, lei­rin vii­mei­nen päi­vä, oli olym­pi­a­lais­ten pal­kin­to­jen jaon ja dip­lo­mien ja­ka­mi­sen päi­vä. Pa­lau­te­kier­rok­sel­la kai­kil­la oli pelk­kää hy­vää sa­not­ta­vaa lei­ris­tä: oli ol­lut mah­ta­va lei­ri! Joku lei­ri­läi­sis­tä ehät­ti jo lu­paa­maan, et­tä tu­lee taas en­si ke­sä­nä lei­ril­le. Ve­tä­mäs­täm­me kurs­sis­ta oli tul­lut hy­vää pa­lau­tet­ta lei­ri­läis­ten li­säk­si vart­tu­neen väen kurs­si­lai­sil­ta. Olim­me Jaa­kon kans­sa tyy­ty­väi­siä.

Tuo tors­tai, hei­nä­kuun vii­mei­nen, oli vii­mei­nen var­si­nai­nen työ­päi­vä­ni opis­tol­la. Sain reh­to­ril­ta läk­si­äis­ku­kan ja iloi­sen kä­den­pu­ris­tuk­sen. Kii­tin ku­lu­nees­ta vuo­des­ta, jon­ka olin saa­nut viet­tää opis­tol­la eri­tyis­lin­jan opet­ta­ja­na. Näin opis­to­työn koko kir­jon. Vä­lil­lä työ oli vä­syt­tä­nyt­kin. Me opis­ke­li­jat ja hen­ki­lö­kun­ta olim­me ol­leet kuin suu­ri per­he opis­to­ko­dis­sa. Nyt oli hyvä mie­li, ku­lu­nut vuo­si oli ol­lut ri­kas ja tär­keä.

Ar­ja Kal­li­o­ran­ta

Ranuan Kristillinen Kansanopisto
Ranuan kristillinen kansanopisto sijaitsee Ranuanjärven rannalla noin kahden kilometrin päässä kirkonkylän keskustasta. Opistossa opiskelee vuosittain noin 120 opiskelijaa viidellä eri linjalla. Pääosa opiskelijoista on 16–20-vuotiaita. Lyhytkurssilaisia on noin 3000. Tervetuloa joukkoomme opiskelemaan ja virkistymään! Lisätietoa opistosta www.rakro.fi. Päivämies-verkkolehden opistoblogia kirjoittavat sekä opiskelijat että henkilökunta.
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys