JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kahdenkymmenen sekunnin halaus

16.10.2022 6.15

Juttua muokattu:

13.10. 12:31
2022101312311520221016061500

An­na Pärk­kä

Pan­de­mia-ai­ka al­kaa ol­la ohit­se tääl­lä Nor­jas­sa. Vi­rus­ta on tie­ten­kin edel­leen jou­kos­sam­me, mut­ta olen hy­vin on­nel­li­nen, et­tä saam­me elää "uut­ta nor­maa­lia".

Nor­jas­sa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set oli­vat tosi ra­jut. Os­lo suo­ras­taan hil­je­ni, kun yri­tyk­set mää­rät­tiin val­ti­on ta­hol­ta toi­mi­maan ko­toa kä­sin. Sil­loi­nen van­hem­pi, au­to­ri­tää­ri­nen joh­ta­ja­ni lie­väs­ti sa­not­tu­na kär­si sii­tä, kun teim­me töi­tä ko­toa kä­sin. Hän ei pys­ty­nyt hal­lit­se­maan mei­tä ei­kä kont­rol­loi­maan, teem­me­kö töi­täm­me. Huo­li osoit­tau­tui jäl­keen­päin ar­vi­oi­tu­na tur­hak­si, sil­lä ko­ro­na­vuo­si­na tu­lok­set pa­ra­ni­vat 20 pro­sen­til­la.

Lap­set ja nuo­ret siir­ret­tiin ko­tiin opis­ke­le­maan. Jo­kai­sel­le an­net­tiin käyt­töön iPad tai tie­to­ko­ne, ja di­gi­loik­ka oli hur­ja. Oli sii­nä sil­ti mon­ta mut­kaa mat­kas­sa. Vii­meis­tä ala-as­te­luok­kaa käy­vä tyt­töm­me mo­nes­ti myö­häs­tyi Te­ams-pa­la­ve­reis­taan. Sai sii­nä it­se yrit­tää py­syä rau­hal­li­se­na omas­sa Te­ams-pa­la­ve­ris­sa, kun opet­ta­ja soit­taa kän­nyk­kään ja hu­hui­lee aa­mu-unis­ta tun­nil­le. Tai­si moni muu­kin nuo­ri is­tua py­ja­mas­saan koko kou­lu­päi­vän. Per­hee­nä is­tuim­me mon­ta kuu­kaut­ta keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä teh­tä­viä ja töi­tä teh­den. Toi­saal­ta se oli mu­ka­vaa­kin, mut­ta olen kyl­lä sitä miel­tä, et­tä 24/7 pel­käs­tään oman per­heen kes­ken on vä­hän lii­kaa.

Ha­laa­mi­nen mui­den kuin oman per­heen­jä­se­nen kes­ken kiel­let­tiin. Kä­des­tä ter­veh­ti­mi­nen myös. So­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja vä­hen­net­tiin ra­jus­ti: pe­ri­aat­tees­sa kon­tak­te­ja sai ol­la enin­tään kym­me­nen vii­kos­sa. Tä­hän si­säl­tyi­vät per­he, työ­ka­ve­rit ja ys­tä­vät. Tjaa, meil­lä tuo raja täyt­tyi pel­käs­tään oman per­heen jä­se­nis­tä.

Huo­li kan­sa­lais­ten mie­len­ter­vey­des­tä nou­si pin­nal­le. Eris­tä­mi­nen oli huo­no jut­tu, mut­ta sil­loin tar­peel­li­nen. Ru­vet­tiin pu­hu­maan ha­lauk­sen tar­peel­li­suu­des­ta. Uu­ti­sis­sa ke­ho­tet­tiin ha­laa­maan lap­sia ja nuo­ria ko­to­na. An­net­tiin jopa ai­ka­mää­rä: kak­si­kym­men­tä se­kun­tia ker­ral­laan. Minä in­nos­tun ai­na kai­kes­ta täl­lai­ses­ta ja sain in­nos­tet­tua ko­to­na kaik­ki mu­kaan. Ha­la­sim­me las­ten ja puo­li­son kans­sa päi­vit­täin kah­den­kym­me­nen se­kun­nin ajan. Se te­kee hy­vää mie­lel­le ja ke­hol­le. Li­hak­set ren­tou­tu­vat ja mie­li va­pau­tuu. Hen­gi­tys rau­hoit­tuu, toi­sen lä­hel­lä on hyvä ja läm­min ol­la. Sii­nä on sit­ten help­po sa­mal­la myös siu­na­ta tois­ta an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mil­la.

Ker­roin täs­tä ha­laa­mi­ses­ta ke­säl­lä ys­tä­väl­le­ni Ir­jal­le. Hän on maa­il­man kil­tein ih­mi­nen ja ra­kas­taa lap­sia. Päi­vä­ko­ti­työs­sään hän on ot­ta­nut käyt­töön tä­män ha­lauk­sen ja to­den­nut, et­tä se toi­mii. Kii­rei­ses­sä ar­jes­sa lap­si tar­vit­see pie­nen het­ken rau­hoit­tu­mis­ta ja rak­kaut­ta.

Ha­lu­an roh­kais­ta: Tee si­nä­kin näi­tä kah­den­kym­me­nen se­kun­nin ha­lauk­sia. Ko­kei­le ai­na­kin!

AnnaPärkkä
En ole mistään kotoisin – olen syntynyt Ranualla, ekaluokalle menin Oulunsaloon ja Haukiputaalle muutimme, kun aloitin 9. luokan. Jännä tällaiselle juurettomalle onkin ollut kiintyä Norjaan. Olen äiti, mummu ja aviopuoliso. Uusi lapsenlapsi on aina suuri ihme, joka herkistää. Innostun helposti ja uteliaisuudestani johtuen joudun helposti kiperiin tilanteisiin. Toimin yrittäjänä täällä Norjassa. Arki on samanlaista kuin siellä, mutta norjan kielellä. Voit kertoa ajatuksistasi minulle: anna.parkka@gmail.com.
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys