JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Matkaystävien merkitys

2.7.2024 10.55

Juttua muokattu:

2.7. 11:00
2024070211001020240702105500

An­na Pärk­kä

Saim­me Os­loon vie­raak­si hel­sin­ki­läi­sen Jo­han­nan, joka tuli tän­ne muu­ta­mak­si vii­kok­si tut­ki­ja­vaih­toon. Jo­han­na oli iha­na lisä Os­loon, ja su­lau­tui jouk­koom­me erit­täin hy­vin. Hä­nen käyn­tin­sä läm­mit­tää vie­lä pit­kään. Kes­kus­te­lin Jo­han­nal­ta kans­sa hä­nen aja­tuk­sis­taan ja ko­ke­muk­sis­taan Os­los­ta.

Jo­han­nan mie­les­tä Os­loon oli help­po tul­la vaih­toon, eri­tyi­ses­ti sik­si, et­tä tääl­lä on us­ko­vai­sia. Pel­käs­tään tie­toi­suus täs­tä oli ol­lut hä­nel­le tär­ke­ää. Jo­han­na pää­si vaih­ton­sa ai­ka­na mu­kaan kak­siin seu­roi­hin, ja li­säk­si osal­lis­tui muu­hun va­paa-ajan toi­min­taan, ku­ten ul­koi­luun yh­des­sä.

– Yl­lät­tä­väs­sä kyy­ti­pul­mas­sa­kin jär­jes­tyi apua, kun me­nim­me ju­nal­la va­hin­gos­sa vää­räl­le ase­mal­le. What­sApp-ryh­män kaut­ta saim­me ys­tä­vä­ni kans­sa kyy­din mök­ki­seu­roi­hin iha­niin mai­se­miin, Jo­han­na ku­vai­li.

Vas­taa­no­ton Jo­han­na koki kai­ken kaik­ki­aan mu­ka­vak­si ja ko­toi­sak­si. To­te­sim­me yh­des­sä, et­tä ul­ko­mail­la työ­paik­ka­vaih­dos­sa voi ol­la pal­jon uut­ta ja kiin­nos­ta­vaa. Sa­mal­la ti­lan­ne poik­ke­aa ko­ti­o­lois­ta sii­nä, et­tä ko­to­na lä­hes joka vii­kon­lop­pu voi ta­va­ta ys­tä­viä. Ul­ko­mail­la ti­lan­ne on toi­sen­lai­nen. Ys­tä­viä ei voi ta­va­ta li­ve­nä kuin poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Jo­han­na ker­toi soit­ta­neen­sa ys­tä­vil­le, kun al­koi tun­tua ko­vin yk­si­näi­sel­tä.

Kas­vok­kai­sen koh­taa­mi­sen mer­ki­tys ko­ros­tuu, kun on kau­ka­na lä­hei­sis­tä ih­mi­sis­tä.

Eräs Jo­han­nan ys­tä­vä in­nos­tui suun­nit­te­le­maan pi­den­ne­tyn vii­kon­lop­pu­reis­sun Os­loon. He kum­pi­kin oli­vat in­nok­kai­ta nä­ke­mään eri­lai­sia paik­ko­ja. Jo­han­na ker­toi, mi­ten iha­na oli ko­kea Nor­jan kan­sal­lis­päi­vä yh­des­sä ys­tä­vän kans­sa, käy­dä mu­se­os­sa ja luon­to­ret­kel­lä.

– Ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­nen toi­sen kans­sa on tär­ke­ää. Vaik­ka oli­si tot­tu­nut ole­maan yk­sin, niin on eri asia ko­kea asi­oi­ta, kun nii­tä voi yh­des­sä suun­ni­tel­la, kes­kus­tel­la ja ja­kaa ko­ke­muk­sia.

Ta­paa­mi­nen te­kee koh­taa­mi­ses­ta lä­hei­sem­män ko­ke­muk­sen, vaik­ka­pa pu­he­luun ver­rat­tu­na. Ha­laa­mi­nen ei on­nis­tu pu­he­li­men kaut­ta, vaik­ka kuin­ka yrit­täi­si.

Jo­han­na ker­toi, et­tä hä­nel­lä oli mo­nen­lai­sia mat­ka­ys­tä­viä työ­paik­ka­vaih­don ai­ka­na.

Yh­det ys­tä­vät oli­vat ha­lun­neet ta­va­ta vie­lä juu­ri en­nen hä­nen läh­tö­ään, ja an­toi­vat pie­nen muis­ta­mi­sen mu­kaan.

– Kyl­lä­hän se läm­mit­ti miel­tä, et­tä on ys­tä­viä, jot­ka näin huo­mi­oi­vat. Rak­kaus läm­mit­ti.

Mat­ka­ys­tä­vän ar­von ym­mär­tää hel­pom­min kau­ka­na ko­toa.

AnnaPärkkä
En ole mistään kotoisin – olen syntynyt Ranualla, ekaluokalle menin Oulunsaloon ja Haukiputaalle muutimme, kun aloitin 9. luokan. Jännä tällaiselle juurettomalle onkin ollut kiintyä Norjaan. Olen äiti, mummu ja aviopuoliso. Uusi lapsenlapsi on aina suuri ihme, joka herkistää. Innostun helposti ja uteliaisuudestani johtuen joudun helposti kiperiin tilanteisiin. Toimin yrittäjänä täällä Norjassa. Arki on samanlaista kuin siellä, mutta norjan kielellä. Voit kertoa ajatuksistasi minulle: anna.parkka@gmail.com.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys