JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mietteitä kansalaisuudesta

5.12.2023 8.00

Juttua muokattu:

4.12. 11:15
2023120411153920231205080000

An­na Pärk­kä

Pa­laan ta­kai­sin ai­kai­sem­paan blo­gi­kir­joi­tuk­see­ni “lu­va­tun maan kan­sa­lai­nen”. Me­hän pää­tim­me mie­he­ni kans­sa ha­kea Nor­jan kan­sa­lai­suut­ta sil­loin, kun Ve­nä­jä aloit­ti so­dan Uk­rai­nan kans­sa. Mel­kein vuo­si ku­lui, kun sain ajan po­lii­sil­le haas­tat­te­lua var­ten. Haas­tat­te­lu meni ki­vut­to­mas­ti, tur­haan siis jän­ni­tin. Olin sel­lai­ses­sa luu­los­sa, et­tä kan­sa­lai­suusp­ro­ses­si kes­täi­si kau­an. Mi­nul­la kan­sa­lai­suu­den saa­mi­ses­sa kes­ti vii­kon. Sain di­gi­pos­tiin il­moi­tuk­sen, et­tä mi­nut ja mi­nun alai­käi­set lap­se­ni ovat saa­neet Nor­jan kan­sa­lai­suu­den. Kun pa­pe­rit ovat kun­nos­sa, nor­ja­lai­nen di­gi­jär­jes­tel­mä toi­mii, tuu­mai­lin. Tai­sin leu­hot­taa sii­tä myös ko­to­na. Mie­he­ni kävi sa­mai­ses­sa haas­tat­te­lus­sa viik­koa myö­hem­min ja sai kan­sa­lai­suu­den vuo­ro­kau­den si­säl­lä! Se kävi vie­lä no­pe­am­min.

Oli­si luul­lut, et­tä hank­ki­sin it­sel­le­ni vä­lit­tö­mäs­ti nor­ja­lai­sen pas­sin. Jo­ten­kin elä­mä on ol­lut niin täyt­tä ja kii­reis­tä, et­ten ole eh­ti­nyt teh­dä asi­al­le mi­tään. Kun 16-vuo­ti­as tyt­töm­me ryh­tyi muis­tut­ta­maan, et­tä hä­nen suo­ma­lai­nen pas­sin­sa van­he­nee al­ku­vuo­des­ta 2024, ryh­dyin toi­mi­maan. Va­ra­sin ajan it­sel­le­ni ja kah­del­le alai­käi­sel­lem­me tä­hän lä­hi­po­lii­si­lai­tok­sel­le, Gar­de­mo­e­nin len­to­ken­täl­le. Opis­to­nuo­ren ol­les­sa ko­to­na saim­me va­rat­tua ajan muu­ta­man päi­vän pää­hän. Olim­me ol­leet tyt­tö­jen kans­sa pit­kän päi­vän Os­los­sa ja pa­lat­tu­am­me me­nim­me len­to­ken­täl­le odot­ta­maan vuo­ro­am­me. Kär­si­väl­li­syy­tem­me oli ko­e­tuk­sel­la, kun va­rat­tu ai­kam­me ei pi­tä­nyt­kään. Kun mal­toin rau­hoit­tua kat­se­le­maan ym­pä­ril­le­ni, ta­ju­sin, et­tä jo­non ohi meni uk­rai­na­lai­sia. He oli­vat pääs­seet so­dan kes­kel­tä tän­ne va­paa­seen maa­han tur­vaan. En ol­lut ai­kai­sem­min pääs­syt niin lä­hel­le so­taa pa­ke­ne­via. Mie­les­sä­ni al­koi keh­key­tyä mo­nen­lais­ta ta­ri­naa ja ker­to­mus­ta hei­dän elä­mäs­tään. Hei­tä jo­kais­ta yh­dis­ti­vät isot mat­ka­lau­kut ja vä­sy­nyt, tum­ma kat­se. Tie­to jos­ta­kin, mis­tä minä en tie­dä mi­tään. Ve­täy­dyim­me tyt­tö­jen kans­sa taak­se­päin, ja an­noim­me heil­le ti­laa.

Vih­doin pää­sim­me tis­kil­le, ja po­lii­si pa­hoit­te­li, et­tä jou­duim­me odot­ta­maan. Näy­tin hä­nel­le UDI:n pää­tös­tä hy­väk­syä mi­nut ja alai­käi­se­ni Nor­jan kan­sa­lai­sik­si. Sit­ten ta­pah­tui ou­to jut­tu: saim­me tie­tää, et­tä ty­töt ei­vät sai­si pas­sia en­nen kuin hei­dän vä­es­tö­re­kis­te­ri­tie­dois­saan nä­kyi­si sel­väs­ti, et­tä he ovat myös Nor­jan kan­sa­lai­sia. Sil­lä het­kel­lä tyt­tö­jen koh­dal­la vä­es­tö­re­kis­te­ris­sä nä­kyi vain Suo­men kan­sa­lai­suus.

Täs­sä koh­taa mi­nul­la nou­si tur­me­lus. UDI:n pa­pe­reis­sa nä­kyi tämä “au­to­maat­ti­se­na toi­men­pi­tee­nä”, mut­ta mei­dän pi­täi­si sil­ti erik­seen pyy­tää tätä kir­jaa­mis­ta vä­es­tö­re­kis­te­ris­tä. Po­lii­si huo­ma­si är­ty­myk­sen ja eh­dot­ti, et­tä täy­tän val­miik­si suos­tu­muk­sen, et­tä mie­he­ni saa it­sel­leen pas­sia ha­kies­saan ti­la­ta myös ty­töil­le pas­sit. An­noin suos­tu­muk­set ja ti­la­sim­me pas­sin vain mi­nul­le. Sor­men­jäl­ki, va­lo­ku­vaus ja al­le­kir­joi­tus.

Vii­kon pääs­tä nou­kin Nor­jan pas­si­ni pos­ti­laa­ti­kos­ta. Seu­raa­vak­si mei­dän piti mie­he­ni kans­sa an­taa suos­tu­mus/pyyn­tö vä­es­tö­re­kis­te­ril­le kir­ja­ta ty­töt Nor­jan kan­sa­lai­sik­si. Liit­teek­si pas­si­ko­pi­ot mo­lem­mil­ta. Tä­män suos­tu­muk­sen kir­joi­tin kä­sin muis­ti­kir­jaan ja lai­toim­me sii­hen mie­hen kans­sa al­le­kir­joi­tuk­set, jon­ka jäl­keen ku­va­sin sen ja tal­len­sin jär­jes­tel­mään. Mie­he­ni oli epäi­le­väi­nen, et­tei tuol­lai­nen kä­sin­kir­joi­tet­tu ha­ke­mus me­ni­si läpi. Tuu­ma­sin vain, et­tä en jak­sa enää tä­män kans­sa hie­nos­tel­la. Vii­kon pääs­tä saim­me vih­doin pää­tök­sen, et­tä mo­lem­mat ty­töt ovat saa­neet myös Nor­jan kan­sa­lai­suu­den. Täy­tyy va­ra­ta ai­ka ty­töil­le ja mie­hel­le pas­sia var­ten.

Mi­nul­ta on ky­syt­ty, mik­si ha­lu­sin kan­sa­lai­suu­den. Se on oi­ke­as­taan vain us­kot­ta­vuus­ky­sy­mys. Nor­jas­sa lain edes­sä pi­täi­si kaik­kien ol­la sa­ma­nar­voi­sia, mut­ta tie­tyis­sä asi­ois­sa Nor­jan kan­sa­lai­set ovat pa­rem­mas­sa ase­mas­sa. Esi­mer­kik­si asun­to­lai­nan kor­ko saat­taa ol­la alem­pi nor­ja­lai­sil­le. Olen lu­ke­nut myös, et­tä jot­kut ka­las­tus­kiin­ti­öt ovat va­rat­tu vain Nor­jan kan­sa­lai­sil­le. Ali­ta­jui­ses­ti se vai­kut­taa myös, puo­lin ja toi­sin. Sii­nä on tiet­ty tur­va, kun on Nor­jan kan­sa­lai­nen. Tun­nen ole­va­ni enem­män ta­sa­ver­tai­nen mui­den kans­sa ja nyt myös osa Nor­jaa.

En ole luo­pu­nut suo­ma­lai­suu­des­ta­ni. Mut­ta kyl­lä se ku­nin­gas­kun­nan pas­si on ai­ka hie­no!

Täy­tyy pi­tää huo­li, et­tä mo­lem­mat pas­sit ovat voi­mas­sa. Nor­jan pas­si van­he­nee 10 vuo­des­sa, Suo­men 5 vuo­des­sa. Käy­tän vaik­ka vuo­ro­tel­len jom­paa­kum­paa pas­sia.

Mi­nus­ta on mu­ka­va pääs­tä ää­nes­tä­mään suur­kä­rä­jät-vaa­leis­sa. Kun­nal­lis­vaa­leis­sa kä­vin jo ää­nes­tä­mäs­sä. Ha­lu­an vai­kut­taa maan asi­oi­hin, kos­ka asun tääl­lä. Se on suu­rin syy, mik­si ha­lu­sin Nor­jan kan­sa­lai­suu­den.

AnnaPärkkä
En ole mistään kotoisin – olen syntynyt Ranualla, ekaluokalle menin Oulunsaloon ja Haukiputaalle muutimme, kun aloitin 9. luokan. Jännä tällaiselle juurettomalle onkin ollut kiintyä Norjaan. Olen äiti, mummu ja aviopuoliso. Uusi lapsenlapsi on aina suuri ihme, joka herkistää. Innostun helposti ja uteliaisuudestani johtuen joudun helposti kiperiin tilanteisiin. Toimin yrittäjänä täällä Norjassa. Arki on samanlaista kuin siellä, mutta norjan kielellä. Voit kertoa ajatuksistasi minulle: anna.parkka@gmail.com.
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys