JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Niin sa­not­tu­ja lep­poi­sia elä­ke­päi­viä

22.6.2021 7.05

Juttua muokattu:

21.6. 13:21
2021062113211620210622070500

Var­mim­min hy­vä­no­lon­tun­tees­ta pää­see eroon, kun ka­saa ke­sän alus­sa it­sel­leen lii­kaa töi­tä.

Sain si­sa­rel­ta­ni pe­riy­ty­nei­tä uni­kon­sie­me­niä ja lai­toin ne esi­kas­va­tuk­seen tur­ve­ruuk­kui­hin keit­ti­ön pöy­däl­le. Se oli kun­ni­a­teh­tä­vä rak­kaan si­sa­re­ni muis­tok­si. Mut­ta mikä sai mi­nut os­ta­maan li­säk­si lei­jo­nan­ki­to­ja, tuok­su­her­nei­tä ja au­rin­gon­kuk­kia? Ruuk­ku­ja oli niin, et­tä hyvä kun syö­mään mah­tui.

Hom­man ryös­täy­dyt­tyä kä­sis­tä os­tin vie­lä laa­tik­ko­puu­tar­han ke­hyk­set, li­sää mo­nen­lai­sia sie­me­niä ja kym­me­nen mul­ta­säk­kiä. Sie­lu­ni sil­mil­lä näin it­se­ni ha­raa­mas­sa mul­taa kii­na­lai­sel­la tyy­ney­del­lä lin­tu­jen li­ver­tä­es­sä ke­vät­ke­sän tuok­su­jen ym­pä­röi­mä­nä.

To­del­li­suus al­koi kui­ten­kin he­tim­mi­ten vai­kut­taa ko­vin eri­lai­sel­ta. Ai­ka meni kai­ken­lai­seen ta­va­roi­den rah­taa­mi­seen, sii­vouk­seen ja pyyk­kää­mi­seen. Ma­tot oli pes­tä­vä no­pe­aa tah­tia pou­dan jat­ku­es­sa ja ve­den lop­pu­mi­sen pe­los­sa. Rim­pui­lin nurk­ka­juu­ris­sa pin­go­tel­len pyyk­ki­na­ru­ja. Sa­maan ai­kaan tai­mel­le eh­ti­neet au­rin­gon­ku­kat ruu­kuis­sa ve­nyi­vät pi­tuut­ta, kaa­tui­vat, kel­las­tui­vat ja lo­pul­ta kuo­li­vat pois. En eh­ti­nyt. En jak­sa­nut. Mikä tär­kein­tä, sain kui­ten­kin teh­dyk­si uni­koil­le pen­kin ja siir­re­tyk­si ne tur­ve­ruu­kuis­sa har­son al­le. Sen si­jaan lei­jo­nan­ki­dat näi­vet­tyi­vät jäl­jet­tö­miin.

To­ril­ta os­te­tut pe­lar­go­ni­at näyt­ti­vät sen­tään ole­van elos­sa. Ru­pe­sin nii­tä is­tut­ta­maan. Ikä­vä yl­lä­tys: toi­sen muu­ri­pa­dan mul­las­sa oli val­lal­la mau­ri­ais­ten in­vaa­sio. Jopa vie­res­sä ole­va mul­ta­säk­ki oli val­loi­tet­tu. Tyh­jen­sin sä­kin viin­mar­ja­pen­saan juu­rel­le ja kah­moin tal­teen edes vä­hän os­tet­tua mul­taa.

Laa­tik­ko­puu­tar­ha oli vi­ho­vii­mei­nen voi­main­pon­nis­tus. Il­ta­päi­vä oli pit­käl­lä, vä­syt­ti, il­mas­sa oli mää­rät­tö­mäs­ti hyön­tei­siä. Ti­lan­ne­ku­va oli sa­man­lai­nen kuin mo­nes­ti en­nen­kin: verk­ka­rit va­lu­vat, pu­se­ro on lii­an ly­hyt, iti­kat pis­te­le­vät, sil­mä­la­sit huur­tu­vat, kuu­lo­ko­jeet rep­sah­ta­vat roik­ku­maan pos­kel­le. Pu­na­si­pu­lit me­ni­vät maa­han kun­ni­al­la. Sa­moin her­neet. Re­tii­si- ja pork­ka­na­nau­hat sur­voin mul­lan (tai ei se mi­nus­ta ol­lut mul­taa vaan tur­vet­ta, mitä en os­ta iki­nä) se­kaan. Leh­ti­sa­laa­tit, til­lit, per­sil­jat, hu­na­ja- ja ke­hä­ku­kat oli­vat vä­häl­lä saa­da koh­ta­lok­seen yh­teis­hau­dan.

Kun kai­ken rieh­kai­se­mi­sen jäl­keen is­tuin kei­nu­tuo­liin, avoi­mes­ta ik­ku­nas­ta tul­vi lin­tu­jen tau­ko­a­ma­ton li­ver­rys. Puut hu­mi­si­vat. Ta­ju­sin, et­tä vie­lä tänä ke­vää­nä sen kuu­len – saan sii­tä iloi­ta. Vaik­ka koko keho on il­lal­la kuin ke­pil­lä piek­set­ty, vie­lä tänä ke­vää­nä jak­san sii­vo­ta edes jo­ten­kin – sii­tä­kin saan ol­la kii­tol­li­nen.

Elä­mä ei sit­ten­kään ole pelk­kää suo­rit­ta­mis­ta, epä­toi­voa, su­rua, vai­vo­ja, ki­pu­ja, ala­mä­keä. On jäl­jel­lä jo­ta­kin muu­ta, joka kos­ket­taa pal­jon sy­vem­mäl­tä ja aut­taa jak­sa­maan.

TuulaStång
Olen syntyperäinen kainuulainen, kolmilapsisen pienviljelijäperheen tytär. Työkseni opetin ala-asteikäisiä lapsia Kainuun kunnissa ja pari vuotta muuallakin. Asun Kajaanissa kerrostalokodissa. Lapsuudenkotini maalla on toinen elämänympäristöni. Minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: tuula.stang(at)gmail.com
TuulaStång

Elä­män­kou­lua lin­ja-au­tos­sa

21.9.2021 7.00
TuulaStång

Myö­häs­ty­nei­tä miet­tei­tä

20.8.2021 7.00
TuulaStång

Hä­peä

26.5.2021 8.00
TuulaStång

On­ko kan­san­kirk­ko meil­le ra­kas?

24.4.2021 7.05
TuulaStång

Mum­mu­las­sa

6.3.2021 7.05
TuulaStång

Taus­ta­tie­to­ja

20.1.2021 6.15
TuulaStång

Ilon ja su­run suu­ret het­ket  

19.11.2020 7.00
TuulaStång

Pa­la­vat tun­teet

20.10.2020 12.10
TuulaStång

Kun pol­ku ka­to­aa

24.9.2020 6.15
TuulaStång

Ar­mo nos­taa je­re­mi­a­dis­ta

21.8.2020 6.00
TuulaStång

Enon ve­nees­sä

20.6.2020 6.00
TuulaStång

Kat­se kau­kai­suu­teen

24.5.2020 6.30
TuulaStång

Kai­paus va­pau­teen

26.4.2020 6.40
TuulaStång

Tal­viur­hei­lua

26.3.2020 6.05
TuulaStång

Pou­ta­rin­ta­ma, il­ta­rus­ko ja tai­vaan­luu­ta

20.2.2020 6.35
TuulaStång

Ra­ja­seu­dun rau­haa

25.1.2020 6.15
TuulaStång

Mar­ras­kuun vii­mei­nen

2.11.2019 6.00
TuulaStång

Kun haa­ve to­teu­tuu

14.9.2019 6.31
TuulaStång

Tu­tu­no­loi­nen voi­ma­mies

22.8.2019 6.25
TuulaStång

Kaik­ki kun­nos­sa

21.7.2019 6.59
TuulaStång

Yö­a­ja­tuk­sia

21.6.2019 6.37
TuulaStång

Raa­ma­tun eh­ty­mä­tön hen­ki­lö­gal­le­ria ha­vah­dut­taa kir­jas­sa Et­te­kö ole lu­ke­neet

22.5.2019 6.32
TuulaStång

Op­pia ikä kaik­ki

5.4.2019 6.49
TuulaStång

Et­si­mään kut­sut­tu

12.3.2019 6.12
TuulaStång

Tul­van, kyl­vön ja sa­don­kor­juun maas­sa

10.2.2019 6.42
TuulaStång

Syn­ty­nyt kah­dek­san vuot­ta so­dan jäl­keen

15.1.2019 6.03
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.