JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mar­ras­kuun vii­mei­nen

2.11.2019 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191102060000

Py­säh­dyn sil­loin täl­löin kirk­ko­puis­tos­sa san­ka­ri­hau­to­jen ää­reen lu­ke­maan kaa­tu­nei­den ki­vi­laat­to­ja. Kun ver­taan kaa­tu­nei­den ikää jon­kun tun­te­ma­ni nuo­ren mie­hen ikään, ta­ju­an mi­ten elä­män­sä alus­sa he ovat jou­tu­neet läh­te­mään. On vai­kea aja­tel­la su­run sy­vyyt­tä, mikä ko­deis­sa on ko­et­tu. On myös kä­sit­tä­mä­tön­tä, kuin­ka pa­pit ovat jak­sa­neet vie­dä nuo ras­kaat vies­tit pe­ril­le.

So­ta­mies Muo­laas­sa 22-vuo­ti­aa­na

Vän­rik­ki Pit­käs­sä­ran­nas­sa 23-vuo­ti­aa­na

Luut­nant­ti Vii­pu­rin­lah­del­la 27-vuo­ti­aa­na

Len­tä­jä­luut­nant­ti Kan­nak­sel­la 32-vuo­ti­aa­na

So­ta­mies Suo­mus­sal­mel­la 23-vuo­ti­aa­na

Ali­ker­sant­ti Laa­to­kan-Kar­ja­las­sa 23-vuo­ti­aa­na

Jää­kä­ri Kan­nak­sel­la 22-vuo­ti­aa­na

So­ta­mies Kuh­mos­sa 20-vuo­ti­aa­na

Ali­ker­sant­ti kau­ko­par­ti­os­sa 27-vuo­ti­aa­na

He kaik­ki, ja niin mo­net muut, kaa­tui­vat tal­vi­so­das­sa. Ihan koh­ta, mar­ras­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä tal­vi­so­dan al­ka­mi­ses­ta tu­lee ku­lu­neek­si 80 vuot­ta.

Mi­ten pal­jon sota on ai­heut­ta­nut myös sel­lais­ta kär­si­mys­tä, jota on jou­dut­tu kan­ta­maan kym­me­niä vuo­sia, hau­taan as­ti, ken­ties vain oman mie­len sa­la­tuis­sa kät­köis­sä. Kuu­lin ker­ran erään ve­te­raa­nin kär­si­neen koko elä­män­sä vai­ke­as­ta so­ta­neu­roo­sis­ta. Hän oli näh­nyt vii­koit­tain ah­dis­ta­van so­ta­pai­na­jai­sen, jos­ta oli he­rän­nyt hies­tä mär­kä­nä ja tus­kai­se­na. Kuin­ka sy­väs­ti sel­lai­nen on­kaan syö­nyt elä­män­voi­mia!

Isä­ni ei pal­jon pu­hu­nut lää­kin­tä­mie­hen teh­tä­vis­tään, mut­ta yh­den koh­taa­mi­sen hän jos­kus ker­toi. So­ti­las oli haa­voit­tu­nut vai­ke­as­ti, hän oli me­net­tä­nyt mo­lem­mat ala­raa­jan­sa. Haa­voit­tu­nut oli vaa­ti­nut:

– An­na pys­sy! Am­mun it­se­ni.

Isä oli pu­hel­lut hä­nel­le rau­hoit­ta­vas­ti. Haa­voit­tu­nut oli lo­pul­ta ky­sy­nyt, tu­lee­ko hä­nes­tä enää min­kään­lais­ta mies­tä. Kes­kus­te­lua oli jat­ket­tu, hän oli rau­hoit­tu­nut ja pyy­tä­nyt tu­pak­kaa.

Ta­paus oli sel­väs­ti jää­nyt isäl­le voi­mak­kaas­ti mie­leen eh­kä mo­nes­ta­kin syys­tä. Vais­to­sin, et­tä jär­ky­tyk­sen li­säk­si isään oli vai­kut­ta­nut se, et­tä hän ky­ke­ni vah­vis­ta­maan haa­voit­tu­neen elä­mä­nus­koa tuol­la kau­he­al­la het­kel­lä. Se oli hä­nel­le ar­vo­kas muis­to, sen ta­ju­sin.

So­ta­vuo­si­na jou­dut­tiin to­del­la ras­kai­siin ti­lan­tei­siin. Ih­mi­set kär­si­vät. Eläi­met kär­si­vät. Koko luo­ma­kun­ta kär­si. Val­miit ra­ken­nuk­set ja ra­ken­teet pom­mi­tet­tiin ha­jal­le. Vai­val­la ra­ken­net­tu oli het­kes­sä rau­ni­oi­na.

Rau­ha­na­jan suun­na­ton ar­vo kir­kas­tuu sota-ajan his­to­ri­aa ja kir­jal­li­suut­ta lu­ke­mal­la. Pre­si­dent­ti Kyös­ti Kal­lio aloit­ti ru­kouk­sen­sa Ni­va­lan kir­kos­sa it­se­näi­syys­päi­vä­nä 1939, kun tal­vi­so­taa oli ku­lu­nut viik­ko: ”Tai­vaal­li­nen Isäm­me, kat­so ar­mos­sa­si kan­sam­me puo­leen. Sinä olet luo­nut sen ja ra­kas­tat sitä. Sinä näet, et­tä se on mitä suu­rim­mas­sa vaa­ras­sa. Sik­si ru­koi­lem­me Si­nua: Her­ra, au­ta mei­tä hä­däs­säm­me, älä­kä an­na mei­dän huk­kua. Lah­joi­ta kään­ty­mys syn­nin ja lait­to­muu­den teil­tä, jot­ka joh­ta­vat kan­sam­me tu­hoon, Her­ra, ar­mah­da mei­tä.”

TuulaStång
Olen syntyperäinen kainuulainen, kolmilapsisen pienviljelijäperheen tytär. Työkseni opetin ala-asteikäisiä lapsia Kainuun kunnissa ja pari vuotta muuallakin. Asun Kajaanissa kerrostalokodissa. Lapsuudenkotini maalla on toinen elämänympäristöni. Minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: tuula.stang(at)gmail.com
TuulaStång

Meil­le on syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja

25.12.2021 6.00
TuulaStång

Kaik­ki aar­teet

22.11.2021 6.00
TuulaStång

Seu­ra­kah­vil­la huol­to­a­se­mal­la

21.10.2021 7.34
TuulaStång

Elä­män­kou­lua lin­ja-au­tos­sa

21.9.2021 7.00
TuulaStång

Myö­häs­ty­nei­tä miet­tei­tä

20.8.2021 7.00
TuulaStång

Niin sa­not­tu­ja lep­poi­sia elä­ke­päi­viä

22.6.2021 7.05
TuulaStång

Hä­peä

26.5.2021 8.00
TuulaStång

On­ko kan­san­kirk­ko meil­le ra­kas?

24.4.2021 7.05
TuulaStång

Mum­mu­las­sa

6.3.2021 7.05
TuulaStång

Taus­ta­tie­to­ja

20.1.2021 6.15
TuulaStång

Ilon ja su­run suu­ret het­ket  

19.11.2020 7.00
TuulaStång

Pa­la­vat tun­teet

20.10.2020 12.10
TuulaStång

Kun pol­ku ka­to­aa

24.9.2020 6.15
TuulaStång

Ar­mo nos­taa je­re­mi­a­dis­ta

21.8.2020 6.00
TuulaStång

Enon ve­nees­sä

20.6.2020 6.00
TuulaStång

Kat­se kau­kai­suu­teen

24.5.2020 6.30
TuulaStång

Kai­paus va­pau­teen

26.4.2020 6.40
TuulaStång

Tal­viur­hei­lua

26.3.2020 6.05
TuulaStång

Pou­ta­rin­ta­ma, il­ta­rus­ko ja tai­vaan­luu­ta

20.2.2020 6.35
TuulaStång

Ra­ja­seu­dun rau­haa

25.1.2020 6.15
TuulaStång

Kun haa­ve to­teu­tuu

14.9.2019 6.31
TuulaStång

Tu­tu­no­loi­nen voi­ma­mies

22.8.2019 6.25
TuulaStång

Kaik­ki kun­nos­sa

21.7.2019 6.59
TuulaStång

Yö­a­ja­tuk­sia

21.6.2019 6.37
TuulaStång

Raa­ma­tun eh­ty­mä­tön hen­ki­lö­gal­le­ria ha­vah­dut­taa kir­jas­sa Et­te­kö ole lu­ke­neet

22.5.2019 6.32
TuulaStång

Op­pia ikä kaik­ki

5.4.2019 6.49
TuulaStång

Et­si­mään kut­sut­tu

12.3.2019 6.12
TuulaStång

Tul­van, kyl­vön ja sa­don­kor­juun maas­sa

10.2.2019 6.42
TuulaStång

Syn­ty­nyt kah­dek­san vuot­ta so­dan jäl­keen

15.1.2019 6.03
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys