JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 8 »

El espí­ri­tu uni­fi­ca a los crey­en­tes

Vieraskieliset / en espanol26.9.2018 15.54

Hace poco tiem­po una per­so­na con la Bib­lia en su mano me de­tu­vo en la cal­le. Me pi­dió si pu­e­da con­tar­me sob­re su fe. Le es­cuché, y le tuve que de­cir que su con­cep­ción de la fe me pa­rec­ía aje­na. No se me ocur­r­ían ar­gu­men­tos de la Bib­lia para sus ide­as de la fe. Al con­ver­sar me sent­ía que no ten­ía­mos la in­ter­re­la­ción de la fe cre­a­da por el Espí­ri­tu San­to ent­re no­sot­ros, ni una comp­ren­sión mu­tua sob­re la base de la fe. Le mostré al­gu­nas par­tes de la Bib­lia, y con el­las le conté como mis­mo creo.

“¿Qué es el mun­do?”

Vieraskieliset / en espanol26.9.2018 15.52

El co­no­ci­mien­to del mun­do em­pie­za des­de muy pe­qu­e­ño, el niño des­de muy temp­ra­no ya em­pie­za de ap­ren­der sob­re el mun­do. Y más tar­de el co­no­ci­mien­to sob­re el mun­do au­men­ta. Siemp­re me ha sorp­ren­di­do de que los pen­sa­mien­tos de los ni­ños muy pe­qu­e­ños ya son de­ma­si­a­do in­te­li­gen­tes. Has­ta se pu­e­de sen­tir en el­los an­gus­tia sob­re todo lo inc­reíb­le que pasa a su al­re­de­dor.

El perdón se sien­te bo­ni­to y tran­qui­li­zan­te

Vieraskieliset / en espanol26.9.2018 15.48

Mient­ras ju­gan­do en el pa­tio tres ni­ñas están pen­san­do dos ha­bi­li­da­des im­por­tan­tes: pe­dir el perdón y per­do­na.

El Espí­ri­tu San­to nos guía al cie­lo

Vieraskieliset / en espanol26.9.2018 15.45

Jesús ha as­cen­di­do al cie­lo, pero aún tra­ba­ja en el mun­do. Su tra­ba­jo con­tin­úa como el tra­ba­jo del Espí­ri­tu San­to en su cong­re­ga­ción.

Al pe­ca­dor se le es­ta in­vi­tan­do al rei­no de Dios

Vieraskieliset / en espanol15.11.2017 9.49

Pa­re­ce que muc­has per­so­nas ya no en­tien­den el sig­ni­fi­ca­do bíblico de la pa­lab­ra pe­ca­do. En las con­ver­sa­ció­nes es­pi­ri­tu­a­les se pu­e­de has­ta evi­tar hab­lar del pe­ca­do. Muc­has ve­ces se sien­te más fácil hab­lar so­la­men­te sob­re la gra­cia, amor y acep­ta­ción de Dios por­que ese tipo de con­ver­sa­ción nor­mal­men­te no ofen­de a na­die.

La ob­ra de Cris­to con­tin­úa como la ob­ra del Espí­ri­tu San­to

Vieraskieliset / en espanol15.11.2017 6.55

En el pri­mer Pen­te­costés, el Espí­ri­tu San­to des­cen­dió sob­re los Após­to­les en for­ma vi­sib­le. Pen­te­costés es uno de los tres gran­des días san­tos del año litúr­gi­co. Acor­de a es­tas ce­leb­ra­ci­o­nes, nu­est­ro año litúr­gi­co se di­vi­den en los per­ío­dos de Na­vi­dad, de Pas­cua y de Pen­te­costés. Sin em­bar­go, en las últi­mas déca­das, Pen­te­costés ha per­di­do su sig­ni­fi­ca­do, y en la men­te de muc­has per­so­nas, el con­te­ni­do de es­te día san­to se ha des­di­bu­ja­do.

Jesús suf­rió por no­sot­ros

Vieraskieliset / en espanol15.11.2017 6.55

El pe­ca­do se­pa­ra al homb­re de Dios. Por­que las pri­me­ras per­so­nas en el pa­raí­so ca­ye­ron en pe­ca­do, so­mos to­dos he­re­de­ros a la ten­den­cia al pe­car. Es­to se ma­ni­fes­ta en el mun­do con el mal, an­gus­tia y in­jus­ti­cia. Muc­ha gen­te de­sea pla­cer y éxito ra­pi­do mient­ras ol­vi­dan la vo­lun­tad de Dios.

La con­fe­sión de los pe­ca­dos nos li­be­ra de las car­gas

Vieraskieliset / en espanol15.11.2017 6.53

Un homb­re es en su vida como un vi­a­je­ro. Como un crey­en­te su des­ti­no es la casa del cie­lo. So­la­men­te la fe hace po­sib­le al­can­zar ese des­ti­no.

Jesús, el ven­ce­dor de las ten­ta­ci­o­nes

Vieraskieliset / en espanol15.11.2017 6.51

Pe­di­mos en la ora­ción del Pad­re Nu­est­ro: “no nos de­jes caer en la ten­ta­ción”. Las ten­ta­ci­o­nes son co­sas que nos at­ra­en y si las con­sen­ti­mos so­mos lle­va­dos a hec­hos ma­los es de­cir al pe­ca­do.

Se es­cuc­ha­ba sa­lu­dos de paz en los ser­vi­ci­os en Fran­cia

Vieraskieliset / en espanol15.11.2017 6.48

Hi­ci­mos un vi­a­je de ser­vi­ci­os a Saint Lou­is en Fran­cia con Ee­ro Nuo­li­o­ja. Vo­la­mos al ae­ro­pu­er­to de Ba­sel que está si­tu­a­da en lado de Fran­cia, pero es un ae­ro­pu­er­to com­par­ti­do ent­re Sui­za, Fran­cia y Ale­ma­nia. Des­de el ae­ro­pu­er­to nos qu­e­da­ba sólo un par de kiló­met­ros de vi­a­je para la casa de An­ne y Pat­rik Mic­hel, dónde se or­ga­ni­za­ba los ser­vi­ci­os.

« 1 2 3 4 5 ... 8 »
18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies