JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 »

Bau­tis­mo – pac­to de bu­e­na con­cien­cia

Vieraskieliset / en espanol16.11.2016 12.04

El bau­tis­mo es el ot­ro sac­ra­men­to sag­ra­do de nu­est­ra Ig­le­sia. Es ce­leb­ra­do por el man­da­mien­to de Cris­to: ”bau­tizán­do­los en el nomb­re del Pad­re, y del Hijo, y del Espí­ri­tu San­to”. El man­da­mien­to de bau­ti­zar for­ma par­te del man­da­mien­to de mi­sión que fue dada por Jesús: ”ha­ced discí­pu­los a to­das las na­ci­o­nes ”. El man­da­mien­to de en­se­ñar está vin­cu­la­do con lo an­te­ri­or: ”en­señán­do­les que gu­ar­den to­das las co­sas que os he man­da­do ”. (Mt 28.18-20.) Cu­an­do una per­so­na llega a ser un discí­pu­lo de Dios, hay que bau­ti­zar­la y con­fir­mar que es pro­pia de Dios Trino. Según el man­da­mien­to de en­se­ñar, se debe tam­bién inst­ruir al bau­ti­za­do.

Los sac­ra­men­tos

Vieraskieliset / en espanol16.11.2016 12.02

El sac­ra­men­to en el len­gu­a­ge ec­le­siás­ti­co, se re­fie­re a las ent­re­gas que se per­ci­ben como es­pe­ci­al­men­te im­por­tan­te y sag­ra­do. La Bib­lia no hab­la de nin­gu­no de los sac­ra­men­tos, y va­ri­as de­no­mi­na­ci­o­nes no están de acu­er­do en su número. La ig­le­sia cató­li­ca y la Ig­le­sia or­to­do­xa tie­nen sie­te sac­ra­men­tos, las ig­le­si­as de la Re­for­ma tie­nen sólo dos: el bau­tis­mo y la co­mu­nión. Las ig­le­si­as de la Re­for­ma, o sea, las ig­le­si­as pro­tes­tan­tes, ex­po­nen como sac­ra­men­tos aqu­el­los man­da­mien­tos, que se ba­san en el reg­la­men­to y la inst­ruc­ción par­ti­cu­lar de Jesús.

El evan­ge­lio para to­das las na­ci­o­nes

Vieraskieliset / en espanol16.11.2016 12.00

Cu­an­do Je­sus em­pezó su tra­ba­jo público, El pre­dicó el evan­ge­lio del Rei­no de Dios: ”El tiem­po se ha cump­li­do, y el rei­no de Dios se ha acer­ca­do; ar­re­pent­íos, y creed en el evan­ge­lio.” (Mar­cos 1:15). Jesús los mandó tam­bién a sus discí­pu­los a proc­la­mar el sermón del ar­re­pen­ti­mien­to para toda la gen­te.

En el cui­da­do del rei­no de Dios

Vieraskieliset / en espanol16.11.2016 11.57

Jesús dió a sus se­gui­do­res la ta­rea de pre­di­car el evan­ge­lio del rei­no de Dios sob­re el perdón de los pe­ca­dos ”Que se pre­di­ca­se en su nomb­re el ar­re­pen­ti­mien­to y el perdón de pe­ca­dos en to­das las na­ci­o­nes, co­men­zan­do des­de Je­ru­salén” (S.Lu­cas 24:47). Dios ha abier­to opor­tu­ni­da­des al tra­ba­jo de su rei­no en di­fe­ren­tes par­tes del mun­do. El evan­ge­lio de perdón une al que cree en la co­ne­xión del rei­no de Dios don­de se le cui­da y ama.

José en­cu­ent­ra a sus her­ma­nos con ca­ri­dad

Vieraskieliset / en espanol24.5.2016 14.00

La his­to­ria bíblica del en­cu­ent­ro de José con sus her­ma­nos en Egip­to es una desc­rip­ción bo­ni­ta sob­re la mi­se­ri­cor­dia y el perdón.

El ma­yor es el amor

Vieraskieliset / en espanol24.5.2016 13.00

El dis­cur­so de des­pe­di­da de Jesús está inc­luí­do en el evan­ge­lio de San Juan. Al­lí Jesús les acon­se­ja a sus dis­ci­pu­los que man­ten­gan el amor ent­re los her­ma­nos en la fe: ”Un man­da­mien­to nu­e­vo os doy: Que os am­éis unos a ot­ros; como yo os he ama­do, que tam­bién os am­éis unos a ot­ros.” (Juan 13:34)

En comp­ren­sión con nu­est­ros cer­ca­nos

Vieraskieliset / en espanol24.5.2016 13.00

n la bib­lia, es­pe­ci­fi­ca­men­te en las car­tas de Pab­lo, hay muc­hos con­se­jos y re­co­men­da­ci­o­nes de como tra­tar a las per­so­nas. A no­sot­ros nos acon­se­jan a te­ner una ac­ti­tud amab­le, comp­ren­si­va, y pa­cien­te. Nu­est­ro sal­va­dor por su par­te en­fa­ti­za el amor ha­cia el prójimo.

La gra­cia en­se­ña a de­jar el pe­ca­do

Vieraskieliset / en espanol24.5.2016 13.00

El pe­ca­do es todo lo que apar­ta al homb­re de Dios – es de­cir, cu­al­qui­er cosa que pon­ga en pe­lig­ro la fe viva. El cu­en­to de la caí­da al pe­ca­do ya en­se­ña que el pe­ca­do no pa­re­ce siemp­re mal. Se nos at­rae, nos en­can­ta y nos en­ga­ña. Has­ta las co­sas que pa­re­cen bu­e­nas o ra­zo­nab­les pu­e­de lle­var por mal ca­mi­no. La gra­cia sana de Dios acon­se­ja a rec­ha­zar la im­pie­dad y los de­se­os mun­da­nos (Tit 2: 11–12).

El rei­no de dios y el po­der del evan­ge­lio

Vieraskieliset / en espanol24.5.2016 13.00

Jesús ex­hor­ta que bus­qu­e­mos pri­me­ra­men­te el rei­no de Dios y su jus­ti­cia (Ma­teo 6.33). Ore­mos jun­tos ”ven­ga tu rei­no” y cree­mos ”tuyo es el rei­no, el po­der, y la glo­ria, por to­dos los sig­los” (Ma­teo 6.10, 13).

Hab­lad lo que es bu­e­no y útil

Vieraskieliset / en espanol24.5.2016 13.00

La car­ta a los Efe­se­os se cent­ra en ve­lar por la co­ne­xión y por la uni­dad de los cris­ti­nos, al cual nu­est­ro tex­to da al­gu­nos con­se­jos de prac­ti­ca. La ma­yor par­te de los con­se­jos de San Pab­lo son cla­ros y tal vez ob­vi­os: hab­lad ver­dad, no pe­le­áis, no hab­len pa­lab­ras cor­rom­pi­das, quí­ten­se de vo­sot­ros toda amar­gu­ra, eno­jo, ira, gri­ter­ía y ma­le­di­cen­cia, y toda ma­li­cia. Si es­tos fu­e­ran co­sas ob­vi­as de ver­dad y fácil de cump­lir, ape­nas éstas tendr­ían que ser men­ci­o­na­das por se­pa­ra­do.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 »
18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies