JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

”Oi, joudu, joulurauha sydämiin”

25.12.2016 6.21

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161225062100

Tu­tus­tun työ­ni puo­les­ta pal­jon mu­siik­kiin. Saan sitä kä­sii­ni tuo­reel­taan tai et­sin te­ok­sia kah­lail­len läpi mo­nen­lai­sia nuot­ti­ar­kis­to­ja. Nyt syk­syl­lä olen up­pou­tu­nut sy­väl­le jou­lu­lau­lu­jen maa­il­maan.

Jou­lu­lau­lu­ja on pal­jon. Var­sin­kin kris­til­li­sen kult­tuu­rin vai­ku­tus­pii­ris­sä nii­tä on syn­ty­nyt tu­han­sit­tain, var­maan kym­me­niä tu­han­sia. Eri­tyi­sen pal­jon nii­tä tun­tuu syn­ty­neen Suo­mes­sa – suo­men­kie­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ar­vi­oi­daan jul­kais­tun rei­lus­ti yli 3000.

Pää­sin vie­rai­le­maan joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Nur­mek­sen Jou­lu­lau­lu­ar­kis­tos­sa. Ko­koi­lin siel­tä mu­kaa­ni ko­pi­oi­ta mie­len­kiin­toi­sim­mis­ta te­ok­sis­ta, jos­kaan muu­ta­mas­sa tun­nis­sa en eh­ti­nyt käy­dä lä­vit­se kuin tun­ne­tuim­pien suo­ma­lais­ten sä­vel­tä­jien sä­vel­lyk­siä – heil­tä­kin löy­tyi kym­me­niä it­sel­le­ni ai­em­min tun­te­mat­to­mia jou­lu­lau­lu­ja!

Jou­lu­ru­no­jen ja -lau­lu­jen suu­ri mää­rä vies­tii sii­tä, et­tä jo­kin suo­ma­lai­ses­sa jou­lun­vie­tos­sa on pu­hu­tel­lut ja pu­hut­te­lee tai­tei­li­joi­ta. Tun­teet ja tun­nel­mat muun­tu­vat hei­dän mie­les­sään sa­noik­si ja sä­ve­lik­si, jot­ka pu­hut­te­le­vat vuo­ros­taan mei­tä kuu­li­joi­ta.

On han­get kor­ke­at, nie­tok­set,

vaan jou­lu, jou­lu on meil­lä!

On kyl­mät, pauk­ku­vat pak­ka­set

ja tui­mat Poh­jo­lan tuu­lo­set,

vaan jou­lu, jou­lu on meil­lä.

Vaik­ka vii­me vuo­si­na kor­kei­ta nie­tok­sia ja pauk­ku­via pak­ka­sia ei ai­na jou­lui­sin ole ol­lut­kaan, jou­lu – va­lon ja ilon juh­la – luo vas­ta­koh­tai­suut­ta vuo­den­kier­ron syn­kim­pään ja kyl­mim­pään jak­soon. Jak­soon, jol­loin muu­toin mie­len tah­too val­la­ta su­ru­mie­li­syys ja tah­dot­to­muus.

Me taa­sen lau­lam­me rie­mui­ten,

kun jou­lu, jou­lu on meil­lä!

Se val­taa sie­lun ja sy­dä­men

ja su­run sär­ke­vi en­ti­sen,

mi kas­voi elä­män teil­lä!

Jou­luun liit­tyy mo­nen­lai­sia pe­rin­tei­tä ruo­ki­neen ja oh­jel­ma­nu­me­roi­neen. Rii­si­puu­rot, luu­mu­kiis­se­lit, kin­kut, li­pe­ä­ka­lat, ro­sol­lit, eri­lai­set laa­tik­ko­ruo­at, pi­pa­rit ja jou­lu­tor­tut ovat tyy­pil­li­siä suo­ma­lai­sia jou­lu­ruo­kia. Li­säk­si jo­kai­sel­la su­vul­la ja per­heel­lä lie­nee omat eri­tyi­syy­ten­sä; lap­suus­ko­ti­ni jou­luun liit­ty­vät edel­lä­mai­nit­tu­jen ruo­kien li­säk­si kar­ja­lan­pais­ti ja kar­ja­lan­pii­ra­kat. Aat­toil­ta ete­nee usein tut­tua la­tu­aan: sau­no­taan, syö­dään, lau­le­taan, lu­e­taan jou­lu­e­van­ke­liu­mi ja sit­ten tu­lee jou­lu­puk­ki! Lop­puil­ta me­nee­kin hel­pos­ti tu­tus­tu­es­sa uu­siin lah­joi­hin.

Oi käy­kää, ys­tä­vät lau­la­maan,

kun jou­lu, jou­lu on meil­lä!

Se tut­tu ys­tä­vä van­has­taan,

on tän­ne poi­ken­nut mat­koil­laan

ja vii­pyy het­ki­sen meil­lä.

Ha­lu­an vaa­lia omas­sa jou­lus­sa­ni pe­rin­tei­tä. Ha­lu­ai­sin jou­lun ai­van tois­tu­van vuo­des­ta vuo­teen sa­man­lai­se­na. Tois­tu­mi­nen el­vyt­tää muis­to­ja ja luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Tut­tu­ja jou­lu­lau­lu­ja­kin lau­lan mie­lel­lä­ni. Toi­si­naan ne saat­ta­vat he­rä­tä eloon ai­van uu­del­la ta­val­la, kun huo­mio kiin­nit­tyy jo­hon­kin lau­see­seen tai ko­ko­nai­seen sä­keis­töön, jota ei ole ai­em­min tul­lut aja­tel­leek­si sy­väl­li­sem­min.

Yk­si täl­lai­sis­ta löy­döis­tä liit­tyy pit­kin blo­gia si­tee­raa­maa­ni Jean Si­be­liuk­sen sä­vel­tä­mään ja Vilk­ku Jou­ka­hai­sen sa­noit­ta­maan jou­lu­lau­luun ”On han­get kor­ke­at nie­tok­set” ja sen nel­jän­teen sä­keis­töön:

Nyt täh­ti­tar­hoi­hin lau­lu soi,

kun jou­lu, jou­lu on meil­lä!

Nyt maas­ta tai­vaa­seen pääs­tä voi,

jos sy­dän nöy­rä on lap­sen, oi,

kun jou­lu, jou­lu on meil­lä!

Jou­ka­hai­nen il­mai­see hy­vin vah­voin sa­noin, kuin­ka elä­män on­nel­li­suus ja au­tuus ovat edel­leen ta­voi­tet­ta­vis­sa, jos ta­voit­taa lap­sen nöy­rän mie­len ja sy­dä­men. ”Tai­vas­ta” ei siis ta­voi­te­ta kor­ke­al­la ka­tol­la, ar­vok­kail­la tai run­sail­la lah­joil­la, ei suus­sa­su­la­vil­la her­kuil­la, ei muh­ke­al­la kuu­sel­la ei­kä kiil­tä­vil­lä ko­ris­teil­la, vaan nöy­räl­lä sy­dä­mel­lä. Sa­moin to­dis­taa myös Raa­mat­tu:

"Kor­kea ja Yl­häi­nen, hän, joka py­syy ikui­ses­ti, jon­ka nimi on Pyhä, sa­noo näin: -- Minä asun kor­keu­des­sa ja py­hyy­des­sä, mut­ta asun myös mur­tu­nei­den ja nöy­rien luo­na. Minä vir­voi­tan mur­tu­nei­den hen­gen ja he­rä­tän eloon nöy­rien sy­dä­men." (Jes. 57:15.)

Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­sa Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti: el­let­te kään­ny ja tule las­ten kal­tai­sik­si, te et­te pää­se tai­vas­ten val­ta­kun­taan. Se, joka nöyr­tyy tä­män lap­sen kal­tai­sek­si, on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa.” (Matt. 18:3-4.)

Tämä tu­tuis­ta tu­tuin jou­lu­lau­lu päät­tyy nöy­rään esi­ru­kouk­seen oman isän­maan ja kan­san puo­les­ta:

Oi an­na, Ju­ma­la, ar­mo­as,

kun jou­lu, jou­lu on meil­lä!

Ja kan­saa suo­jaa sun voi­mal­las,

meit´ au­ta nä­ke­mään tai­vai­tas,

kun jou­lu, jou­lu on meil­lä!

Tänä jou­lu­na mi­nua on pu­hu­tel­lut Ju­ha­ni Poh­jan­mie­hen sä­vel­tä­mä ja Vil­jo Sa­ra­jan sa­noit­ta­ma ”Jou­lu­ru­kous”. Tuo pie­ni­muo­toi­nen ja herk­kä lau­lu tun­tuu nyt jo­ten­kin eri­tyi­sen ajan­koh­tai­sel­la. Sen sa­noin,

tä­män vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä, ha­lu­an toi­vot­taa kai­kil­le Päi­vä­mie­hen blo­gien lu­ki­joil­le siu­nat­tua ja rau­hai­saa jou­lun ai­kaa.

JuhaHakulinen
Operoin tällä hetkellä monipuolisesti musiikin parissa yrittäjänä ja musiikkituottajana. Musiikki on minulle tärkeää myös vapaa-ajalla, muutoin saatan rentoutua pelikentillä, kalavesillä tai sukututkimuksen parissa. Olen kiinnostunut muistakin taidemuodoista sekä filosofiasta ja teologiasta. Syvälliset pohdiskelut näiden aiheiden parissa ovat minulle ominaisia. Käyn tarpeen tullen mielelläni myös keskusteluja blogieni aiheista.
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys