JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Miksi meitä koetellaan?

4.5.2016 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160504064500

Her­ra an­toi, Her­ra ot­ti, kii­tet­ty ol­koon Her­ran nimi! (Job. 1:21.) Kuin­ka ih­mi­nen, joka on me­net­tä­nyt elä­mäs­sään kai­ken, jak­saa tyy­tyä koh­ta­loon­sa ja vie­lä kiit­tää sii­tä Ju­ma­laa?

Mo­nel­le ko­et­te­le­mus mer­kit­see sa­maa kuin kär­si­mys tai vas­toin­käy­mi­nen. Mut­ta ko­et­te­le­mus ei var­si­nai­ses­ti tar­koi­ta nii­tä. Kun ko­e­tel­laan, ko­e­tel­laan toi­mi­vuut­ta tai kes­tä­vyyt­tä. Tes­ta­taan, ku­ten ny­ky­ään sa­not­tai­siin. Ko­et­te­le­muk­sis­sa Ju­ma­la lait­taa mei­dät tes­tiin, mut­ta mitä hän tes­taa – sie­to­ky­kyä, hen­ki­siä voi­ma­va­ro­ja vai luon­teen­lu­juut­ta? Ei suo­ra­nai­ses­ti, vaan Ju­ma­la ko­et­te­lee us­kom­me pe­rus­tus­ta. Sitä, jak­sam­me­ko us­koa Ju­ma­lan hy­vyy­teen, kaik­ki­val­tiu­teen, joh­da­tuk­seen, siu­nauk­seen ja suo­je­luk­seen, vaik­ka elä­mäm­me näyt­täi­si me­ne­vän jo­ta­kuin­kin päin­vas­toin kuin toi­voi­sim­me.

Her­ra, tei­dän Ju­ma­lan­ne, ko­et­te­lee tei­tä näin saa­dak­seen tie­tää, ra­kas­tat­te­ko hän­tä koko sy­dä­mes­tän­ne ja koko sie­lus­tan­ne (5. Moos. 13:3). Sa­mal­la Ju­ma­la ko­et­te­lee myös sitä, olem­me­ko hä­nel­le ja hä­nen käs­kyil­leen us­kol­li­sia ja kuu­li­ai­sia.

Mik­si näin? Mik­si em­me sai­si vain elää rau­has­sa ja naut­tia hy­vyy­des­tä ja Ju­ma­lan lah­jois­ta? Ei­kö mei­dän oli­si sil­loin hel­pom­pi ol­la kii­tol­li­sia ja osoit­taa it­se­kin hy­vyyt­täm­me? Ei­kö mei­dän oli­si hel­pom­pi us­koa, jos elä­vä us­ko toi­si pel­käs­tään myö­tä­käy­mis­tä mu­ka­naan? Se­hän osoit­tai­si kai­kil­le, kuin­ka elä­vä us­ko tuo siu­nauk­sen ja me­nes­tyk­sen mu­as­saan! Mut­ta niin ei ole. Ko­et­te­le­muk­sia täy­tyy ol­la, sil­lä ei ole tur­hem­paa kuin ih­mi­sen sa­nat. Niin täy­tyy ol­la, jot­ta näh­dään, on­ko sa­noil­la ka­tet­ta ja on­ko us­ko nii­den ta­ka­na ai­dos­ti kes­tä­vää vai pelk­kää höt­töä.

Sik­si te rie­muit­set­te, vaik­ka nyt jou­dut­te­kin jon­kin ai­kaa kär­si­mään mo­nen­lai­sis­sa ko­et­te­le­muk­sis­sa. Kul­ta­kin ko­e­tel­laan tu­les­sa, ja on­han tei­dän us­kon­ne pal­jon ar­vok­kaam­paa kuin ka­to­a­va kul­ta. Ko­et­te­le­muk­sis­sa tei­dän us­kon­ne to­de­taan ai­dok­si. (1. Piet. 1:6–7.)

Jos jak­sai­sim­me Jo­bin ta­voin aja­tel­la, et­tei meil­lä ole var­si­nais­ta oi­keut­ta mi­hin­kään täs­sä ajal­li­ses­sa elä­mäs­sä, vaan kaik­ki on lah­jaa ja lai­naa Ju­ma­lal­ta, niin voi­sim­me myös kiit­tää hän­tä ai­van kai­kes­ta saa­mas­tam­me. Ja vaik­ka meil­tä otet­tai­siin­kin kaik­ki pois, niin em­me täl­löin kat­ke­roi­tui­si, sil­lä ei­hän meil­le mi­tään pi­tä­nyt­kään kuu­lua.

Kun het­ken ajat­te­lem­me ja tar­kas­te­lem­me näi­tä Raa­ma­tun aja­tuk­sia, niin ei­kö niis­tä kir­kas­tu to­del­li­nen us­kon nä­kö­kul­ma ko­et­te­le­muk­sia koh­taan? Näin ol­len­han ko­et­te­le­muk­set ovat it­se asi­as­sa meil­le tar­peen ja hyö­dyk­si. Niin­pä mei­dän tu­li­si jopa kiit­tää Ju­ma­laa niis­tä: Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Ja kes­tä­vyys joh­ta­koon täy­del­li­seen tu­lok­seen, jot­ta oli­sit­te täy­del­li­siä ja ehei­tä, et­te va­jai­ta mil­tään koh­den. (Jaak. 1:2–4.)

Mi­tä­hän tar­koit­taa se, et­tä ”oli­sim­me täy­del­li­siä ja ehei­tä, em­me­kä va­jai­ta mil­tään koh­den”? Ajat­te­len sen tar­koit­ta­van nöy­rää, lap­sen­kal­tais­ta us­koa, sa­man­lais­ta kuin Jo­bil­la oli: Her­ra an­toi, Her­ra ot­ti, kii­tet­ty ol­koon Her­ran nimi!

JuhaHakulinen
Operoin tällä hetkellä monipuolisesti musiikin parissa yrittäjänä ja musiikkituottajana. Musiikki on minulle tärkeää myös vapaa-ajalla, muutoin saatan rentoutua pelikentillä, kalavesillä tai sukututkimuksen parissa. Olen kiinnostunut muistakin taidemuodoista sekä filosofiasta ja teologiasta. Syvälliset pohdiskelut näiden aiheiden parissa ovat minulle ominaisia. Käyn tarpeen tullen mielelläni myös keskusteluja blogieni aiheista.
2.3.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Ps. 25:8

Viikon kysymys