JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Sitoutumishaluttomuus

17.5.2017 6.26

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170517062600

Kuun­te­len, kun ra­di­os­sa käy­dään huo­les­tu­nut­ta kes­kus­te­lua kir­kon jä­sen­ka­dos­ta. Oh­jel­mas­sa nos­te­taan esil­le län­si­mais­sa yhä yleis­ty­vä ha­lut­to­muus si­tou­tu­mi­seen. Joku to­te­aa, et­tä kirk­koon kuu­luu vie­lä yli 70% suo­ma­lai­sis­ta, mitä voi­daan pi­tää po­si­tii­vi­se­na seik­ka­na ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si po­liit­tis­ten puo­lu­ei­den jä­sen­mää­rien ke­hit­ty­mi­seen. Si­tou­tu­mis­kam­mo ko­et­te­lee vie­lä pa­hem­min pa­ri­suh­tei­ta – Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan avi­o­liit­to­ja sol­mi­taan yhä vä­hem­män ja yhä use­am­pi niis­tä päät­tyy eroon.

Toi­si­naan oman ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­se­ni­kin toi­min­nas­sa har­mi­tel­laan sitä, et­tä työ­vuo­roi­hin on han­ka­la saa­da va­paa­eh­toi­sia tar­peek­si, suur­ten ke­sä­seu­ro­jen työ­vuo­rois­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Ja vaik­ka vuo­rot täyt­tyi­si­vät­kin, saat­taa esiin­tyä vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä nii­den hoi­ta­mi­ses­sa.

Myös mo­nien ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­se­ni iso­jen seu­ro­jen ja juh­la­seu­ro­jen osal­lis­tu­ja­mää­rät ovat las­ke­neet. Toi­si­naan nii­den jär­jes­tä­mi­sen mie­lek­kyyt­tä on tul­lut poh­dit­tua. Tä­hän saak­ka mil­tei kaik­ki oh­jel­ma on ha­lut­tu säi­lyt­tää en­nal­laan, jos­kin joi­tain suu­ria seu­ro­ja on ly­hen­net­ty kol­mi­päi­väi­sis­tä kak­si­päi­väi­sik­si.

SRK:lla työs­ken­nel­les­sä­ni seu­ra­sim­me jul­kai­su­jen pu­to­a­via myyn­ti­käy­riä huo­les­tu­nei­na ja poh­dis­ke­lim­me syi­tä sii­hen, mik­sei­vät ih­mi­set tule os­ta­neek­si tuot­tei­ta sii­nä mää­rin kuin en­nen. Kir­jo­jen, leh­tien ja ää­nit­tei­den myyn­nil­lä on suu­ri mer­ki­tys SRK:n toi­min­nan ra­hoit­ta­mi­ses­sa.

On­ko ar­kie­lä­män haas­teis­ta tul­lut niin ras­kai­ta ja vaa­ti­via, et­tei ai­kaa ja voi­ma­va­ro­ja tah­do riit­tää enää va­paa­eh­tois­työl­le? On­ko ti­lal­le tul­lut jo­tain muu­ta kor­vaa­vaa, joka vie suu­rem­man osan ajan­käy­tös­tä? Ha­lu­taan­ko pi­tää mah­dol­li­suu­det avoi­mi­na vii­me tip­paan as­ti, jos­ko jo­tain vie­lä mie­len­kiin­toi­sem­paa te­ke­mis­tä tai me­ne­mis­tä tu­li­si tar­jol­le? On­ko kyse sii­tä, et­tei rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­mis­ta pi­de­tä enää niin tär­ke­ä­nä kuin ai­em­min?

Tämä kaik­ki saa mi­nut tut­ki­maan omaa sy­dän­tä­ni. Mitä kris­til­li­syy­den työ mi­nul­le mer­kit­see? Olen­ko it­se ha­lu­ton si­tou­tu­maan sii­hen ja mik­si?

Koen kris­til­li­syy­den työn kyl­lä rak­kaak­si ja tär­ke­äk­si, mut­ta sil­ti osal­lis­tu­mi­se­ni sii­hen on ajoit­tain mel­ko pas­sii­vis­ta. Tun­tuu, et­tä ar­kie­lä­mä ja ela­tuk­sen mur­heet pai­na­vat niin ras­kaas­ti, et­tä usein­kaan ei jak­sa läh­teä rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suuk­siin. Omal­le luon­teel­le­ni kun on vie­lä se tun­nu­so­mais­ta, et­tä so­si­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen tah­too en­ti­ses­tään uu­vut­taa. Toi­si­naan taas vii­kon­lo­put ovat niin täyn­nä – va­paa­eh­toi­sia tai vält­tä­mät­tö­miä me­no­ja – et­ten pys­ty osal­lis­tu­maan toi­min­taan. Ke­säl­lä vuo­ros­taan ke­sä­lo­ma­suun­ni­tel­mat ja -reis­sut tah­to­vat täyt­tää hei­nä­kuun niin, et­tä suu­riin ke­sä­seu­roi­hin osal­lis­tu­mi­nen on vä­hin­tään­kin epä­var­maa, niin­pä ei tule ha­keu­dut­tua va­paa­eh­toi­ses­ti nii­den työ­vuo­roi­hin­kaan.

On siis hy­viä ja luon­nol­li­sia syi­tä, mut­ta on myös te­ko­syi­tä. En voi kiis­tää it­sek­kyy­den osuut­ta omis­ta­kaan mo­tii­veis­ta­ni. Tun­nen syyl­li­syyt­tä. Us­kon, et­tä moni muu­kin tun­tee sa­moin. Ha­lu­ai­sin teh­dä ja osal­lis­tua enem­män. On­nek­si us­kon lah­jan saa pi­tää an­si­ot­to­ma­na­kin, ei­kä mi­nun tar­vit­si­si sen jäl­keen oi­ke­as­taan muus­ta huo­leh­ti­a­kaan!

"Mut­ta Her­ra vas­ta­si: 'Mart­ta, Mart­ta, sinä huo­leh­dit ja hä­täi­let niin mo­nis­ta asi­ois­ta. Vä­hän on tar­peen, tai yk­si ai­noa.'" (Luuk. 9:41–42.)

JuhaHakulinen
Operoin tällä hetkellä monipuolisesti musiikin parissa yrittäjänä ja musiikkituottajana. Musiikki on minulle tärkeää myös vapaa-ajalla, muutoin saatan rentoutua pelikentillä, kalavesillä tai sukututkimuksen parissa. Olen kiinnostunut muistakin taidemuodoista sekä filosofiasta ja teologiasta. Syvälliset pohdiskelut näiden aiheiden parissa ovat minulle ominaisia. Käyn tarpeen tullen mielelläni myös keskusteluja blogieni aiheista.
2.3.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Ps. 25:8

Viikon kysymys