JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Onko Jumalaa? – Uskon niin

7.2.2016 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160207065300

Is­tum­me au­tos­sa lä­hei­sen ys­tä­vä­ni kans­sa. Pa­lai­lem­me vii­kon­lo­pun mit­tai­sel­ta lau­lu­kurs­sil­ta. Hän, luon­non­tie­tei­li­jä, ker­too lu­ke­van­sa kir­jaa, joka kä­sit­te­lee pi­me­ää ai­net­ta.

– On­ko pi­me­ää ai­net­ta ole­mas­sa? haas­tan hä­net.

– Kir­jan mu­kaan sen ole­mas­sa­o­lo on hy­vin to­den­nä­köis­tä, vaik­ka sitä ei ole vie­lä pys­tyt­ty ha­vait­se­maan, hän aset­te­lee sa­nan­sa.

– Se on siis us­kon asia? jat­kan haas­ta­mis­ta­ni.

– Tie­teel­li­ses­ti sen ole­mas­sa­o­loa ei ol­la pys­tyt­ty au­kot­to­mas­ti to­dis­ta­maan, mut­ta mo­net yl­lät­tä­vät ja epä­suo­rat ha­vain­not voi­daan se­lit­tää sil­lä, hän täs­men­tää.

– Ai­van sa­moin sa­noin­han voi­sin ar­gu­men­toi­da Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­lon puo­les­ta – ei ole tie­teel­li­ses­ti pys­tyt­ty to­dis­ta­maan, mut­ta mo­net yl­lät­tä­vät ja epä­suo­rat ha­vain­not voi­daan se­lit­tää sil­lä. Mis­sä on ero? ky­syn.

– Ju­ma­laa ei pys­ty­tyä ha­vait­se­maan ei­kä hä­nen ole­mas­sa­o­lo­aan pys­ty­tä tie­teel­li­ses­ti to­dis­ta­maan, se on siis täy­sin us­kon asia. Tie­teel­li­nen to­tuus pe­rus­tuu ai­na luo­tet­ta­viin ha­vain­toi­hin, mit­tauk­siin, tois­tet­ta­vuu­teen ja nii­den poh­jal­ta luo­tui­hin ma­te­maat­ti­siin mal­lei­hin, sik­si niis­sä on kyse eri asi­ois­ta, hän vas­taa tai­ta­vas­ti.

Kes­kus­te­lum­me jat­kuu täs­tä eteen­päin­kin hy­väs­sä hen­ges­sä. Jat­kam­me poh­dis­ke­le­mal­la tie­teen suh­det­ta val­lit­se­vaan to­del­li­suu­teen ja us­koon, myös elä­vään us­koon.

Taan­noin il­ta­päi­vä­leh­det kir­kui­vat suu­rin ot­si­koin, kuin­ka eräs tun­net­tu ja ar­vos­tet­tu tie­de­mies ky­ke­ni mie­les­tään osoit­ta­maan ja to­dis­ta­maan sen, et­tä maa­il­man­kaik­keu­den syn­ty­vai­hei­den se­lit­tä­mi­seen ei tar­vit­tu enää Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­loa. Uu­ti­ses­ta saat­toi hel­pos­ti saa­da sel­lai­sen kä­si­tyk­sen, et­tä Ju­ma­lan ole­mat­to­muus oli­si näin tul­lut lo­pul­ta­kin tie­teel­li­ses­ti to­dis­te­tuk­si.

Näi­hin uu­ti­soin­tei­hin vii­ta­ten eräs nuo­ri ker­toi rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kes­kus­te­luil­las­sa, kuin­ka hä­nen epä­us­koi­set luok­ka­to­ve­rin­sa oli­vat rie­muin­neet täs­tä uu­ti­ses­ta ja kuin­ka hän ”kai­kes­ta huo­li­mat­ta ha­lu­si us­koa Ju­ma­laan”. Mie­le­ni teki ai­van käy­dä loh­dut­ta­mas­sa tuo­ta nuor­ta, et­tei ku­kaan pys­ty tie­teel­li­ses­ti to­dis­ta­maan Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­lon puo­les­ta ei­kä vas­taan, ei nyt ei­kä tu­le­vai­suu­des­sa.

Ju­ma­lan ole­mat­to­muut­ta pe­rus­tel­laan usein ve­do­ten kär­si­myk­sen ja pa­huu­den mys­tee­riin ja sen epä­loo­gi­suu­teen ih­mis­mie­les­sä: ”Jos Ju­ma­la on hyvä ja kaik­ki­val­ti­as, mik­si maa­il­mas­sa on pa­huut­ta? Jos Ju­ma­la on lu­van­nut suo­jel­la us­ko­vaa ih­mis­tä, niin mik­si maa­il­mas­sa ta­pah­tuu suu­ron­net­to­muuk­sia, jois­sa on var­mas­ti me­neh­ty­nyt suu­ri jouk­ko myös hei­tä?”

Ju­ma­lan ole­mat­to­muut­ta pe­rus­tel­laan myös evo­luu­ti­ol­la: ”En­ti­sai­ko­jen tie­tä­mä­tön ih­mi­nen on pyr­ki­nyt se­lit­tä­mään mys­tee­rei­tä Ju­ma­lal­la, mut­ta vä­hi­tel­len kaik­kiin nii­hin on löy­det­ty luon­nol­li­nen se­li­tys.” Ju­ma­lan ja us­kon­non kek­si­mis­tä saa­te­taan väit­tää myös elii­tin sa­la­juo­nek­si ta­val­lis­ta ih­mis­tä vas­taan. Ja mo­nen­lais­ta muu­ta­kin pe­rus­te­lua on kek­sit­ty to­dis­ta­maan sen puo­les­ta, et­tei Ju­ma­laa ole­kaan.

Vas­taa­vas­ti ih­mi­set esit­tä­vät mo­nen­lai­sia pe­rus­te­lu­ja myös Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­lon puo­les­ta. Ih­mis­mie­li tai­puu hy­väk­sy­mään pe­rus­te­lut sen puo­les­ta, kum­man mu­kaan ha­lu­aa us­koa.

Moni ku­vit­te­lee Ju­ma­laa val­ko­par­tai­sek­si van­huk­sek­si pil­vien reu­nal­la tai jok­si­kin muuk­si in­hi­mil­li­sek­si hen­ki­o­len­non kal­tai­sek­si, joka mie­li­ha­lu­jen­sa mu­kaan hal­lit­see ih­mis­kun­taa ja maa­il­maa. Ei se toki kiel­let­ty­ä­kään ole, mut­ta suu­rin har­ha­kä­si­tys syn­tyy sii­nä, et­tä ar­vi­oin­nin läh­tö­koh­ta­na pi­de­tään usein­kin omaa kä­si­tys­tä hy­väs­tä, kaik­ki­val­ti­aas­ta ja oi­keu­den­mu­kai­ses­ta Ju­ma­las­ta.

Raa­ma­tun mu­kaan Ju­ma­la ei kui­ten­kaan ra­joi­tu al­ku­jaan­kaan täl­lai­seen: Yk­si on Ju­ma­la, kaik­kien Isä! Hän hal­lit­see kaik­kea, vai­kut­taa kai­kes­sa ja on kai­kes­sa (Ef. 4:6).

Paa­va­lin sa­noin Ju­ma­la on luo­nut kai­ken, hal­lit­see kaik­kea, vai­kut­taa kai­kes­sa ja on kai­kes­sa. Hän ei ole siis luo­man­sa ul­ko­puo­lel­la, vaan hän on kai­kes­sa. Si­ten voi ym­mär­tää myös sen, et­tei hius­kar­va­kaan voi pu­do­ta ih­mi­sen pääs­tä Ju­ma­lan tie­tä­mät­tä ja sal­li­mat­ta.

Ju­ma­lan mah­dol­li­suus vai­kut­taa elä­män ja luon­non ta­pah­tu­miin on kiin­toi­sa tar­kas­te­lun ai­he, mut­ta kaik­kein pe­rim­mäi­sin on ky­sy­mys ole­mas­sa­o­los­ta it­ses­tään. Mik­si jo­tain on ole­mas­sa sen si­jaan et­tä ei oli­si ole­mas­sa mi­tään? Ei­kä tätä ky­sy­mys­tä pidä ra­joit­taa kos­ke­maan ai­neel­lis­ta to­del­li­suut­ta, vaan koko ole­mas­sa­o­lon ide­aa, il­mi­ö­tä ja mah­dol­li­suut­ta.

Sen, mitä Ju­ma­las­ta voi­daan tie­tää, he kyl­lä voi­vat näh­dä. On­han Ju­ma­la il­mais­sut sen heil­le. Hä­nen nä­ky­mät­tö­mät omi­nai­suu­ten­sa, hä­nen ikui­nen voi­man­sa ja ju­ma­luu­ten­sa, ovat maa­il­man luo­mi­ses­ta as­ti ol­leet näh­tä­vis­sä ja ha­vait­ta­vis­sa hä­nen te­ois­saan. Sen vuok­si he ei­vät voi puo­lus­tau­tua. Vaik­ka he ovat tun­te­neet Ju­ma­lan, he ei­vät ole kun­ni­oit­ta­neet ja kiit­tä­neet hän­tä Ju­ma­la­na. (Room. 1:19-21.)

Tä­hän pe­rus­ta­vaa laa­tua ole­vaan ky­sy­myk­seen ei voi­da saa­da vas­taus­ta tie­teen kaut­ta. Ku­ten maa­laus tar­vit­see taus­ta-alus­tan­sa ja aja­tus vaa­tii ajat­te­li­jan­sa, niin ole­mas­sa­o­loa var­ten tar­vi­taan Ju­ma­la. Ju­ma­la­han ni­me­si it­sen­sä ”Minä-joka-olen”, tai toi­sin tul­ki­ten ”Hän-joka-kut­suu-kai­ken-ole­maan”, kun Moo­ses ha­lu­si tie­tää, ke­nel­tä hän ker­too vie­vän­sä vies­tiä kan­sal­leen.

Näin ol­len, Raa­ma­tun mu­kaan, koko ole­mas­sa­o­le­va to­del­li­suus lai­na­lai­suuk­si­neen to­dis­taa Ju­ma­las­ta, hä­nen te­ois­taan ja voi­mas­taan. Kaik­ki on myös ol­lut ih­mis­ten näh­tä­vil­lä ai­van luo­mi­ses­ta as­ti. Kyse on yk­sin sii­tä, ha­lu­aa­ko ih­mi­nen us­koa ja tun­nus­taa sen ole­van Ju­ma­lan sa­nal­la luo­tu.

JuhaHakulinen
Operoin tällä hetkellä monipuolisesti musiikin parissa yrittäjänä ja musiikkituottajana. Musiikki on minulle tärkeää myös vapaa-ajalla, muutoin saatan rentoutua pelikentillä, kalavesillä tai sukututkimuksen parissa. Olen kiinnostunut muistakin taidemuodoista sekä filosofiasta ja teologiasta. Syvälliset pohdiskelut näiden aiheiden parissa ovat minulle ominaisia. Käyn tarpeen tullen mielelläni myös keskusteluja blogieni aiheista.
2.3.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Ps. 25:8

Viikon kysymys