JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Pyhä lepopäivä

21.6.2017 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170621065500

Opis­ke­lu­ai­koi­na­ni toi­min erää­nä ke­sä­nä var­ti­o­liik­kees­sä var­ti­ja­na. Ta­voit­tee­na oli an­sai­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon ra­haa tal­ven va­ral­le. Var­ti­jan vuo­ro­töis­sä palk­kaan sai hel­pos­ti eri­lai­sia li­siä, niin­pä töi­tä tuli hel­pos­ti ah­neh­dit­tua, var­sin­kin kun vie­raal­la paik­ka­kun­nal­la ei ol­lut tar­jol­la niin pal­jon muu­ta va­paa-ajan toi­min­taa.

Tuli teh­tyä li­sä­tun­te­ja, tuli otet­tua töi­tä sään­tö­mää­räi­sil­le va­paa­päi­vil­le ja vii­kon­lo­puil­le. Eri­tyi­ses­ti sun­nun­tait oli­vat tuot­toi­sia, kun nii­hin kuu­lui au­to­maat­ti­ses­ti 100%:n sun­nun­tai­li­sä.Se tar­koit­ti kak­sin­ker­tais­ta palk­kaa. Jos sii­hen on­nis­tui kyt­ke­mään vie­lä mui­ta yli­työ- tai li­sä­työ­ker­toi­mia, niin ne oli­vat ra­hak­kai­ta työ­päi­viä ne!

"Muis­ta py­hit­tää le­po­päi­vä. Kuu­te­na päi­vä­nä tee työ­tä ja hoi­da kaik­kia teh­tä­vi­ä­si mut­ta seit­se­mäs päi­vä on Her­ran, si­nun Ju­ma­la­si, sa­pat­ti. Sil­loin et saa teh­dä mi­tään työ­tä." (2. Moos. 20:8–10.)

Ajat­te­lin, et­tä työ­nan­ta­jan osoit­ta­mat vel­voit­teet täy­tyy tun­nol­li­ses­ti hoi­taa – oli­vat­pa työt mer­kit­ty mil­le päi­väl­le ta­han­sa, vaik­ka sun­nun­tail­le. Enim­mäk­seen te­ke­mä­ni sun­nun­tai­työt oli­vat kui­ten­kin täy­sin va­paa­eh­toi­sia. Yri­tin se­lit­tää it­sel­le­ni myös nii­tä työ­nan­ta­jan osoit­ta­mik­si vel­voit­teik­si, mut­ta tun­sin poh­jim­mil­ta­ni syyl­li­syyt­tä lu­pau­tu­es­sa­ni nii­hin.

"Kuu­te­na päi­vä­nä Her­ra teki tai­vaan ja maan ja me­ren ja kai­ken, mitä niis­sä on, mut­ta seit­se­män­nen päi­vän hän le­pä­si. Sen vuok­si Her­ra siu­na­si le­po­päi­vän ja py­hit­ti sen." (2. Moos. 20:11.)

Nuo­re­na, kun vir­taa riit­ti, le­po­päi­vä saat­toi tun­tua lä­hin­nä ra­joit­teel­ta, ei­kä sen tuo­maa siu­naus­ta oi­kein ym­mär­tä­nyt. Le­von mer­ki­tys – ja siu­naus – ei avau­tu­nut sil­loin ku­ten ny­kyi­sin. Suh­tau­dun ny­ky­ään le­po­päi­vään tyys­tin päin­vas­toin: yrit­tä­jä­nä, kun pai­ne työn­te­koon on ym­pä­ri­vuo­ti­nen ja -vuo­ro­kau­ti­nen, le­po­päi­vä tun­tuu lä­hin­nä va­paut­ta­val­ta kei­taal­ta. Sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­va mah­dol­li­suus le­poon ja rau­hoit­tu­mi­seen on tar­peen, jopa ai­van vält­tä­mä­tön. On tun­ne, et­tä saa oi­kein lu­van kans­sa py­sy­tel­lä eros­sa työs­tä. Saa ol­la ai­van ko­ko­naan edes ajat­te­le­mat­ta sitä, kui­ten­kin tie­tä­en sen, et­tei tule me­net­tä­mään mi­tään, vaik­kei raa­tai­si­kaan kel­lon ym­pä­ri it­se­än­sä uu­vuk­siin (Sa­nanl. 10:22).

"Kuu­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa teh­tä­köön työ­tä, mut­ta seit­se­mäs päi­vä on sa­pat­ti, le­po­päi­vä, pyhä ko­kous­päi­vä. Sil­loin et­te saa teh­dä mi­tään työ­tä, sil­lä sen päi­vän tu­lee ol­la Her­ran sa­pat­ti, mis­sä sit­ten asut­te­kin.” (3. Moos. 23:3.)

Le­po­päi­vää ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tet­tu or­jal­li­sen tark­kai­lun päi­väk­si vaan le­poa ja vir­kis­ty­mis­tä var­ten (Mark. 2:27). Us­kon, et­tä Ju­ma­la il­moit­taa ih­mi­sil­le kym­me­nen käs­kyn lais­saan luon­nol­li­sen suh­teen työn ja le­von mää­räl­le. Vii­koit­tai­nen le­po­päi­vä, ku­ten muut­kin py­hä­päi­vät joh­dat­ta­vat ih­mi­sen sy­ven­ty­mään Ju­ma­lan sa­naan. Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen py­hit­tää le­po­päi­vän, erot­taa sen ar­jes­ta. Näin us­kon ja ajat­te­len.

JuhaHakulinen
Operoin tällä hetkellä monipuolisesti musiikin parissa yrittäjänä ja musiikkituottajana. Musiikki on minulle tärkeää myös vapaa-ajalla, muutoin saatan rentoutua pelikentillä, kalavesillä tai sukututkimuksen parissa. Olen kiinnostunut muistakin taidemuodoista sekä filosofiasta ja teologiasta. Syvälliset pohdiskelut näiden aiheiden parissa ovat minulle ominaisia. Käyn tarpeen tullen mielelläni myös keskusteluja blogieni aiheista.
2.3.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Ps. 25:8

Viikon kysymys