JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Minun nostalginen saunapolkuni

31.7.2019 12.27

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190731122700

Se tun­ne, joka val­taa mie­len sau­nas­sa ja sau­nan jäl­keen, on ih­meel­li­nen. Löy­lyn läm­min hy­väi­ly, kiu­kaan ki­hah­dus, ve­den po­ri­na säi­li­ös­sä, har­ti­oi­den ren­tou­tu­mi­nen, hil­jai­suus tai pu­heen­so­ri­na. Sii­hen jos vie­lä li­sää tuok­su­vat ke­säi­set vas­tat ja jär­ven, jo­hon voi pu­lah­taa, on täy­del­li­sen on­nel­li­nen olo. Sii­nä on jo­tain niin al­ku­kan­tais­ta, jota kai­paa ai­na uu­des­taan. Juon­tu­nee­ko tun­ne jos­tain suo­ma­lai­ses­ta pe­ri­mäs­tä kau­kais­ten su­ku­pol­vien ta­kaa.

Sa­vu­sau­na suo­ma­lai­nen

mus­ta kyly kar­ja­lai­nen

Siel­lä syn­tyi paa­pe­roi­set

lau­te­hel­la lau­tain pääl­lä,

pääs­tä­jäl­le pa­rah­te­li,

savu sil­miä hä­mär­si.

Elon­lie­kin sam­mut­tua

lem­pe­äs­sä hä­mä­räs­sä

pes­tiin poi­es mai­set pö­lyt

py­hä­pu­kuun pu­et­ti­hin

pe­si­jän sil­mis­sä suru.

Sau­na on al­ku­aan ol­lut osa sa­vu­pirt­tiä, sitä sa­maa, jos­sa elet­tiin mus­tu­nei­den sei­nien suo­jas­sa ai­nai­ses­sa hä­mä­ryy­des­sä. Sau­na oli paik­ka, jos­sa syn­nyt­tiin, jos­sa pe­sey­dyt­tiin, mo­nia sai­rauk­sia hoi­det­tiin ja lo­pul­ta vai­na­ja val­mis­tet­tiin vii­mei­sel­le mat­kal­le. Se oli pyhä paik­ka, jon­ka rau­haa kun­ni­oi­tet­tiin.

Mi­nun en­sim­mäi­set sau­na­muis­to­ni ovat suu­res­ta sau­nas­ta, jos­sa nous­tiin en­sin la­val­le. La­vaa kier­si­vät var­si­nai­set lau­teet. Sau­naan sopi pal­jon kyl­pi­jöi­tä yh­tä ai­kaa pi­ha­pii­rin vuok­ra-asun­nois­ta. Sii­hen muis­toon liit­tyy mi­nul­la äm­pä­rei­den ko­li­na, oi­ke­an saip­pu­an tuok­su ja se, et­tä piti kyy­ris­tyä, kun joku vis­ke­li vet­tä niin pon­nek­kaas­ti kiu­as­ki­vil­le. Nais­ten vuo­rol­la sau­nas­sa kävi tyt­tö­jä ja nai­sia vau­vois­ta van­huk­siin, ja pe­su­huo­nees­sa kuu­lui ve­den ko­his­tes­sa mo­nen­lais­ta ta­ri­nan pau­hua.

Lap­suus­vuo­sien par­haat sau­na­muis­tot ovat oman ko­din kel­la­ris­ta. Van­hem­pa­ni oli­vat os­ta­neet hy­vin kes­ke­ne­räi­sen rin­ta­ma­mies­ta­lon, jota isä pik­ku hil­jaa ra­ken­te­li äi­din uu­ras­ta­es­sa pi­ha­maan mar­ja­pen­sai­den ja pe­ren­na­penk­kien pa­ris­sa. Kel­la­ri­ker­rok­seen ei aluk­si ol­lut por­tai­ta, vain huo­ju­vat puu­tik­kaat, min­kä vuok­si tar­vit­sim­me isän kan­ta­jak­si. Myö­hem­min, kun oi­ke­at por­taat val­mis­tui­vat, sau­naan meno oli juh­la­van help­poa. Kun äi­ti oli pes­syt pie­nim­mät lap­set, oli vie­lä urak­ka­na vii­kon vaat­tei­den pesu, en­nen kuin hän naut­ti löy­lys­tä isän kans­sa sau­no­es­saan.

Lee­na-mum­mo, joka asui meil­lä mel­kein elä­män­sä lop­puun as­ti, oli kova sau­no­maan. Hä­nen kans­saan lau­loim­me pon­te­va­ryt­mis­tä sau­na­lau­lua: ”Löy­lyä, löy­lyä, sau­na­po­jat kyl­pee!” Iso­sis­ko­ni oli tai­ta­va hou­kut­te­le­maan mum­mon en­sin pe­sey­ty­mään ja vas­ta sit­ten ko­vas­ti kyl­pe­mään. Mi­nä­kin muis­tan mum­moa vih­to­nee­ni kai­kin voi­min. Mum­mon vas­ta piti ol­la tai­dol­li­ses­ti teh­ty ja si­dot­tu oi­ke­al­la koi­vu­vit­sak­sel­la. Usein kävi niin, et­tä mum­mo oi­kein kun­nol­la vas­tan kans­sa kyl­vet­ty­ään pyör­tyi. Isän piti hä­net kan­taa ylä­ker­taan, mis­sä on­nel­li­nen mum­mo le­pä­si sän­gyl­lään.

Ma­ke­at oli­vat löy­lyt myös äi­din ja isän kau­pun­gin ku­peel­la, ky­lä­kau­pan yh­tey­des­sä si­jait­se­van vaa­ti­mat­to­man ta­lon sau­nas­sa. Ma­ta­la sau­na oli ha­ta­ras­sa ul­ko­ra­ken­nuk­ses­sa, mut­ta ne löy­lyt! Tal­vi­pak­ka­sel­la sau­naan kah­lat­tiin han­ges­sa. Jos­kus teh­tiin en­ke­lin­ku­via. Kun ol­tiin työ­päi­väs­tä vä­sy­nei­tä, ym­pä­röi­vä hil­jai­suus ja pi­ha­pii­rin him­me­ät va­lot rau­hoit­ti­vat. Ei puut­tu­nut mi­tään.

äi­ti kek­si mu­ka­van sau­na­nau­tin­non sit­ten, kun em­me enää ol­leet pie­niä lap­sia. Se nau­tin­to oli sau­naan men­nes­sä oi­ke­al­la voil­la voi­del­tu ruis­lei­pä­vii­pa­le. Sen kans­sa kun is­tuu lau­teel­la ja an­taa voin so­pi­vas­ti su­laa, voi sul­kea sil­mät ja oi­kein ma­kus­tel­la. Se tapa on pe­riy­ty­nyt uu­sil­le­kin su­ku­pol­vil­le. Ai­toa herk­kua!

Mo­nen­lai­sis­sa sau­nois­sa ja ti­lan­teis­sa olen elä­mä­ni vuo­si­na kyl­pe­nyt. Erään per­heen sau­na­tont­tu­na olin pit­kään, mut­ta vuo­sien var­rel­la sau­nan läm­mi­tyk­set ovat har­ven­tu­neet. Pui­den la­to­mi­nen sau­nan uu­niin, sy­tyk­keen aset­te­le­mi­nen, var­sin­kin tuo­hen­käp­py­rän, ja tu­li­ti­kun raa­pai­su on py­säh­ty­mis­tä yh­teen het­keen. Sii­nä het­kes­sä en­nä­tän käy­dä mo­nes­sa pai­kas­sa ja elää mo­nia ta­pah­tu­mia. Kun kir­kas liek­ki loi­mah­taa ja iloi­nen tu­len ri­ti­nä kuu­luu, voi jää­dä odot­te­le­maan sau­nan läm­pöä.

Au­nuk­sen Kar­ja­las­sa kä­vim­me erääs­sä ky­läs­sä, jos­sa asuin­ta­lot oli ra­ken­net­tu kau­niis­ti mä­en­rin­teel­le. Al­haal­la laak­sos­sa, mis­sä oli vesi lä­hel­lä,oli jo­kai­sel­la ta­lol­la oma sau­na. Rin­teel­lä kul­ki­vat nur­meen tal­laan­tu­neet sau­na­po­lut. Oli­si­pa siel­lä ol­lut haus­ka vie­rail­la lau­an­tai-il­ta­na, kun kai­kis­ta ky­lyis­tä nou­see tuok­su­va sa­vu­kieh­ku­ra ja po­luil­la tu­le­vat kyl­pi­jät vas­toi­neen. Oli­si­ko joku tar­jon­nut ky­lyn, luu­len niin!

Mi­nul­la ei ole omaa sau­naa, mut­ta mikä ilo ja hyvä mie­li, kun saan jol­tain ys­tä­väl­tä sau­na­kut­sun. Lau­teil­la is­tu­es­sa ys­tä­vän kans­sa saa ol­la ää­ne­ti tai pu­hua ja kuun­nel­la. Hien hy­väil­les­sä ihon pin­taa moni huo­li su­laa ja ka­to­aa huu­ru­na sau­nan ik­ku­naan. Sik­si kai sau­nan ik­ku­nat jos­kus ihan kyy­ne­leh­ti­vät.

AiliPasanen
Luonto alkaa kotini ikkunan alta Sotkamossa, jossa jo vuosia sitten on koulun kello lakannut minulle soimasta. Syntymäkaupunkini oli sotien jälkeen Jyväskylä. Äiti ja isä olivat karjalaista syntyperää. Kolme siskoa, yksi pikkuveli ja heidän perheensä ovat minulle rakkaita. Olen saanut muitakin perheitä lähelleni. Lankakorien sisältö, kirjat, kynä ja pensselit kuljettavat ajatukseni muihin maailmoihin. Minulle voi antaa palautetta osoitteeseen aili.pasanen@gmail.com
AiliPasanen

Joulukirje sinulle

14.12.2021 6.00
AiliPasanen

Mistä olet kotoisin?

10.11.2021 6.15
AiliPasanen

Värien vuodenajat

13.10.2021 7.58
AiliPasanen

Lahjakello antaa lahjaksi aikaa

13.9.2021 7.30
AiliPasanen

Onko minun pakko?

12.8.2021 7.00
AiliPasanen

Parkkipaikka peltoseuroissa

16.7.2021 8.00
AiliPasanen

Korona-ajan mietteitä

1.6.2021 9.15
AiliPasanen

Luonnon kauneuden matematiikkaa

17.5.2021 7.05
AiliPasanen

Viimeisen kerran

20.4.2021 7.00
AiliPasanen

Käsien kosketuksia

20.3.2021 7.05
AiliPasanen

Syntymäpäivän iloa

13.2.2021 7.30
AiliPasanen

Onnea ja Jumalan siunausta

16.1.2021 7.30
AiliPasanen

Lapsi on ainutkertaisen arvokas

13.12.2020 7.00
AiliPasanen

”Minä aikana ihminen kaunein on”

13.11.2020 6.05
AiliPasanen

Lahjoista paras

12.10.2020 7.30
AiliPasanen

Sahaavan rosvon metsästystä

10.9.2020 6.00
AiliPasanen

"Ehtinyt onko jo elokuu?"

16.8.2020 6.15
AiliPasanen

Ikkunoita

5.8.2020 6.00
AiliPasanen

Puoli vuosisataa sitten

12.7.2020 6.00
AiliPasanen

Muistolaatta pikkuveljelle

17.6.2020 6.00
AiliPasanen

Eristyksestä vapauteen

20.5.2020 6.05
AiliPasanen

Iloja tähän päivään

21.4.2020 6.40
AiliPasanen

Auringonpimennyksiä

22.3.2020 6.25
AiliPasanen

Rahaa käteisenä – kolikkoja pussissa

17.2.2020 6.05
AiliPasanen

Näkevin silmin

18.1.2020 6.00
AiliPasanen

Tässä iässä – siinä iässä

4.12.2019 6.58
AiliPasanen

Onko sinulla ikävä?

6.11.2019 6.55
AiliPasanen

Lusikka kauniiseen käteen

6.10.2019 6.54
AiliPasanen

Ristien kertomaa

5.9.2019 6.48
AiliPasanen

Nauru tyrskyy ja kuplii

13.7.2019 6.17
AiliPasanen

Syreenejä Sortavalassa

3.6.2019 6.29
AiliPasanen

Uusi kirja vie lukijan tuntureille, Laestadiuksen matkassa

14.5.2019 6.22
AiliPasanen

Kyynelten jälkeen kirkastuu

23.4.2019 6.39
AiliPasanen

Myötätuntoa ja hellyyttä

7.4.2019 6.10
AiliPasanen

Lintukodon lempeässä suojassa

14.3.2019 6.34
AiliPasanen

Tarinoita ystävyydestä

12.2.2019 6.32
AiliPasanen

Onko se tylsää?

9.1.2019 6.43
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys