JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kyy­nel­ten jäl­keen kir­kas­tuu

23.4.2019 6.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190423063900

On jäl­leen ke­vät. Mie­lee­ni nou­se­vat lap­suu­den val­ko­vuok­ko­nii­tyt ja eri­tyi­ses­ti yk­si äi­tien­päi­vä. En muis­ta, olin­ko vie­lä kou­lus­sa, mut­ta sinä aa­mu­na olin van­him­pa­na lap­se­na tou­hu­a­mas­sa äi­dil­le aa­mu­kah­via. Jon­kin­lai­sen kah­vin on­nis­tuim­me­kin saa­maan val­miik­si, vaik­ka meil­lä oli tuol­loin vain puu­hel­la.

Tar­jot­ti­mel­la oli kah­vi­kup­pi, val­ko­vuok­ko­ja, pul­la­pit­ko ja iso lei­pä­veit­si. En us­kal­ta­nut lei­ka­ta pit­kos­ta niin isol­la ja te­rä­väl­lä veit­sel­lä. äi­dil­le lau­loim­me ”En­ke­li tai­vaan”, kos­ka pie­nim­mät­kin sen osa­si­vat, ja mi­nus­ta se oli niin kau­nis lau­lu. Sitä vain ih­met­te­lin, et­tä mik­si äi­ti kyy­ne­leh­ti. Niin rie­muk­kaal­la het­kel­lä.

Myö­hem­min olen ym­mär­tä­nyt, et­tä it­kun syyt ovat hy­vin mo­nen­lai­sia: kipu, pet­ty­mys, pel­ko, ikä­vä, myö­tä­tun­to, lii­ku­tus, epä­toi­vo, me­ne­tys, kai­paus, ilo, on­ni, suru, hel­po­tus, kiuk­ku. Kuka voi­nee­kaan lu­e­tel­la ne kaik­ki!

Mo­nes­ti on niin, et­tä se, joka hel­pos­ti su­rus­ta kyy­ne­leh­tii, saa myös ilon her­sy­mään. Kun nau­raa niin, et­tä pos­ket kos­tu­vat, tun­tee it­sen­sä nuo­rem­mak­si, ja päi­vä­kin tun­tuu kir­kas­tu­van.

It­ku on tär­keä eli­mis­tön re­ak­tio. Lää­ke­tie­teen tut­ki­muk­sen mu­kaan it­ku puh­dis­taa ke­hoa su­run tuot­ta­mis­ta ke­mi­kaa­leis­ta ja va­paut­taa en­dor­fii­ne­ja, mie­li­hy­vä­hor­mo­ne­ja. Si­ten ih­mi­sen olo hel­pot­tuu.

Olin al­le kou­lui­käi­se­nä läh­dös­sä ison­sis­kon kans­sa muu­ta­man yön mat­kal­le tut­ta­va­per­hee­seen. äi­ti oli om­mel­lut mi­nul­le pu­nai­sen huo­pa­kan­kai­sen ul­koi­lu­pu­sa­kan ja -hou­sut. Kaik­ki oli val­mii­na. Minä kui­ten­kin purs­kah­din it­kuun, kun tun­sin jo läh­ties­sä niin suur­ta koti-ikä­vää.

– Mut­ta ei­hän si­nun, lap­si­kul­ta, ole pak­ko läh­teä, loh­dut­ti äi­ti.

– Kyl­lä minä kui­ten­kin ha­lu­an, vas­ta­sin.

Kun sain it­keä sen ikä­vä­ni, olin val­mis läh­te­mään. Pyy­hin kyy­ne­leet, vil­ku­tin iloi­ses­ti ko­tiin jää­vil­le ja läh­din as­te­le­maan sis­kon kans­sa ra­dan­vart­ta pit­kin ase­mal­le. Ei mi­nua mat­kal­la it­ket­tä­nyt, koko reis­su oli lys­tiä. Ko­tiin tul­tua taas nyyh­käi­sin ää­net­tö­mäs­ti on­nel­li­se­na.

Lap­sen kyy­ne­leet tai su­rul­li­set sil­mät hel­lyt­tä­vät, ja lap­sen kipu ja kär­si­mys py­säyt­tä­vät. Voi­si­ko äi­ti tai muu lä­hei­nen an­taa­kin kyy­ne­lei­den­sä nä­kyä? Las­ta voi­si loh­dut­taa, kun ai­kui­nen ker­toi­si, et­tä hän­kin tun­tee ki­pua lap­sen kans­sa, mut­ta täs­tä kyl­lä sel­vit­täi­siin.

Vuo­si­kym­men­ten var­rel­la it­ku­herk­kyy­te­ni on vä­hen­ty­nyt. Pak­ka­nen ja tuu­li saa­vat kyl­lä ve­det vuo­ta­maan pos­kia pit­kin, ja nii­den myö­tä oli­si help­po it­ke­ä­kin. Ei­vät vuo­det ole kui­ten­kaan tun­tei­ta vie­neet.

Joku asi­an­tun­ti­ja on sa­no­nut, et­tä it­ke­mät­tö­myy­des­tä ei ole hait­taa, mut­ta tun­tei­den tu­kah­dut­ta­mi­ses­ta on. Tun­net­ta ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se il­mais­ta kyy­ne­lin, mut­ta oli­si tär­ke­ää, et­tä tun­teet tu­li­si­vat jol­la­kin ta­val­la il­mais­tuik­si.

Olen jos­kus ih­me­tel­lyt sitä suur­ta tun­tei­den pur­kaus­ta, pu­he­tul­vaa ja su­rua, kun joku julk­kis, var­sin­kin viih­de­a­lal­la tun­net­tu, jou­tuu on­net­to­muu­teen tai kuo­lee. Ih­mi­set siir­tä­vät aja­tuk­sen­sa kau­as pois omas­ta ja lä­heis­ten­sä elä­mäs­tä. Hei­dät val­taa suo­ras­taan jouk­ko­hys­te­ria. On­ko niin, et­tä heil­lä on omas­sa elä­mäs­sä pal­jon il­mai­se­mat­to­mia tun­tei­ta ja it­ke­mät­tö­miä it­ku­ja?

Kun mei­dän per­hees­sä on ol­lut jo­tain suur­ta su­rua, on it­ket­ty ja ker­rat­tu yhä uu­del­leen ta­pah­tu­nut­ta.

äi­ti on saat­ta­nut sil­loin sa­noa:

– Nyt lo­pe­te­taan it­kut ja ru­ve­taan töi­hin.

Isä taas on ke­hot­ta­nut:

– Lu­e­taan il­ta­siu­naus ja käy­dään le­vol­le. Huo­men­na on uu­si päi­vä.

Jos­kus olen miet­ti­nyt, tar­vit­si­sim­me­ko vie­lä­kin it­ki­jä­nai­sia, it­ku­vir­sien lau­la­jia, jot­ka sa­noit­tai­si­vat yh­tei­sen su­run ja aut­tai­si­vat il­mai­se­maan tun­tei­ta? Suo­mes­sa it­ku­vir­ret kuu­lui­vat eri­tyi­ses­ti kar­ja­lai­seen pe­rin­tee­seen. Ne oli­vat siir­ty­mä­riit­te­jä, joi­ta esi­tet­tiin esi­mer­kik­si kuo­le­man koh­da­tes­sa, avi­o­liit­toon siir­ryt­tä­es­sä tai po­jan läh­ties­sä so­ta­vä­keen. Enim­mäk­seen su­run het­ki­nä, mut­ta myös iloa ja kii­tol­li­suut­ta il­mais­ta­es­sa.

Esi­mer­kik­si äi­ti it­kee lap­sen­sa kuo­le­maa ja kai­paus­ta.

... Oi miun su­lo­sirk­ku­sein siun sil­mäs avaui kau­an kai­hoin kan­net­tu­ain

siul­le rak­ka­hui­nen pien pääs­ky­sein miun mai­toin il­man it­kee

mai­toin it­kee il­lat it­kee yöt

mul­lat me­si­mar­ja­sein mie­le­hyi­sein pik­ka­rai­ne pul­mu­sein siut kät­kee...

Ru­nou­des­sa ja Raa­ma­tus­sa mai­ni­taan usein it­ku ja kyy­ne­leet. Van­has­sa Tes­ta­men­tis­sa on myös it­ku­vir­siä. Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan, et­tä Jee­sus­kin it­ki. Vir­sien ja Sii­o­nin lau­lu­jen sa­nois­sa on pal­jon kyy­ne­lei­tä, mut­ta myös loh­du­tus­ta. Niin elä­mään kuu­lu­via asi­oi­ta ne ovat.

Mi­nul­le on ai­na ol­lut ra­kas Väi­nö Ha­vak­sen kau­niis­ti sol­ju­va Sii­o­nin lau­lu (274) vuo­del­ta 1937:

Sun­nun­tai­le­poon soi­te­taan,

it­kus­ta iloon saa­te­taan

uu­pu­nut uu­ras­ta­ja.

Suo kor­juu­juh­lan sep­pe­leen,

vii­mei­sen pyyh­kii kyy­ne­leen

saa­pu­va Ar­mah­ta­ja.

It­ku ja kyy­ne­leet kuu­lu­vat syn­ty­mään ja kuo­le­maan. Vas­ta­syn­ty­neen lap­sen en­sim­mäi­nen par­kai­su on odo­tet­tu. Uu­si ih­mis­tai­mi on sy­leil­tä­vä­nä, ja kyy­ne­leet pur­kau­tu­vat äi­din ja mui­den­kin läs­nä­o­li­joi­den sil­mis­tä. Ne ovat hel­po­tuk­sen, ki­vun ja jän­ni­tyk­sen lop­pu­mi­sen, lii­ku­tuk­sen ja kii­tol­li­suu­den il­maus.

Myös sil­loin kun ih­mi­sen elä­mä päät­tyy, ja läh­ti­jä hen­käi­see vii­mei­sen ker­ran, lä­heis­ten sil­mät täyt­ty­vät kyy­ne­lis­tä. Kai­paus, het­ken ai­nut­ker­tai­suus ja eron lo­pul­li­suus py­säyt­tä­vät.

Olim­me äi­tim­me vuo­teen ym­pä­ril­lä hä­nen vii­mei­si­nä elin­päi­vi­nään. äi­din vii­mei­siä sa­no­ja oli­vat:

– äl­kää, lap­set, it­ke­kö, kun äi­ti läh­tee tai­vaa­seen.

Kyl­lä me it­kim­me.

AiliPasanen
Luonto alkaa kotini ikkunan alta Sotkamossa, jossa jo vuosia sitten on koulun kello lakannut minulle soimasta. Syntymäkaupunkini oli sotien jälkeen Jyväskylä. Äiti ja isä olivat karjalaista syntyperää. Kolme siskoa, yksi pikkuveli ja heidän perheensä ovat minulle rakkaita. Olen saanut muitakin perheitä lähelleni. Lankakorien sisältö, kirjat, kynä ja pensselit kuljettavat ajatukseni muihin maailmoihin. Minulle voi antaa palautetta osoitteeseen aili.pasanen@gmail.com
AiliPasanen

Jou­lu­kir­je si­nul­le

14.12.2021 6.00
AiliPasanen

Mis­tä olet ko­toi­sin?

10.11.2021 6.15
AiliPasanen

Vä­rien vuo­de­na­jat

13.10.2021 7.58
AiliPasanen

Lah­ja­kel­lo an­taa lah­jak­si ai­kaa

13.9.2021 7.30
AiliPasanen

On­ko mi­nun pak­ko?

12.8.2021 7.00
AiliPasanen

Park­ki­paik­ka pel­to­seu­rois­sa

16.7.2021 8.00
AiliPasanen

Ko­ro­na-ajan miet­tei­tä

1.6.2021 9.15
AiliPasanen

Luon­non kau­neu­den ma­te­ma­tiik­kaa

17.5.2021 7.05
AiliPasanen

Vii­mei­sen ker­ran

20.4.2021 7.00
AiliPasanen

Kä­sien kos­ke­tuk­sia

20.3.2021 7.05
AiliPasanen

Syn­ty­mä­päi­vän iloa

13.2.2021 7.30
AiliPasanen

On­nea ja Ju­ma­lan siu­naus­ta

16.1.2021 7.30
AiliPasanen

Lap­si on ai­nut­ker­tai­sen ar­vo­kas

13.12.2020 7.00
AiliPasanen

”Minä ai­ka­na ih­mi­nen kau­nein on”

13.11.2020 6.05
AiliPasanen

Lah­jois­ta pa­ras

12.10.2020 7.30
AiliPasanen

Sa­haa­van ros­von met­säs­tys­tä

10.9.2020 6.00
AiliPasanen

"Eh­ti­nyt on­ko jo elo­kuu?"

16.8.2020 6.15
AiliPasanen

Ik­ku­noi­ta

5.8.2020 6.00
AiliPasanen

Puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten

12.7.2020 6.00
AiliPasanen

Muis­to­laat­ta pik­ku­vel­jel­le

17.6.2020 6.00
AiliPasanen

Eris­tyk­ses­tä va­pau­teen

20.5.2020 6.05
AiliPasanen

Ilo­ja tä­hän päi­vään

21.4.2020 6.40
AiliPasanen

Au­rin­gon­pi­men­nyk­siä

22.3.2020 6.25
AiliPasanen

Ra­haa kä­tei­se­nä – ko­lik­ko­ja pus­sis­sa

17.2.2020 6.05
AiliPasanen

Nä­ke­vin sil­min

18.1.2020 6.00
AiliPasanen

Täs­sä iäs­sä – sii­nä iäs­sä

4.12.2019 6.58
AiliPasanen

On­ko si­nul­la ikä­vä?

6.11.2019 6.55
AiliPasanen

Lu­sik­ka kau­nii­seen kä­teen

6.10.2019 6.54
AiliPasanen

Ris­tien ker­to­maa

5.9.2019 6.48
AiliPasanen

Mi­nun nos­tal­gi­nen sau­na­pol­ku­ni

31.7.2019 12.27
AiliPasanen

Nau­ru tyrs­kyy ja kup­lii

13.7.2019 6.17
AiliPasanen

Sy­ree­ne­jä Sor­ta­va­las­sa

3.6.2019 6.29
AiliPasanen

Uu­si kir­ja vie lu­ki­jan tun­tu­reil­le, La­es­ta­diuk­sen mat­kas­sa

14.5.2019 6.22
AiliPasanen

Myö­tä­tun­toa ja hel­lyyt­tä

7.4.2019 6.10
AiliPasanen

Lin­tu­ko­don lem­pe­äs­sä suo­jas­sa

14.3.2019 6.34
AiliPasanen

Ta­ri­noi­ta ys­tä­vyy­des­tä

12.2.2019 6.32
AiliPasanen

On­ko se tyl­sää?

9.1.2019 6.43
16.1.2022

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: ”Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan.” Joh. 4:13–14

Viikon kysymys