JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Myö­häs­ty­nei­tä miet­tei­tä

20.8.2021 7.00

Juttua muokattu:

18.8. 12:48
2021081812480220210820070000

Tämä blo­gi­teks­ti oli­si pi­tä­nyt lä­het­tää jo kuu­kau­si sit­ten, mut­ta lä­het­tä­mät­tä jäi. Min­käs sil­le voin, et­tä kesä ei ole kir­joit­ta­mi­sen kan­nal­ta omin­ta ai­kaa­ni: vel­tos­tun, tu­len ala­ku­loi­sek­si, en näe tar­peel­li­sek­si saa­da mi­tään ai­kaan. Sii­tä syys­tä al­la ole­va teks­ti pi­tää aja­tuk­sis­sa siir­tää ajas­sa taak­se päin, hy­vän mat­kaa hei­nä­kuun puo­lel­le.

Leik­kaan ruo­hoa. Van­han maa­lais­ta­lon epä­ta­sai­sen pi­han kun­nos­sa­pi­to vaa­tii voi­mia. Ruo­hon­leik­ku­ria pi­tää kan­na­tel­la, sii­tä huo­li­mat­ta terä ka­rah­taa vä­lil­lä ki­veen kor­via vih­lo­vas­ti. Koko luo­ma­kun­ta­kin tun­tuu ole­van yh­tä ai­kaa liik­keel­lä. Yri­tän va­roa kaik­kia elä­väi­siä. Sam­ma­koi­ta ja si­si­lis­ko­ja vi­li­see joka puo­lel­la. Me­hi­läi­set ja per­ho­set las­keu­tu­vat kuk­kien te­rä­leh­dil­le. Jä­nis sän­tää pa­koon me­si­an­ger­vo­pö­hei­kös­tä. Kyy­käär­me li­vah­taa vii­ni­mar­ja­pen­saan al­le.

Me­nen pirt­tiin tau­ol­le. Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta kuu­luu On­ni Elo­maan puhe vuo­del­ta 1958. Ih­met­te­len, mi­ten sa­man­lai­sel­ta saar­nan ydin­sa­no­ma edel­leen tun­tuu. Kai­ken voi al­le­kir­joit­taa.

Is­tun mie­li­pai­kal­le­ni kei­nu­tuo­liin. Kat­se­len le­vei­tä lat­ti­a­lank­ku­ja, pu­nais­ta tii­liu­u­nia ja no­keen­tu­nut­ta hel­laa. Aja­tuk­sii­ni nou­see mie­li­ku­va ta­lon edel­li­sis­tä asuk­kais­ta. Per­he on ol­lut iso. Us­ko­vai­nen emän­tä on kuol­lut nuo­rim­pien las­ten ol­les­sa vie­lä pie­niä. Ta­lon ty­tär on me­neh­ty­nyt ai­vo­kas­vai­meen ka­ma­ris­sa al­le 20-vuo­ti­aa­na. Hän­kin on ol­lut us­ko­mas­sa. Yk­si ty­tär sai pa­ran­nuk­sen ar­mon elä­kei­äs­sä, opin tun­te­maan hä­net. Isän­tä möi ta­lon meil­le jää­ty­ään les­kek­si, ja las­ten muu­tet­tua omil­leen. Hän muut­ti kau­pun­kiin, mut­ta kävi sil­loin täl­löin en­ti­ses­sä ko­ti­ta­los­saan. Hän oli ys­tä­väl­li­nen ja leik­ki­sä ih­mi­nen, lap­se­na usein sa­noim­me: ”Tu­li­si Aa­kus­ti!”

Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa al­kaa mu­siik­ki­tun­ti, jos­sa tu­tus­tu­taan psal­mien poh­jal­ta teh­tyi­hin vir­siin. Lut­he­rin ”Sua sy­vyy­des­tä avuk­si ” jää soi­maan mie­leen koko il­lak­si.

Re­for­maa­ti­on merk­ki­vuon­na 2017 oli ko­ti­seu­ra­kun­ta­ni kir­kos­sa hie­no mu­siik­kip­ro­duk­tio Lut­he­rin vai­mos­ta, Cat­ha­ri­na von Bo­ras­ta. Koh­tauk­ses­sa, jos­sa ker­rot­tiin kah­dek­san­vuo­ti­aan Mag­da­lee­na-tyt­tä­ren kuo­le­mas­ta, tuo vir­si ra­vis­te­li kuu­li­jaa sy­dän­juu­ria myö­ten: ää­ne­tön kirk­ko­vä­ki, pöy­däl­lä Mag­da­lee­nan va­lo­ku­va, Cat­ha­ri­na mus­tas­sa pu­vus­saan…” Kor­vii­si ota huu­to­ni ja au­ta sie­lu­a­ni”.

Tuon ai­ka­kau­den vir­ret ei­vät to­del­la­kaan ole - muu­ta­ma vuo­si sit­ten Ke­sä­seu­ra­di­os­sa haas­ta­tel­lun pa­pin sa­no­jen mu­kaan - ”mi­tään hen­gel­li­siä tuu­tu­lau­lu­ja”.

Ke­sää­ni ei­vät ole si­säl­ty­neet edes pie­nen jou­kon etä­seu­ra­ta­pah­tu­mat. Yk­sin­kin on sil­ti ol­lut pal­jon hy­viä het­kiä luon­non veh­reyt­tä kat­sel­len ja voi­mien mu­kaan ra­di­o­ta kuun­nel­len. Niin mo­nes­ti on muis­tet­tu myös mei­tä yk­sin elä­viä. Kaik­kia on muis­tet­tu. Hyvä on ol­lut ol­la kuu­li­jan pai­kal­la.

TuulaStång
Olen syntyperäinen kainuulainen, kolmilapsisen pienviljelijäperheen tytär. Työkseni opetin ala-asteikäisiä lapsia Kainuun kunnissa ja pari vuotta muuallakin. Asun Kajaanissa kerrostalokodissa. Lapsuudenkotini maalla on toinen elämänympäristöni. Minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: tuula.stang(at)gmail.com
TuulaStång

Meil­le on syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja

25.12.2021 6.00
TuulaStång

Kaik­ki aar­teet

22.11.2021 6.00
TuulaStång

Seu­ra­kah­vil­la huol­to­a­se­mal­la

21.10.2021 7.34
TuulaStång

Elä­män­kou­lua lin­ja-au­tos­sa

21.9.2021 7.00
TuulaStång

Niin sa­not­tu­ja lep­poi­sia elä­ke­päi­viä

22.6.2021 7.05
TuulaStång

Hä­peä

26.5.2021 8.00
TuulaStång

On­ko kan­san­kirk­ko meil­le ra­kas?

24.4.2021 7.05
TuulaStång

Mum­mu­las­sa

6.3.2021 7.05
TuulaStång

Taus­ta­tie­to­ja

20.1.2021 6.15
TuulaStång

Ilon ja su­run suu­ret het­ket  

19.11.2020 7.00
TuulaStång

Pa­la­vat tun­teet

20.10.2020 12.10
TuulaStång

Kun pol­ku ka­to­aa

24.9.2020 6.15
TuulaStång

Ar­mo nos­taa je­re­mi­a­dis­ta

21.8.2020 6.00
TuulaStång

Enon ve­nees­sä

20.6.2020 6.00
TuulaStång

Kat­se kau­kai­suu­teen

24.5.2020 6.30
TuulaStång

Kai­paus va­pau­teen

26.4.2020 6.40
TuulaStång

Tal­viur­hei­lua

26.3.2020 6.05
TuulaStång

Pou­ta­rin­ta­ma, il­ta­rus­ko ja tai­vaan­luu­ta

20.2.2020 6.35
TuulaStång

Ra­ja­seu­dun rau­haa

25.1.2020 6.15
TuulaStång

Mar­ras­kuun vii­mei­nen

2.11.2019 6.00
TuulaStång

Kun haa­ve to­teu­tuu

14.9.2019 6.31
TuulaStång

Tu­tu­no­loi­nen voi­ma­mies

22.8.2019 6.25
TuulaStång

Kaik­ki kun­nos­sa

21.7.2019 6.59
TuulaStång

Yö­a­ja­tuk­sia

21.6.2019 6.37
TuulaStång

Raa­ma­tun eh­ty­mä­tön hen­ki­lö­gal­le­ria ha­vah­dut­taa kir­jas­sa Et­te­kö ole lu­ke­neet

22.5.2019 6.32
TuulaStång

Op­pia ikä kaik­ki

5.4.2019 6.49
TuulaStång

Et­si­mään kut­sut­tu

12.3.2019 6.12
TuulaStång

Tul­van, kyl­vön ja sa­don­kor­juun maas­sa

10.2.2019 6.42
TuulaStång

Syn­ty­nyt kah­dek­san vuot­ta so­dan jäl­keen

15.1.2019 6.03
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys