JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mei­dän ta­pam­me elää

22.1.2017 9.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170122093200

Olem­me muut­ta­neet mo­nes­ti. Niin mo­nes­ti, et­tä ko­ti­nur­kil­la ai­na asu­nut­ta voi­si hir­vit­tää. Moni voi aja­tel­la tai ky­syä: On­ko tuos­sa mi­tään jär­keä? Ei­hän lap­sil­la ole edes ko­ti­paik­kaa. On­ko teil­lä kaik­ki ok? Pa­ke­net­te­ko jo­tain?

Rat­kai­su­kes­kei­nen tapa elää on kai mo­lem­mil­la ve­ris­sä, mut­ta opim­me sitä myös ai­ka­naan psy­ko­lo­gil­ta. Kun ar­ki oli yh­tä ja sa­maa kuu­den al­le vii­si­vuo­ti­aan kans­sa, uu­vuin. Nuo­re­na ei ol­lut edes elä­män­ko­ke­mus­ta avuk­si. Am­mat­ti-ih­mi­nen an­toi käy­tän­nön neu­vo­ja: Lait­ta­kaa pa­pe­ril­le ylös vaih­to­eh­dot, joi­ta teil­lä on. Et­si­kää niis­tä plus­sat ja mii­nuk­set. Va­lit­kaa yh­des­sä pa­ras vaih­to­eh­to, sil­loin olet­te mo­lem­mat sen ta­ka­na.

Tätä olem­me nou­dat­ta­neet. Se so­pii hy­vin mei­dän ta­paam­me elää. Kun ar­ki käy ras­kaak­si, is­tum­me alas ja mie­tim­me, mitä asi­oi­ta voim­me muut­taa. On­nek­sem­me olem­me sa­man­luon­tei­sia. Tois­ta ei voi vie­dä muu­ta­man vuo­den vä­lein uu­teen paik­kaan ja uu­siin ku­vi­oi­hin, jos hän ha­lu­aa py­sy­vyyt­tä. Jos­kus muu­ton syy oli li­sä­ti­lan tar­ve ta­los­sa ja ym­pä­ris­tös­sä. Koh­ta tä­män jäl­keen huo­ma­sim­me, et­tä van­him­mat lap­set oli­vat­kin jo niin iso­ja, et­tä kul­jet­ta­mi­siin syr­jäs­tä meni lii­kaa vä­häi­ses­tä va­paa-ajas­ta. Jos­kus taas opis­ke­lu tai työ­paik­ka on puo­lus­ta­nut muut­toa tai aja­tus lap­sil­le pa­rem­mas­ta kas­vu­ym­pä­ris­tös­tä. Kiin­nos­tus uu­siin mai­hin ja kult­tuu­rei­hin on ve­tä­nyt myös ul­ko­mail­le.

Ky­syin van­him­mil­ta lap­sil­tam­me, mi­ten muu­tot ovat vai­kut­ta­neet hei­hin. Uu­teen kou­luun meno oli kuu­lem­ma ai­na jän­nit­tä­vää, mut­ta muu­ten uu­det ta­lot, ih­mi­set ja ym­pä­ris­tö oli vain ki­vaa vaih­te­lua. (Eh­kä he ovat tul­leet van­hem­piin­sa.)

Yh­tä ta­lois­tam­me ra­kas­tin. Hir­si­ta­lo 20-lu­vul­ta me­ren ran­nal­la. Haa­veit­te­ni täyt­ty­mys. Sa­noin, et­tä tän­ne jääm­me. En ha­lua luo­pua ta­los­ta. Koin, et­tä Ju­ma­la puut­tui elä­määm­me, kun lap­sem­me kuo­li. Talo ja ta­va­ra me­net­ti­vät mer­ki­tyk­sen­sä. Aloim­me kai­va­ta elä­mään uu­sia asi­oi­ta, opis­ke­lu­ja ja töi­tä. Muu­tim­me kau­as. Toi­sen ta­lon taas ra­ken­sim­me unel­ma­paik­kaan jär­ven ran­nal­le, juu­ri mei­dän­nä­köi­sen ja tar­pei­siim­me so­pi­van. Va­paa-ai­ka oli kor­til­la, ja vaik­ka kuin­ka yri­tim­me jär­jes­tel­lä mui­ta asoi­ta, to­te­sim­me, et­tei se rii­tä. Jär­vel­lä ei ole mi­tään mer­ki­tys­tä, jos sitä ei eh­di käyt­tää tai le­puut­taa sil­mi­än­sä sii­nä. Muu­tim­me kau­pun­kiin, pie­ni­huo­nei­seen 50-lu­vun ta­loon. Sen Tii­na-kir­jo­jen ko­koi­ses­sa keit­ti­ös­sä on ol­lut läm­pi­miä jut­tu­het­kiä vii­del­lä­tois­ta hen­gel­lä­kin.

Eli­na Vä­hä­jylk­kä

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Löysimme toisemme nuorina ja saimme vuosien myötä suuren perheen. Yhä edelleen opettelemme avioliittoa, sen ihanuutta ja kamaluutta. Tässä yhteisessä blogissamme käsittelemme rakkauden, avioliiton ja perheen teemoja omasta kokemuksestamme käsin, selkokielellä, päällimmäisenä ilo Jumalan antamasta lahjasta ja elämänmittaisesta tehtävästä. Palautetta blogistamme voi antaa osoitteeseen emvahajylkka@gmail.com.
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Oma­koh­tai­nen us­ko

7.1.2019 6.01
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Mitä kuu­luu avi­o­lii­tol­le?

17.11.2018 6.44
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Jak­saa, jak­saa…

24.10.2018 6.18
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Mää in­hoon ru­no­ja

20.9.2018 6.40
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

No, muu­te­taan Kem­pe­lee­seen!

18.8.2018 6.32
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Koh­taa­mi­sia ovel­la

16.7.2018 7.00
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Per­heen suun­nit­te­lua

26.6.2018 6.33
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Isän ope­tus

26.5.2018 6.43
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Op­pi­tun­te­ja

23.4.2018 6.54
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Seu­roi­hin ei ai­na ole help­po läh­teä

1.4.2018 6.23
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Jät­kä vaan pe­laa

24.2.2018 6.02
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Seu­rus­te­lu­ko iha­naa?

20.1.2018 6.35
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Yk­si hyvä elä­mä, kii­tos

16.12.2017 6.40
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Ys­tä­vät ovat to­del­la­kin siu­naus

16.11.2017 6.14
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Mi­kä­hän po­ru­koi­ta oi­kein vai­vaa?

19.10.2017 6.36
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Kun mi­kään ar­jes­sa ei ole tut­tua

15.9.2017 6.29
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Ho­peis­ta hää­tä ja vaih­te­le­vaa sää­tä

4.8.2017 6.00
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Eläm­me yh­des­sä, mut­ta viih­dym­me­kö yh­des­sä?

17.7.2017 6.02
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Ap­pi

17.6.2017 6.53
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Pu­hu­mis­ta voi ope­tel­la

27.5.2017 6.20
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Ol­la­pa ri­kas!

23.4.2017 6.55
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Har­ras­tuk­se­na van­ho­jen ta­lo­jen re­mon­toin­ti

23.3.2017 6.52
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Avi­o­liit­to

25.2.2017 6.40
Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä

Kuu­sa­mo, unel­mien kau­pun­ki

28.12.2016 6.08
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys