JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Miten uskoa voi vahvistaa?

5.10.2017 6.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171005061000

Syys­hil­jai­ses­sa ko­dis­sa mie­lee­ni tuli voi­ma­kas muis­to vii­me­ke­säi­sel­tä rip­pi­kou­lu­leirl­tä. Mie­he­ni oli en­sim­mäis­tä ker­taa kut­sut­tu rip­pi­lei­ril­le lei­ri­oh­jaa­jak­si. Olim­me poh­ti­neet hä­nen kans­saan sitä, kan­nat­taa­ko mi­nun ol­len­kaan läh­teä sin­ne mu­kaan, jos en jak­sa­kaan tii­vis­tä oh­jel­maa ja ko­vaa so­si­aa­lis­ta kuor­mi­tus­ta. Lei­rin opet­ta­jan kan­nus­ta­ma­na läh­din kui­ten­kin muu­ta­mak­si päi­väk­si mu­kaan lei­ril­le jon­kin­lai­sek­si ”lei­ri­äi­dik­si”. Nuor­ten kans­sa vie­tet­ty ai­ka oli­kin tosi mu­ka­vaa ja yh­tei­set kes­kus­te­lut ja poh­din­nat myös omaa us­ko­ne­lä­mää­ni tu­ke­via. Pää­sin tar­vit­ta­es­sa pi­tä­mään le­po­het­kiä ja sit­ten taas osal­lis­tu­maan yh­tei­seen toi­min­taan.

Sain lei­ril­lä teh­tä­väk­se­ni jär­jes­tää toi­sen lei­ri­äi­din kans­sa tyt­tö­jen il­lan. Va­lit­sim­me al­ku­pu­heen­vuo­ron ai­heek­si ”Ty­tös­tä nai­sek­si”, jos­sa kä­si­tel­tiin eri nä­kö­kul­mis­ta pie­nen vas­ta­syn­ty­neen ty­tön tie­tä ai­kui­sek­si nai­sek­si. ”Alus­tuk­sen” jäl­keen ja­oim­me ty­töil­le pa­pe­ri­la­put, joi­hin he sai­vat kir­joit­taa mah­dol­li­sia mie­les­sä ole­via kes­kus­te­lu­nai­hei­ta ja ky­sy­myk­siä. Nii­tä riit­ti­kin pal­jon eri­lai­sis­ta ai­heis­ta; seu­rus­te­lus­ta ja sek­su­aa­li­suu­des­ta ai­van kes­kei­siin us­kon­ky­sy­myk­siin as­ti. Eri­tyi­ses­ti yk­si pa­pe­ril­le kir­joi­tet­tu ky­sy­mys py­säyt­ti mi­nut sil­loin ja nyt vie­lä jäl­ki­kä­teen­kin: ”Mi­ten us­koa voi vah­vis­taa?”

Niin, mi­ten us­koa voi vah­vis­taa? Mie­tim­me tätä ky­sy­mys­tä yh­des­sä lei­ri­läis­ten ja isos­ten kans­sa. ”Kan­nat­taa ru­koil­la Ju­ma­lal­ta voi­maa ja apua.” ”Voi ha­keu­tua sel­lais­ten ys­tä­vien pa­riin, jot­ka ei­vät ole vie­mäs­sä pois Ju­ma­lan las­ten jou­kos­ta ja ovat tu­ke­mas­sa myös us­ko­ne­lä­mäs­sä.” ”Kan­nat­taa teh­dä asi­oi­ta, joi­ta voi hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la teh­dä.” ”Men­nä seu­roi­hin ja kuun­nel­la, mitä Raa­ma­tus­sa ja seu­ra­pu­heis­sa sa­no­taan.” "Lu­kea Raa­mat­tua."

Tämä ky­sy­mys ja nämä vas­tauk­set ovat myös mi­nul­le tar­peel­li­sia. Kun us­ko käy hei­kok­si ja as­ke­leet ras­kaik­si tai­vas­tiel­lä, tar­vit­sen muis­tu­tus­ta, et­tä Ju­ma­lal­la on omat suun­ni­tel­man­sa. Hä­nel­lä on va­raa siu­na­ta mi­nun­kin elä­mää­ni ja an­taa us­koa tä­män päi­vän mat­kal­le. Huo­mi­ses­ta mi­nun ei tar­vit­se vie­lä huo­leh­tia. Ju­ma­la pi­tää sii­tä­kin huo­len.

RaijaVesterinen
Tapaturman aiheuttama vammautuminen johti minut työkyvyttömyyseläkkeelle 40-vuotiaana. Enää ei ole kiire mihinkään. Viikot muodostuvat rauhallisista hetkistä, joissa usein pieni asia tuo ison ilon: luonnon kauneus, odottamaton kohtaaminen, arjen sattumukset. Kuvaan blogissani elämän ilmiöitä pitkäaikaissairaan näkökulmasta. Toivon, että osaisin myös kertoa uskon tuomasta ilosta ja turvasta. Enimmäkseen liikun rakkaissa kotimaisemissani Porvoossa. raija.vesterinen@kolumbus.fi
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys