JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Muistoja opistovuodesta

1.7.2014 7.44

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140701074400

Opis­ton pää­tyt­tyä olin kak­si viik­koa lo­mal­la. Toi­nen viik­ko meni har­joi­tel­les­sa pää­sy­ko­kei­siin. Töi­den alet­tua ai­ka on vie­räh­tä­nyt no­pe­as­ti.

Opis­to­vuo­teen mah­tui pal­jon asi­oi­ta. Huip­pu­het­ki­nä ovat mie­leen jää­neet kaik­ki isot ta­pah­tu­mat ja juh­lat, yh­des­sä teh­dyt reis­sut. Päi­vä­kir­jaa lu­kies­sa muis­taa pie­niä hy­viä het­kiä siel­tä tääl­tä. Va­lo­ku­via kat­so­es­sa tu­lee mie­leen yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kans­sa käy­ty­jä kes­kus­te­lu­ja ja het­kiä. En­nen opis­ton päät­tä­jäis­päi­vää mie­tin, et­tä mi­ten sel­vi­än ky­sei­ses­tä päi­väs­tä. Niin vain sel­vi­sin. Ajat­te­len, et­tä se ikä­vä ja luo­pu­mi­sen vai­keus ker­toi­vat sii­tä, et­tä vuo­si oli ol­lut on­nis­tu­nut ja hyvä.

Opis­to­ka­ve­rei­den kans­sa olem­me pi­tä­neet tii­viis­ti yh­teyt­tä pu­he­li­mel­la. Erää­nä päi­vä­nä miel­tä­ni läm­mit­ti pos­ti­laa­ti­kos­ta pil­kis­tä­nyt pie­ni kir­je. Sen oli lä­het­tä­nyt eräs opis­to­kämp­pä­ni tyt­tö. Ny­kyi­sin on juh­laa, kun saa kä­sin kir­joi­te­tun kir­jeen. Fa­ce­boo­kin ja What­sAp­pin myö­tä pa­pe­ri­kir­jeet ovat uh­kaa­vas­ti väis­ty­mäs­sä syr­jään.

Jos pi­täi­si sa­noa, mikä päi­vä oli opis­to­vuo­den mie­leen­pai­nu­vin, va­lit­si­sin pää­tös­juh­la­päi­vän. Oli hie­noa näh­dä koko jouk­ko juh­la­vaat­teis­sa. En­sin kä­vim­me kir­kos­sa juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa. Sen jäl­keen tu­lim­me vie­lä opis­tol­le pie­neen juh­laan, jon­ka jäl­keen oli hy­väs­te­ly­jen ai­ka. Tun­tui hy­väl­tä päät­tää opis­to­vuo­si sii­hen, et­tä sai hy­väs­tel­lä kaik­ki, sa­noa hy­viä muis­to­ja ja aja­tuk­sia kus­ta­kin ih­mi­ses­tä ja jät­tää hei­dät kaik­ki Ju­ma­lan rau­haan.

Jul­jaa­na Ruus­ka

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys