JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Minun paikkani

18.9.2015 7.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150918073500

Opis­to­vuo­si on pyö­räh­tä­nyt käyn­tiin, ja opis­ton käy­tä­vät ovat täyt­ty­neet in­nos­tu­neis­ta opis­ke­li­jois­ta. Vä­hi­tel­len myös kel­tai­nen opis­to­ra­ken­nus on al­ka­nut tun­tua toi­sel­ta ko­dil­ta ja opis­to­ys­tä­vät lä­hei­sem­mil­tä. Tun­tuu, et­tä opis­ton vils­kees­sä ei ai­na edes muis­ta ol­la kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä juu­ri mi­nul­la on mah­dol­li­suus täl­lai­seen vuo­teen.

Opis­tos­sa opis­ke­lee pit­käl­ti yli sata opis­ke­li­jaa, ja jo­kai­sel­la heil­lä on oma taus­tan­sa ja eri­lai­nen elä­män­ta­ri­nan­sa. Jot­ta jo­kai­nen opis­ke­li­ja ko­ki­si ole­van­sa ar­vos­tet­tu ja opis­to­yh­tei­sö toi­mi­si hy­vin, tar­vi­taan jo­kai­sel­ta ym­mär­tä­väis­tä miel­tä, jous­ta­vuut­ta ja luot­ta­mus­ta. Opis­tos­sa elä­es­sä on hyvä muis­taa van­ha vii­saus: ”Eri­lai­suus on rik­kaus.” Iki­muis­toi­sen ja on­nis­tu­neen opis­to­vuo­den ta­kaa­mi­sek­si tar­vi­taan eri­lai­suu­den hy­väk­sy­mis­tä – ja eri­lai­suu­des­ta iloit­se­mis­ta!

Olen huo­man­nut, et­tä eräs ta­voi­te mo­nil­la opis­to­nuo­ril­la on saa­da us­ko­vai­sia ys­tä­viä opis­to­vuo­den ai­ka­na. To­den­nä­köi­ses­ti moni opis­ke­li­ja saa opis­tos­sa eli­ni­käi­siä ys­tä­viä. Tär­ke­ää on huo­ma­ta myös se opis­to­lai­nen, joka eh­kä on yk­si­näi­sem­pi ja ujom­pi. Vaik­ka it­sel­lä oli­si­kin pal­jon ys­tä­viä ym­pä­ril­lä, myös hä­net kan­nat­taa käy­dä pyy­tä­mäs­sä mu­kaan.

Näis­tä kai­kis­ta edel­lä mai­ni­tuis­ta asi­ois­ta koos­tuu mu­ka­va ja läm­min­hen­ki­nen il­ma­pii­ri opis­toon. Il­ma­pii­riä ra­ken­ne­taan pit­kin vuot­ta, mut­ta jo nyt en­sim­mäi­sen kuu­kau­den jäl­keen se tun­tuu hy­väl­tä. Tun­nen ai­na­kin it­se kuu­lu­va­ni opis­toon. Tämä on mi­nun paik­ka­ni!

Hel­mii­na Ul­jas

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys