JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Opistossa on hyvä olla

14.12.2014 6.04

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141214060400

Jäm­sän opis­ton eri­tyis­lin­jan opis­ke­li­jat py­säh­tyi­vät vies­tin­nän tun­nil­la miet­ti­mään, mil­lai­nen lin­ja eri­tyis­lin­ja oi­ke­as­taan on ja mik­si he tu­li­vat opis­ke­le­maan opis­toon.

Kai­kil­le eri­tyis­lin­ja­lai­sil­le us­ko­vais­ten ka­ve­rien ja ys­tä­vien löy­tä­mi­nen oli tär­keä syy opis­toon ha­ke­mi­sel­le. Mo­nen mie­les­tä ko­to­na on ol­lut hie­man yk­si­näis­tä.

– Ajat­te­lin, et­tä sai­sin uu­sia ys­tä­viä ja olen jo saa­nut mon­ta, yk­si heis­tä ker­toi.

– Aluk­si vä­hän jän­nit­ti, mut­ta tosi hy­vin on men­nyt. Muis­ta lin­ja­lai­sis­ta on tul­lut hy­viä ka­ve­rei­ta. Niit­ten kans­sa on haus­kaa, ja yh­tei­nen il­ta­pa­la­het­ki omas­sa asun­to­las­sa on mu­ka­va.

– Tär­kein­tä on py­syä us­ko­mas­sa.

Myös ul­ko­maa­lai­set opis­to­ka­ve­rit oli­vat syy ha­kea opis­toon. Eri­tyi­ses­ti eng­lan­nin kie­len op­pi­mi­nen on mo­nen eri­tyis­lin­jan opis­ke­li­jan mie­les­tä tär­ke­ää ja mu­ka­vaa. Kä­si­työt ja ko­ti­ta­lous ovat opis­ke­li­joi­den suo­sik­ki­ai­nei­ta. Myös lii­kun­ta, eri­tyi­ses­ti säh­ly ja kämp­pien vä­li­set säh­ly­pe­lit, on heis­tä ol­lut haus­kaa, vaik­ka voit­toa ei ai­na tu­le­kaan.

Osa eri­tyis­lin­jan opis­ke­li­jois­ta on isos­sa kuo­ros­sa ja muu­ta­ma käy pi­a­no­tun­neil­la.

– Kuo­ros­sa lau­la­mi­nen ja jou­lu-cd:n te­ke­mi­nen oli mu­ka­vaa, eräs opis­ke­li­ja ker­toi.

– Opis­tos­sa lau­le­taan pal­jon ja se on yk­si vah­vuuk­sis­ta­ni. Olen sop­raa­no ja voi­sin myös lau­laa so­lis­ti­na jos­kus.

– Ha­lu­ai­sin ke­hit­tää pi­a­non­soit­to­tai­toa, et­tä voi­sin jos­kus sä­es­tää, ker­too eräs op­pi­las haa­veis­taan.

Yk­si opis­ke­li­jois­ta ker­toi ha­lun­neen­sa muu­tos­ta elä­mään ja tuli sik­si opis­ton eri­tyis­lin­jal­le. Moni tuli opis­toon myös miet­ti­äk­seen tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­to­ja. Use­am­pi opis­ke­li­ja to­te­si, et­tä opis­tos­sa on hyvä ja tur­val­lis­ta ol­la.

– Eri­tyis­lin­ja on hyvä paik­ka sel­lai­sel­le, joka ei vie­lä tie­dä, min­ne me­nee asu­maan tai töi­hin.

– Toi­von, et­tä opis­ton lo­pus­sa tie­täi­sin, mikä mi­nus­ta tu­lee ai­kui­se­na ja mi­hin pää­sen opis­ke­le­maan.

Opis­ke­li­jat ko­ki­vat myös, et­tä eri­tyis­lin­jal­la saa tu­kea nii­hin asi­oi­hin, mit­kä ovat it­sel­le vai­kei­ta.

– Olen op­pi­nut so­si­aa­li­sia tai­to­ja. Li­säk­si jos joku asia tun­tuu vai­ke­al­ta, niin se heti hoi­de­taan, yk­si opis­ke­li­ja ker­toi.

Oi­kein rau­hal­lis­ta ja tun­nel­mal­lis­ta jou­lu­nai­kaa toi­vot­te­le­vat eri­tyis­lin­ja­lai­set Jäm­säs­tä sekä avus­ta­jat ja opet­ta­jat

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys