JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Matkalla

26.10.2015 6.41

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151026064100

Kir­peä tuu­li pu­hal­taa na­va­kas­ti riuh­to­en pui­den ok­sia. Kel­tai­set leh­det len­te­le­vät as­fal­til­la. Kis­kon ta­kin­kau­lus­ta ylem­mäs ja har­mit­te­len la­pas­ten puut­tu­mis­ta. Syk­syn tu­loa ei voi ol­la huo­maa­mat­ta.

Vie­res­sä­ni kul­kee ys­tä­vä­ni ju­tel­len pir­te­äs­ti. Pu­hum­me ku­lu­vas­ta vuo­de­na­jas­ta. Olem­me iloi­sia sii­tä, et­tä syk­sy on ol­lut har­vi­nai­sen kau­nis ja vä­hä­sa­tei­nen. Vai tun­tuu­ko vain sil­tä?

Tämä syk­sy on ol­lut eri­lai­nen kuin mi­kään ai­em­pi syk­sy elä­mäs­sä­ni: olen viet­tä­nyt sen opis­tos­sa. Opis­to­vuo­si on nyt käyn­nis­sä hy­vää vauh­tia, lä­hes kaik­ki ovat jo ko­tiu­tu­neet opis­to­e­lä­mään. Jo kul­jet­tuun mat­kaan on si­säl­ty­nyt sekä huo­no­ja et­tä us­ko­mat­to­man hy­viä het­kiä. Ta­val­li­sen kou­lun­käyn­nin li­säk­si on eh­ti­nyt ta­pah­tua pal­jon.

Kes­kus­te­luil­to­jen ja ar­jen kom­mel­lus­ten li­säk­si mie­leen­pai­nu­vim­pia asi­oi­ta ovat ol­leet py­säh­ty­mi­set jon­kun kans­sa kah­den kes­ken, pit­kät, hil­jai­set kes­kus­te­lut joen ran­nal­la tai sän­gyn lai­dal­la.

Vaik­ka oman pai­kan et­si­mi­nen on vie­lä käyn­nis­sä, on ym­pä­ril­le löy­ty­nyt us­ko­mat­to­man iha­nia ih­mi­siä. Sel­lai­sia, joi­den seu­ras­sa olo on tur­val­li­nen ja hy­väk­syt­ty. Jo­kai­ses­ta heis­tä olen kii­tol­li­nen, jo­kai­ses­ta oman­lai­ses­taan, ar­vok­kaas­ta.

Il­lan pi­men­ty­es­sä kat­son ulos huo­nee­ni ik­ku­nas­ta. Ru­koi­len, et­tä jo­kai­nen löy­täi­si opis­tos­sa oman paik­kan­sa ja it­sel­leen oi­ke­an­lai­sia, luo­tet­ta­via ys­tä­viä.

Vee­ra

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys