JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Hammastahnaa hyvän elämän evääksi

25.8.2015 7.16

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150825071600

Saa­vat­ko ny­ky­kou­lu­lai­set hy­vää ham­mas­hoi­toa? 80-lu­vul­la fluo­raus teh­tiin muis­taak­se­ni kou­luis­sa kuu­kau­sit­tain. Toi­vot­ta­vas­ti taso on säi­ly­nyt yh­tä kor­ke­al­la!

Muis­tan, kun kai­kil­le eka­luok­ka­lai­sil­le ja­et­tiin omat ham­mas­tah­na­put­ki­lot. Mi­nä­kin sain oma­ni, mut­ta kos­ka en pi­tä­nyt ham­mas­tah­nas­ta, vaih­doin sen ka­ve­rin kans­sa ky­nään ja ku­miin. Luok­ka­ka­ve­ri al­koi lä­hes sa­man tien imeä tuu­bia tyh­jäk­si… Näin teki muu­ta­ma muu­kin ka­ve­ri mei­dän luo­kal­la. Eh­kä­pä tah­na vain oli niin ma­ke­an ma­kuis­ta ja kark­ki­päi­viä sil­loin har­vem­mas­sa kuin 2010-lu­vul­la?

Kou­lu­jen al­ka­es­sa on ai­ka kiit­tää hie­nos­ta kou­lu­jär­jes­tel­mäs­tä. Toi­vot­ta­vas­ti sitä ei lama-ajan pai­neis­sa vau­ri­oi­te­ta py­sy­väs­ti sääs­tö­syis­tä. Ajat­te­len, et­tä se on sel­kä­ran­ka koko yh­teis­kun­nal­le. Kyl­lä meil­lä Suo­mes­sa kel­paa… Tu­le­vai­suu­den te­ki­jät saa­vat elä­mään­sä tuh­te­ja eväi­tä juu­ri kou­lus­ta.

Olen usein kii­tel­lyt opet­ta­jia van­hem­pain­var­teis­sa ja ker­to­nut heil­le ar­vos­ta­va­ni to­del­la pal­jon kou­luis­sa teh­tä­vää pe­rus­työ­tä. Laa­jen­tai­sin toki kii­tok­set myös päi­vä­ko­deil­le, päi­vä­ker­hoil­le, py­hä­kou­luil­le… Oi­ke­as­taan kaik­ki las­ten ja nuor­ten eteen töi­tä te­ke­vät an­sait­se­vat suu­ren kii­tok­sen työ­pa­nok­ses­taan, oli­vat­pa he sit­ten lei­pä­töis­sä, ko­to­na van­hem­man roo­lis­sa tai va­paa­eh­tois­työ­tä te­ke­mäs­sä.

Vaik­ka tämä kir­joi­tu­sa­lus­ta ei ole­kaan po­liit­ti­nen foo­ru­mi, las­ten ja nuor­ten tu­ke­mi­nen elon­tiel­lä on mie­les­tä­ni ai­he, jos­ta mei­dän kaik­kien tu­li­si kan­taa huol­ta. äly­kän­ny­köi­den ja kan­sain­vä­lis­ten tren­dien maa­il­mas­sa lap­set ja nuo­ret voi­vat ulos­päin vai­kut­taa fik­suil­ta ja älyk­käil­tä – ja si­tä­hän he usein ovat­kin.

Mi­kään ul­koi­nen asia ei kui­ten­kaan sai­si hä­mä­tä mei­tä van­hem­pia luis­ta­maan vas­tuus­tam­me hei­dän hau­raan elä­män­sä ja tu­le­vai­suu­ten­sa suh­teen. Lap­set ja nuo­ret to­del­la tar­vit­se­vat mei­dän van­hem­pien oh­jaa­vaa kät­tä ja val­von­taa. On tär­keä pu­hua kän­nyk­kä­kes­kus­te­luis­ta, so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta, ajan­käy­tös­tä, us­ko­mi­sen asi­ois­ta, tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mis­ta, ah­dis­tuk­sen ai­heis­ta… Ja myös kuun­nel­la ai­dos­ti, mitä mie­len pääl­lä on.

Kir­joi­tan tätä muis­tiin myös it­sel­le­ni, sil­lä kos­kaan ei ole syy­tä nu­kah­taa omien las­ten ja nuor­ten elä­mäs­tä vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäk­si ja pois­sa­o­le­vak­si isäk­si. Tah­toi­sin jät­tää lap­sil­le­ni pe­rin­nök­si hy­viä elä­mä­ne­väi­tä ja us­ko­mi­sen lah­jan. Ja toi­vot­taa kai­kil­le rak­kail­le run­saas­ti siu­naus­ta ja en­ke­lei­tä elon po­lul­le. Mat­kal­la on niin pal­jon te­rä­viä ki­viä.

pek­ka.tuo­mi­kos­ki@pp.nic.fi

PekkaTuomikoski
Olen perheenisä Limingasta.
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys