JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Sau­na kuin re­set-pai­ni­ke

6.3.2014 10.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140306104000

En voi väit­tää ole­va­ni ää­ne­käs sau­nan puo­les­ta­pu­hu­ja. Vaik­ka käyn­kin ai­na vä­lil­lä ko­ti­kul­man uk­ko­jen kans­sa sau­nail­lois­sa, edus­taa sau­no­mi­nen mi­nul­le en­nen kaik­kea ko­tois­ta rau­hoit­tu­mis­ta ar­jen kii­rei­den kes­kel­tä. Sau­nas­sa koko keho ja mie­li le­pää täy­del­li­ses­ti – jos vain an­nan it­sel­le­ni ai­kaa ja ti­laa rau­hoit­tua.

Mi­nul­le on usein­kin käy­nyt si­ten, et­tä yl­lä­tän it­se­ni ajat­te­le­mas­ta sau­no­mi­sen ai­ka­na tai sen jäl­keen joi­ta­kin to­del­la tuo­rei­ta ja uraa uur­ta­via aja­tuk­sia. Jos­kus on täy­ty­nyt ot­taa muis­tio kä­teen ja kir­joit­taa tuo­reet ide­at heti ylös, jot­tei­vät ne ka­toa yh­tä no­pe­as­ti kuin il­maan­tui­vat.

Olen ke­hi­tel­lyt täs­tä kai­kes­ta te­o­ri­an, joka on vah­vis­ta­nut myön­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta­ni sau­naan. Te­o­ria me­nee suu­rin piir­tein näin: Sau­nas­sa ih­mi­nen voi to­del­la pai­naa elä­män­sä re­set-pai­ni­ket­ta ja kat­kais­ta viik­ko­aan vaik­ka use­am­man­kin ker­ran. Kun peh­mit­tää ke­ho­aan ma­keis­sa löy­lyis­sä, myös mie­li löy­tää pa­rem­min ta­sa­pai­non ja aja­tuk­set läh­te­vät har­hai­le­maan po­si­tii­vi­sel­la, luo­val­la ta­val­la. Olen­nais­ta on se, et­tä sau­nas­sa ei saa ol­la min­kään­lai­sia suo­ri­tus­pai­nei­ta.

Kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le voin suo­si­tel­la ah­ke­raa sau­no­mis­ta ikään ja su­ku­puo­leen sekä si­vii­li­sää­tyyn kat­so­mat­ta. Yleen­sä ai­na sau­no­mi­ses­ta saa hy­vän mie­len. Joku voi kui­ten­kin myös ah­dis­tua sau­no­mi­ses­ta. Var­sin­kin jos omaan men­nei­syy­teen liit­tyy pe­lot­ta­via sau­na­muis­to­ja. Us­kon, et­tä täl­lai­nen on kui­ten­kin hy­vin poik­keuk­sel­lis­ta.

Yleen­sä sau­na edus­taa suo­ma­lai­sil­le le­vol­lis­ta olo­ti­laa. Ur­ho Kek­ko­nen to­te­si erään ker­ran sau­nas­ta näin: ”Sau­nas­sa minä ren­tou­dun fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti. Sau­nan lep­poi­sa il­ma­pii­ri syn­nyt­tää hel­pos­ti so­vin­to­miel­tä. Elä­mä il­man sau­naa tun­tuu mi­nus­ta mah­dot­to­mal­ta.”

Olen sau­na-asi­as­sa UKK:n kans­sa täs­mäl­leen sa­maa miel­tä. Sau­na edis­tää hy­vän­tah­toi­suut­ta ja ra­ken­taa rau­haa ih­mis­ten vä­lil­lä. Ja kyse ei nyt ole mis­tään sau­nai­de­o­lo­gi­ses­ta tul­kin­nas­ta tai iki­ai­kai­sen sau­nan sot­ke­mi­ses­ta po­liit­ti­siin ku­vi­oi­hin. Mi­nus­ta UKK oli oi­val­ta­nut sau­nan pe­rim­mäi­sen ole­muk­sen ai­van poh­ja­mu­tia myö­ten.

Ei siis muu­ta kuin lis­sää löy­lyä!

PekkaTuomikoski
Olen perheenisä Limingasta.
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies