JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

”Ke­sää ei saa­ta­vil­la maas­sa­si. Yri­tä myö­hem­min uu­des­taan.”

16.7.2015 6.14

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150716061400

Sain mat­ka­pu­he­li­mee­ni What­sApp-vies­tin, joka jäl­jit­te­li tie­to­ko­neen il­moi­tus­ta epä­on­nis­tu­nees­ta oh­jel­mis­to­päi­vi­tyk­ses­tä. Ot­si­kon to­te­a­mus ko­ko­si yh­teen mo­nien aja­tuk­set hu­mo­ris­ti­sel­la ta­val­la.

”Suo­men kesä on ly­hyt mut­ta vä­hä­lu­mi­nen”, sa­no­taan van­has­sa, hie­man kui­va­kas­sa sa­nan­par­res­sa. Olem­me his­to­ri­an saa­tos­sa tot­tu­neet sii­hen, et­tä kai­ken kau­niin – var­sin­kin vil­ja- sekä hil­la­sa­don – pa­nee hal­la.

Kyl­mäs­sä Poh­jo­las­sa ke­sän kä­si­te on­kin ve­ny­vä. Toi­si­naan voi tun­tua hu­vit­ta­val­ta, kun nä­kee jon­kun kä­ve­le­vän short­seis­sa ja T-pai­das­sa al­le 10 as­teen läm­pöi­se­nä sa­de­päi­vä­nä. Eh­kä­pä täy­del­lis­ten ke­sä­säi­den si­jas­ta oli­si­kin hyvä, et­tä ta­voit­te­li­sim­me omaan mie­leem­me va­loi­saa ja läm­min­tä ke­sä­sää­tä. Voi­ko kesä ol­la hen­ki­nen olo­ti­la?

Koko Suo­men sa­no­taan ole­van kiin­ni hei­nä­kuus­sa. Voi­si­ko tä­män kään­tä­en tul­kit­tu­na ko­kea mah­dol­li­suu­te­na: meil­lä ei ole kii­re min­ne­kään, kos­ka mi­kään paik­ka ei ole au­ki. On­ko si­nun mie­le­si au­ki rau­hal­li­sel­le, kii­reet­tö­mäl­le ke­säl­le?

Ke­säl­lä saam­me le­vä­tä ja la­da­ta it­se­äm­me eh­kä vie­lä hie­man kyl­mem­pää ja pi­me­äm­pää tal­vea var­ten. Niin, ja ei­kös juu­ri lap­suu­den sa­de­päi­vät ol­leet nii­tä kaik­kein tun­nel­mal­li­sim­pia? Kun sade rum­mut­ti mum­mo­lan pel­ti­kat­toon ja ta­kas­sa räis­kyi läm­min val­kea. Ja kun vie­lä sen mie­li­kir­jan­kin sai kä­teen­sä…

PekkaTuomikoski
Olen perheenisä Limingasta.
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies