JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Tul­koon vaa­ti­mat­to­mam­pi jou­lu!

20.11.2014 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141120063000

Taas se tu­lee lii­an ai­kai­sin: Ei voi­si ol­la epä­ai­dom­paa jou­lun odo­tus­ta kuin as­tua kaup­pa­kes­kuk­seen pi­me­äs­tä mar­ras­kui­ses­ta ve­si­sa­tees­ta kuun­te­le­maan Jing­le Bel­ls -lau­lua ja kat­se­le­maan it­se­ään hei­lut­te­le­vaa ko­ne­jou­lu­puk­kia! Sii­tä on to­del­li­nen jou­lun sa­no­ma kau­ka­na.

Hel­pos­ti löy­däm­me eri­lai­sia pe­rin­tei­tä ja kuor­ru­tus­ta sekä ta­pa­kult­tuu­ria höys­tä­mään omaa jou­lun­viet­to­am­me.

Lap­si­per­hees­sä jou­lu me­nee yleen­sä vyö­ry­en eteen­päin omaa tut­tua ra­taan­sa. Olem­me vai­mo­ni kans­sa kes­kus­tel­leet, jos­ko tänä jou­lu­na eri­lai­sen krää­sän mää­rä voi­si ol­la vä­häi­sem­pää kuin ai­em­min. Sen kar­si­mi­nen an­tai­si ti­laa rau­hoit­tua ja hil­jen­tyä jou­lun sa­no­man ää­rel­le.

Mut­ta kar­si­mi­nen voi ol­la jois­sa­kin per­heis­sä käy­tän­nön pak­ko­kin. Suur­per­hees­sä jou­lu on ta­lou­del­li­ses­ti ko­et­te­le­vaa ai­kaa, jos lah­ja­pai­neet ovat lii­an suu­ria. Sik­si­kin oli­si tär­ke­ää kes­kus­tel­la myös las­ten kans­sa jou­lun to­del­li­ses­ta mer­ki­tyk­ses­tä.

Mut­ta mikä on jou­lun to­del­li­nen sa­no­ma, ja mitä se mi­nul­le mer­kit­see?

Lä­heis­ten koh­taa­mi­nen on tär­ke­ää. Kes­ki­näi­nen vä­lit­tä­mi­nen ja myö­tä­tun­to pi­tää jopa ih­mi­set hen­gis­sä. Yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus tun­tuu var­mas­ti eri­tyi­sen pa­hal­ta juu­ri jou­lu­na. Sel­lais­ta en soi­si ke­nel­le­kään ih­mi­sel­le – pa­him­mil­laan se voi ol­la jopa in­va­li­di­soi­vaa.

Toi­voi­sin, et­tä tu­le­va­na jou­lu­na sai­sin it­sel­le­ni pie­nen pa­lan ai­toa jou­lua: Sei­men Lap­sen syn­ty­män ih­meen ää­rel­le hil­jen­ty­mi­nen, omat rak­kaat lä­hei­set. Hil­jai­suus. Jou­lun rau­ha. Tu­tut raa­ma­tun­koh­dat. Jou­lu­sau­na. Jou­lu­yö. Kris­ti­kun­nan kau­neim­mat jou­lu­lau­lut. Ajat­te­len, et­tä täl­lai­sia asi­oi­ta kuu­luu ai­toon jou­luun.

Hyvä lu­ki­ja, lai­tan tä­hän lop­puun erään mi­nul­le rak­kaan jou­lu­lau­lun sä­keis­tön muis­tut­ta­maan jou­lun to­del­li­ses­ta sa­no­mas­ta, Va­pah­ta­jam­me syn­ty­mä­juh­las­ta:

”Yli syn­nin maan kai­kuu voi­mas­saan sei­men, ris­tin rak­kau­den sana; tai­vas kaar­tuu an­teek­si­an­ta­va­na. Rau­han, va­lon lap­sik­si Jee­sus mei­dät va­pah­ti.” (Sl 14, sa­nat: Nii­lo Rau­ha­la.)

Toi­von, et­tä jak­san ai­na us­koa tuon sa­no­man to­dek­si omal­le koh­dal­le­ni.

PekkaTuomikoski
Olen perheenisä Limingasta.
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies