JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Jaetaan hyvää toisillemme

3.1.2015 6.36

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150103063600

Tätä uut­ta ai­ka­kaut­ta voi­si sa­noa ja­ka­mi­sen ai­ka­kau­dek­si. Jaam­me uu­ti­set, ti­lan­ne­ku­vat ja -vi­de­ot, fii­lik­set – jopa yk­si­tyi­sa­si­at, jot­ka ei­vät oi­ke­as­taan kuu­lui­si muil­le. Ja­ka­mi­nen on nyt muo­tia. Jopa koko ikän­sä tup­pi­suu­na tun­ne­tut ih­mi­set ja­ka­vat kai­ken­lai­sia ko­ke­muk­si­aan esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

Myös haas­tat­te­lu­jen an­ta­mi­nen, blo­gien pi­tä­mi­nen ja pa­laut­teen an­ta­mi­nen ovat yleis­ty­neet. To­sin lii­an usein vaik­ka­pa ne­ga­tii­vi­nen pa­lau­te an­ne­taan vää­rän osoit­tee­seen. Jos joku on saa­nut huo­noa asi­a­kas­pal­ve­lua, hän läh­tee kai­lot­ta­maan sii­tä sa­no­ma­leh­tien pals­toil­le tai so­si­aa­li­seen me­di­aan. Oi­kea osoi­te oli­si asi­as­ta vas­tuus­sa ole­va taho – var­sin­kin jos laa­tua py­ri­tään ke­hit­tä­mään.

Ja­ka­mi­sen ide­as­sa on si­nän­sä pal­jon hy­vää.

Jo en­sim­mäi­set kris­ti­tyt ja­koi­vat kai­ken kes­ke­nään, mur­si­vat lei­pää ja lau­loi­vat yh­des­sä hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Hei­tä yh­dis­ti Kris­tuk­sen toi­sen tu­le­mi­sen odot­ta­mi­nen, ku­ten tä­män­kin ajan kris­tit­ty­jä. Täl­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä on help­poa ar­vos­taa. Ja ja­ka­mis­ta yleen­sä – sa­nan po­si­tii­vi­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Sa­no­taan­han, et­tä ja­ka­mal­la mur­heet ne puo­lit­tu­vat – ja ja­ka­mal­la ilot ne kak­sin­ker­tais­tu­vat.

Suo­ma­lai­seen men­ta­li­teet­tiin­han on pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­nut Ei­no Lei­non sa­noik­si pu­ke­ma aja­tus:

”Kell’ on­ni on, se on­nen kät­ke­köön,

kell’ aar­re on, se aar­teen peit­tä­köön,

ja ol­koon on­nel­li­nen on­nes­taan

ja ri­kas rie­mus­tan­sa yk­sin vaan.

Ei on­ni kär­si kat­seit’ ih­mis­ten.

Kell’ on­ni on, se käy­köön kor­pe­hen

ja elä­kö­hön hil­jaa, hil­jaa vaan

ja hil­jaa iloit­ko­hon on­nes­taan.”

Kuu­los­taa­ko tu­tul­ta? Jos naa­pu­ril­la me­nee hy­vin, pu­ris­te­taan kät­tä nyrk­kiin ja ol­laan pa­hal­la pääl­lä. Em­me­kö voi­si jo vä­hi­tel­len uu­dis­tua täs­sä?

Niuk­kuu­den ja taan­tu­man ai­ka on opet­ta­nut suo­ma­lai­sia et­si­mään ra­hal­li­ses­ti hal­po­ja ta­po­ja tun­tea olon­sa mu­ka­vak­si. Sii­hen kuu­luu muun mu­as­sa il­mai­nen so­si­aa­li­suus, joka on­kin mu­ka­vas­ti li­sään­ty­nyt mo­nis­sa pii­reis­sä. Sa­maan ai­kaan moni ko­kee it­sen­sä yk­si­näi­sek­si. Tämä on sekä su­rul­lis­ta et­tä tu­hoi­saa. Kau­pun­geis­sa yk­sin elä­mi­nen yleis­tyy, maa­seu­tu sen si­jaan au­ti­oi­tuu työ­voi­ma­po­liit­ti­sis­ta syis­tä.

On­nel­li­suus ei kui­ten­kaan ole kiin­ni näis­tä mit­ta­reis­ta. Se on si­säi­nen mie­len­ti­la. On­nel­li­suus ei hä­viä ja­ka­mal­la, se vain kas­vaa si­ten. Muun mu­as­sa ju­nas­sa teh­ty­jen ”nau­ru­tes­tien” avul­la on ha­vait­tu, et­tä yh­den ih­mi­sen nau­ru tart­tuu toi­seen, kol­man­teen, ja niin edel­leen. Lo­pul­ta koko ju­na­vau­nu nau­raa, vaik­kei tie­dä mil­le!

Juu­ri nyt on so­pi­va het­ki ja­kaa ja tar­tut­taa on­nel­li­suut­ta lä­him­mäi­siin ai­van sa­mal­la ta­val­la kuin kynt­ti­lä saa va­lon toi­ses­ta kynt­ti­läs­tä. Ol­laan yh­des­sä on­nel­li­sia ja iloi­taan niis­tä lah­jois­ta, joi­ta olem­me saa­neet il­man omaa an­si­o­tam­me. Niin – ja näh­dään ym­pä­ril­läm­me ai­kai­sem­paa enem­män ilon ai­hei­ta. Raa­ma­tul­li­nen ilo­sa­no­ma ker­too kaik­kein kal­leim­mas­ta ilo­nai­hees­ta, ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä, jon­ka saa omis­taa us­kol­la. Niin hen­gel­li­sis­sä kuin maal­li­sis­sa­kin asi­ois­sa mei­dät on kut­sut­tu ja­ka­maan omas­ta hy­väs­täm­me toi­nen toi­sil­lem­me.

Väl­te­tään ne­ga­tii­vis­ta ja­ka­mis­ta – pa­han pu­hu­mis­ta ja toi­sen va­hin­goit­ta­mis­ta sa­noin ja te­oin. Ope­tel­laan ja­ka­maan omas­ta hy­väs­tä lä­him­mäi­sen par­haak­si. Juu­ri sinä ja minä olem­me tä­hän oi­kei­ta hen­ki­löi­tä.

PekkaTuomikoski
Olen perheenisä Limingasta.
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys