JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Koti ihan seurakentän laidalla

21.4.2018 6.48

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180421064800

– Teil­lä on sit­ten en­si ke­sä­nä vils­ket­tä.

Noin mi­nul­le on to­den­nut use­am­pi­kin kau­em­pa­na asu­va tut­tu tai puo­li­tut­tu. Ai­ka moni tie­tää, et­tä meil­lä on tääl­lä Lii­mat­ta­las­sa Su­vi­seu­rat tu­le­va­na ke­sä­nä.

Pel­lol­le Ne­los­tien ku­pee­seen on il­mes­ty­nyt Su­vi­seu­rois­ta ker­to­va kylt­ti. Mel­kein sa­mas­sa koh­das­sa väs­tä­räk­ki kei­kut­te­li pyrs­tö­ään jo muu­ta­ma päi­vä sit­ten. Juu­ri nyt räys­täät­kin tip­pu­vat, mut­ta pel­to­au­ke­at ovat vie­lä han­gen al­la. Aa­mui­sin on hy­vät han­ki­ke­lit. Hiih­tä­mään pää­see yhä, se on iha­naa.

Kesä on jo mil­tei nur­kan ta­ka­na, vaik­ka sitä on vä­lil­lä vai­kea us­koa. Kir­joi­tan tätä teks­tiä huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la, ja Su­vi­seu­roi­hin on ai­kaa run­saat pari kuu­kaut­ta. Meil­le ky­lä­läi­sil­le on tie­do­tet­tu, et­tä en­sim­mäi­set isot kent­tä­tal­koot pi­de­tään huh­ti­kuun lo­pul­la. Sii­tä aher­rus vain kiih­tyy lop­pua koh­ti.

Asun niin lä­hel­lä su­vi­seu­ra-alu­et­ta kuin mah­dol­lis­ta, ihan tien toi­sel­la puo­lel­la. Mi­nul­la on tääl­tä ko­ti­soh­val­ta­ni suo­ra nä­köyh­teys seu­ra­ken­täl­le. Näen pel­lol­le pys­ty­tet­ty­jä kai­u­tin­pyl­väi­tä ja tien var­teen va­ras­toi­tua ta­va­raa. Ihan ki­ven­hei­ton pääs­sä on kylt­ti, jos­sa lu­kee lin­ja-au­to­a­se­ma.

Pihaltamme on suora näköyhteys taustalla näkyvälle Suviseura-alueelle.

Pihaltamme on suora näköyhteys taustalla näkyvälle Suviseura-alueelle.

Kent­tä­ra­vin­to­laan­kin on mat­kaa vain muu­ta­ma sata met­riä. Olen kuul­lut, et­tä siel­tä saa hy­vää ruo­kaa ja käy­tän var­mas­ti pal­ve­lui­ta hy­väk­se­ni Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na.

Pel­loil­le on il­mes­ty­nyt myös kul­ku­reit­te­jä. Se­hän tie­tää ur­hei­le­val­le ih­mi­sel­le uu­sia lenk­ki­pol­ku­ja.

Täl­lä het­kel­lä tun­tuu ou­dol­ta ja kau­kai­sel­ta­kin aja­tel­la, mil­lai­nen hyö­ri­nä näil­lä kul­mil­la on­kaan, kun Su­vi­seu­rat al­ka­vat. Het­keä odo­tan sil­ti mie­len­kiin­nol­la. Mi­nul­la oli­si paik­ka, min­ne ve­täy­tyä, jos ha­lu­ai­sin vain ol­la rau­has­sa. Mut­ta toki ha­lu­an ko­kea, mil­tä tun­tuu het­ken ver­ran asua ihan kuin isoh­kon kau­pun­gin ku­pees­sa. Ja tie­tys­ti ha­lu­an ot­taa sel­vää, mil­lais­ta siel­lä Su­vi­seu­rois­sa oi­ke­as­ti on.

Odo­tam­me seu­ra­vie­rai­ta myös omaan ko­tiim­me. Ai­kui­set lap­set ovat jo muut­ta­neet omil­leen, jo­ten mik­si­pä em­me an­tai­si pa­ria pien­tä huo­net­ta ma­joi­tus­käyt­töön. En­sim­mäis­tä ker­taa odo­tam­me en­nes­tään tun­te­mat­to­mia ke­sä­vie­rai­ta, mikä se­kin tuo oman mu­ka­van jän­ni­tyk­sen­sä.

Su­vi­seu­rois­sa en siis ole kos­kaan en­nen käy­nyt. Muis­tan, mi­ten tär­keä jut­tu Su­vi­seu­rat oli­vat naa­pu­ris­sa asu­neel­le per­heel­le, kun lap­sem­me oli­vat pie­niä. Lap­sil­le­kin ta­pah­tu­ma tun­tui ole­van ke­sän ko­ho­koh­ta, jota odo­tet­tiin. Su­vi­seu­rat oli­vat mu­ka­na lei­keis­sä jos­kus kes­kel­lä tal­ve­a­kin.

Yleen­sä isos­sa per­hees­sä oli mel­kein ai­na joku ko­to­na, mut­ta Su­vi­seu­roi­hin läh­ti­vät kaik­ki. Sil­loin kä­vim­me jos­kus kas­te­le­mas­sa naa­pu­rei­den is­tu­tuk­sia.

It­se olen muu­ta­mia ker­to­ja osal­lis­tu­nut Ju­ko­lan vies­tiin, mikä se­kin on iso ta­pah­tu­ma. Sekä Ju­ko­lan vies­ti et­tä Su­vi­seu­rat kier­tä­vät ym­pä­ri maa­ta ja vaih­ta­vat paik­kaa vuo­sit­tain. Mo­lem­mil­la on pit­kät pe­rin­teet, ja jär­jes­tä­jien yh­teis­työ toi­mii, vaik­ka or­ga­ni­saa­ti­ot vaih­tu­vat vuo­sit­tain. Yh­teis­tä on myös se, et­tä kum­pi­kin ta­pah­tu­ma to­teu­tuu pää­a­si­as­sa tal­koo­voi­min.

Lenkkeilen usein seura-alueen peltoja halkovalla Savilantiellä.

Lenkkeilen usein seura-alueen peltoja halkovalla Savilantiellä.

Ju­ko­lan vies­tiin tal­koo­lai­sia löy­tyy hel­pos­ti, ja us­kon, et­tä sama pä­tee myös Su­vi­seu­roi­hin. Syk­sys­tä läh­tien on ol­lut ilo seu­ra­ta pel­loil­la ah­ke­roi­via am­mat­ti­lai­sia. Suun­ni­tel­mat on laa­dit­tu niin, et­tä kaik­ki var­mas­ti toi­mii. Jo­kai­nen tie­tää teh­tä­vän­sä.

Mi­nua ei vä­hää­kään ar­ve­lu­ta, et­ten­kö pää­si­si täs­tä ko­to­a­ni liik­ku­maan myös Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na sil­loin, kun tar­ve vaa­tii. Ruuh­kat ei­vät pe­lo­ta. Ju­ko­las­sa pel­to­par­kit ovat jos­kus pet­tä­neet rank­ka­sa­teen sat­tu­es­sa, mut­ta niis­tä­kin on sel­vit­ty. Kaik­keen on var­mas­ti va­rau­dut­tu myös Su­vi­seu­rois­sa.

Nyt vain odo­tel­laan au­rin­kois­ta ja läm­min­tä ke­sää. Ja toi­vo­taan, et­tä seu­ra­vie­raat tu­le­vat viih­ty­mään tääl­lä Lii­mat­ta­las­sa!

Heli Hyt­ti­nen

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys