JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ryskätalkoot ja sateenkaari

31.1.2018 6.50

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180131065000

Aje­lem­me Po­rin Su­vi­seu­rois­ta kes­ki­ke­sän il­las­sa ko­tiin Lii­mat­ta­laan. Po­ris­sa olem­me ope­tel­leet vas­tui­tam­me seu­raa­van ke­sän Su­vi­seu­roi­hin. Pur­ku­tal­kois­sa nuh­jaan­tu­nut hi­piä kai­paa jo pääs­tä sau­nan lau­teil­le. Ko­ti­ky­län pel­to­au­ke­an koh­dal­la on jar­ru­tet­ta­va. Kes­kel­le pel­to­au­ke­aa ke­vään ku­lu­es­sa ra­ken­ne­tul­la murs­ke­ken­täl­lä käy kova ku­hi­na: tru­kit pur­ka­vat las­tia re­kois­ta, sa­mois­ta, joi­den las­taa­mi­seen mi­nul­la­kin oli pie­ni osuu­te­ni Po­rin hil­jen­ty­väl­lä su­vi­seu­ra­ken­täl­lä.

Is­tus­ke­len sau­nan jäl­keen te­ras­sil­la. Kor­vii­ni kan­tau­tuu met­sä­kais­ta­leen ta­kaa sama ää­ni­maa­il­ma, jon­ka jä­tin taak­se­ni Po­rin seu­ra­ken­täl­le. Su­vi­seu­rat ovat nyt tul­leet tän­ne.

Muis­tan, kuin­ka Hän­ni­sen Jus­si jo yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten is­tui olo­huo­neem­me kei­nu­tuo­lis­sa ja maa­lai­li: ”Täs­sä minä sit­ten is­tun elä­keuk­ko­na ja seu­rai­len, kun nuo­rem­mat puu­haa­vat Su­vi­seu­ro­ja.” Jus­sin koh­dal­la Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat oli­vat toi­set, hän sai kut­sun tai­vaan iki­juh­liin.

Muis­tan, kuin­ka alet­tiin kar­toit­taa mah­dol­li­sia seu­ra-alu­ei­ta poh­joi­ses­ta Kes­ki-Suo­mes­ta. ää­ne­kos­ken seu­ra-alu­eek­si to­si­aan­kin va­li­koi­tui lo­pul­ta ko­ti­ky­läm­me Lii­mat­ta­lan pel­lot.

Muis­tan jän­nit­ty­neen tun­nel­man, kun keit­te­lin kah­via ko­kous­vä­el­le. Mi­ten­kä­hän hank­keem­me ote­taan ky­läl­lä vas­taan? Liki kol­me­kym­men­tä maa­no­mis­ta­jaa ko­koon­tui ylä­ker­taam­me, van­haan luok­ka­huo­nee­seen. Tun­nel­ma oli myön­tei­syy­des­sään häm­men­tä­vä, kun kaik­ki pai­kal­la ol­leet ky­lä­läi­set toi­vot­ti­vat Su­vi­seu­rat ter­ve­tul­leek­si.

Myö­hem­min kai­kil­le ky­lä­läi­sil­le jär­jes­tet­tiin in­fo­ti­lai­suus. Ros­ka­ka­tok­sem­me sei­nään oli kiin­ni­tet­ty iso kart­ta seu­ra-alu­ees­ta. Vas­tail­tiin ky­lä­läis­ten ky­sy­myk­siin kar­tan ää­rel­lä. Van­hat ki­vi­por­taat oli­vat pu­hu­jan ko­rok­kee­na, kun vas­tuun­kan­ta­jat esit­te­li­vät ku­kin omal­ta osal­taan tu­le­vaa su­vi­seu­ra­han­ket­ta. Kah­via juo­tiin ja gril­li­mak­ka­roi­ta syö­tiin. Ky­läl­lä oli juh­lan tun­tua, vä­hän kuin pala men­neit­ten ai­ko­jen yh­tei­söl­li­syy­des­tä oli­si pa­lan­nut.

En­sim­mäi­set ”rys­kä­tal­koot” oli­vat kes­ku­sa­lu­een tun­tu­mas­sa ole­val­la van­hal­la na­ve­tal­la. Par­ret ja ruo­kin­ta­pöy­dät pu­ret­tiin, lie­te­kou­rut täy­tet­tiin. Kura rois­kui ja hiki vir­ta­si. Il­lal­la ei tar­vin­nut un­ta hou­ku­tel­la. Na­ve­tan lat­tia va­let­tiin sit­ten ta­sai­sek­si ja kun sei­nät sai­vat vie­lä uu­den maa­li­pin­nan, oli läm­min va­ras­to val­mii­na ot­ta­maan vas­taan ta­va­raa Po­ris­ta.

Muis­tan vii­me ke­vään, kun ja­oim­me tie­dot­teet seu­ra-alu­een tun­tu­mas­sa ole­viin ta­louk­siin, kaik­ki­aan seit­se­mään­kym­me­neen­vii­teen pos­ti­laa­tik­koon. Ke­vään mit­taan kä­vim­me ker­to­mas­sa tu­le­vas­ta ta­pah­tu­mas­ta ja ky­se­le­mäs­sä ih­mis­ten toi­veis­ta. Tu­tus­tuin uu­siin ih­mi­siin, ih­mi­siin, joi­den kans­sa oli kyl­lä ohi­men­nen ter­veh­dit­ty vas­taan tul­ta­es­sa.

Muis­tan, mi­ten ve­den saan­ti seu­ra-alu­eel­le huo­let­ti vas­tuun­kan­ta­jia. Pai­kal­li­sen isän­nän vih­jees­tä alet­tiin tut­kia alu­eel­la ole­van läh­teen vet­tä. Po­rat­tiin muu­ta­ma rei­kä, jois­ta pum­pat­tiin poh­ja­vet­tä viik­ko­jen ajan ja sitä riit­ti. Tun­nel­ma oli va­pau­tu­nut.

Syys­ke­säl­lä sit­ten alet­tiin ra­ken­taa sil­to­ja ja ve­si­joh­to­verk­koa alu­eel­le. Tal­koot oli­vat lau­an­tai­sin. Eri puo­lil­ta Kes­ki-Suo­mea tuli tal­koo­po­ru­koi­ta. Kas­vot oli­vat hy­mys­sä sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä useim­mat tal­koo­päi­vis­tä oli­vat mel­koi­sen mär­kiä ja vii­lei­tä. Sa­tei­sen syk­syn päi­vis­tä piir­tyi py­sy­väs­ti mie­leen kuva, kun vai­mo­ni Ee­van kans­sa olim­me len­kil­lä Lii­mat­ta­lan ky­län­rai­til­la. Pel­to­jen yl­lä piir­ty­vän sa­teen­kaa­ren toi­nen pää osui kes­ku­sa­lu­een kont­tei­hin. Mei­tä muis­tu­tet­tiin seu­ro­jen pää­suun­nit­te­li­jas­ta ja siu­nauk­sen an­ta­jas­ta.

On etuo­i­keu­tet­tu olo, kun olen saa­nut näin lä­hel­tä seu­ra­ta su­vi­seu­ra­val­mis­te­lui­ta. Omin sil­min olen näh­nyt, kuin­ka mo­net ovat val­mii­ta uh­raa­maan ajas­taan sen eteen, et­tä Lii­mat­ta­lan pel­loil­la voi­tai­siin en­si ke­sä­nä kuul­la seu­ro­jen tun­nus­lau­seen mu­kai­ses­ti: Si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si.

Kat­son olo­huo­neen ik­ku­nas­ta ta­ka­pi­hal­le. Su­vi­seu­ro­ja var­ten ra­ken­net­tu sil­ta on pak­sun lu­men pei­tos­sa. Odot­taa ke­vät­tä, ke­sää ja ih­mi­siä, jot­ka sitä pit­kin kul­ke­vat seu­ra­ken­täl­le. Ru­koi­len Ju­ma­lan siu­naus­ta tu­le­vaan, voi­mia työ­hön.

Teks­ti: Jus­si Sum­ma­la

Ku­vat Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lul­ta ja Sum­ma­lan per­heel­tä

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys