JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseura-apteekkia valmistelemassa

3.4.2018 6.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180403062000

Su­vi­seu­ro­jen ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­nan työs­ken­te­ly on mo­ni­am­ma­til­lis­ta yh­teis­työ­tä par­haim­mil­laan. Me jä­se­net olem­me ter­vey­den­huol­to­a­lan am­mat­ti­lai­sia, teem­me työ­tä tii­mi­nä. Ero­am­me muis­ta toi­mi­kun­nis­ta sii­nä, et­tä olem­me kaik­ki am­mat­ti­lai­sia juu­ri täl­lä alal­la. Ta­voit­tee­nam­me on huo­leh­tia, et­tä jär­jes­tet­tä­vät Su­vi­seu­rat ovat tur­val­li­set ja ter­veel­li­set.

Val­mis­te­lut ovat kes­tä­neet jo noin puo­li­tois­ta vuot­ta. Ai­ka on men­nyt no­pe­as­ti. On ol­lut toi­mi­kun­nan ko­kouk­sia, kou­lu­tuk­sia, työ­ko­kouk­sia, tie­don­siir­to­pa­la­ve­rei­ta, tal­koi­ta. Muut toi­mi­kun­nat lait­ta­vat eri­lai­sia ky­se­lyi­tä. Kuin­ka mon­ta pos­ti­merk­kiä tar­vit­set­te? On­ko uu­sil­le opas­teil­le tar­vet­ta?

Tu­len suo­raan töis­tä ko­kouk­seen, myö­häs­tyn hiu­kan. Päi­vä on ol­lut kii­rei­nen. Il­ta­päi­väl­lä olen val­mis­tel­lut esi­tys­tä seu­raa­van aa­mun mee­tin­giin. Esi­tys jäi hiu­kan kes­ken. Se tie­tää siis vie­lä vii­meis­te­lyä il­lal­la ko­to­na. Saa­vun pai­kal­le, kun muut ovat jo aloit­ta­neet kes­kus­te­lun. Val­mis­tel­laan ta­paa­mi­sia pai­kal­lis­ten ter­vey­den­huol­lon toi­mi­joi­den kans­sa. Toi­von mie­les­sä­ni, et­tei ko­kouk­ses­sa me­ni­si myö­häi­seen. Haen kah­via ja avaan tie­to­ko­neen.

Mi­nun vas­tuul­la­ni ovat ap­teek­ki­pal­ve­lut sekä sih­tee­rin hom­mat. Vä­lil­lä ih­met­te­len, mi­ten minä olen täs­sä roo­lis­sa, mu­ka­na toi­mi­kun­nas­sa ja vas­taa­mas­sa yh­des­tä osas­ta isom­paa ko­ko­nai­suut­ta. Kaik­kien toi­mi­kun­tien yh­tei­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa olen huo­man­nut, et­tä kuu­lun vä­hem­mis­töön. Olen nai­nen. Olen nuo­ri. Olen sink­ku. Mut­ta olen ko­ke­nut, et­tä ei sil­lä kui­ten­kaan ole ol­lut mer­ki­tys­tä. Jo­kai­nen on tär­keä osa ko­ko­nai­suut­ta ja yh­tä ar­vo­kas. Toi­sil­la vas­tuu­teh­tä­vä on isom­pi, toi­sil­la pie­nem­pi.

Ap­teek­ki­pal­ve­lui­den osal­ta teem­me yh­teis­työ­tä ää­ne­kos­ken ap­tee­kin kans­sa. Su­vi­seu­ra-alu­eel­le tu­lee ää­ne­kos­ken ap­tee­kin vä­li­ai­kai­nen pal­ve­lu­pis­te, jol­la tur­va­taan Su­vi­seu­ra­vie­rai­den lää­ke­huol­to. Ap­teek­ki­toi­min­ta on tark­kaan sää­del­tyä, lu­van­va­rais­ta toi­min­taa, ja tämä tu­lee ot­taa huo­mi­oon myös pal­ve­lu­pis­teen toi­min­nas­sa. Ap­teek­ka­ri on ha­ke­nut pal­ve­lu­pis­teel­le Fi­me­al­ta lu­van toi­mit­ta­mie­ni tie­to­jen poh­jal­ta. Olen myös pa­riin ot­tee­seen käy­nyt ää­ne­kos­ken ap­tee­kis­sa kes­kus­te­le­mas­sa asi­ois­ta ap­teek­ka­rin kans­sa. Olem­me kes­kus­tel­leet esi­mer­kik­si lää­ke­va­li­koi­mas­ta, lääk­kei­den säi­ly­vyy­des­tä kent­tä­o­lo­suh­teis­sa, työ­voi­mas­ta ja lääk­kei­den kul­je­tu­sai­ka­tau­luis­ta.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio tar­jo­aa ap­teek­ka­ril­le ti­lan toi­min­taa var­ten ja far­ma­seut­ti­sen työ­voi­man. Ap­teek­ka­rin vas­tuul­la on huo­leh­tia lääk­kei­den kul­jet­ta­mi­ses­ta, lait­teis­tos­ta sekä työ­voi­mas­ta ap­tee­kin pääs­sä. Yri­täm­me etu­kä­teen va­rau­tua mah­dol­li­sim­man hy­vin, jot­ta tar­vit­ta­vat lääk­keet oli­si­vat su­vi­seu­ra­vie­rai­den saa­ta­vil­la. Edel­lis­vuo­sien ko­ke­mus­ten mu­kaan ap­tee­kis­sa me­nee pal­jon sär­ky­lääk­kei­tä, al­ler­gi­a­lääk­kei­tä, nä­räs­tys­lääk­kei­tä, rak­ko­laas­ta­rei­ta sekä haa­van­hoi­to­tar­vik­kei­ta. Re­sep­ti­lääk­kei­tä pal­ve­lu­pis­teel­le ti­la­taan tar­peen mu­kaan, sil­lä nii­tä ei voi­da va­ras­toi­da pal­ve­lu­pis­teel­lä lain­sää­dän­nön vuok­si.

Yri­tän saa­da aja­tuk­set ka­saan ja kes­ki­tyt­tyä su­vi­seu­ra­työ­hön, vaik­ka mie­les­sä pyö­ri­vät työ­a­si­at. On­nek­si muut pai­kal­la oli­jat ym­mär­tä­vät ti­lan­teen. Eri­tyi­sen hy­väl­tä tun­tuu, kun pöy­dän toi­sel­ta puo­lel­ta ojen­ne­taan suk­laa­le­vy mi­nua koh­ti: ”Ota täs­tä, näy­tät ole­van tä­män tar­pees­sa.” Kii­tos, kuin­ka oi­ke­aan osui­kaan. Huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­mal­la fii­lik­sel­lä jat­kan ko­kous­ta. Pari tun­tia vie­räh­tää, asi­at saa­daan hoi­det­tua ja eh­din vie­lä ajois­sa ko­tiin vii­meis­te­le­mään esi­tyk­sen.

On ol­lut ilo ol­la mu­ka­na täs­sä työs­sä. Vä­lil­lä se vaa­tii uh­rauk­sia. Ajan­käyt­töä pi­tää pri­o­ri­soi­da. Ys­tä­vät pyy­tä­vät ky­lään, vii­kon­lop­pu­reis­suun, har­ras­ta­maan. Ja minä is­tun ko­to­na tie­to­ko­neen ää­res­sä, teen pöy­tä­kir­jaa, pe­reh­dyn vas­tuu­a­lu­ee­ni asi­oi­hin, päi­vi­tän oh­jei­ta, vas­taan säh­kö­pos­tei­hin. Kai­kes­ta tä­hän as­ti vas­taan tul­lees­ta olen sel­vin­nyt ja tar­vit­ta­es­sa saa­nut apua muil­ta, jos oma osaa­mi­nen on lop­pu­nut.

Il­ta­ky­lis­sä Su­vi­seu­rat nou­see usein kes­kus­te­luun. Mo­nel­la on vas­tuu­teh­tä­viä. Joku oli­si ha­lun­nut vas­tuu­teh­tä­vään, mut­ta ku­kaan ei ole ky­sy­nyt. Työ­vuo­ro­ja löy­tyy kui­ten­kin kai­kil­le ha­luk­kail­le ja ke­vään mit­taan tal­koo­teh­tä­viä. Ne ovat yh­tä tär­kei­tä kuin vas­tuu­teh­tä­vät. Kan­nus­tan läh­te­mään mu­kaan su­vi­seu­ra­työ­hön. Har­voin osuu koh­dal­le mah­dol­li­suut­ta ol­la mu­ka­na ra­ken­ta­mas­sa Su­vi­seu­ro­ja ja nä­ke­mäs­sä si­säl­tä­päin, mitä kaik­kea tar­vi­taan, jot­ta Su­vi­seu­rat on mah­dol­lis­ta pi­tää vuo­si toi­sen­sa jäl­keen. Kaik­kia tar­vi­taan.

Hy­väl­lä suun­nit­te­lul­la ja asi­ois­ta ja toi­min­ta­mal­leis­ta etu­kä­teen so­pi­mal­la saam­me tur­vat­tua su­vi­seu­ra­vie­rail­le toi­mi­vat ap­teek­ki­pal­ve­lut. Toi­min­nas­ta vas­taa­va­na toi­von, et­tei Su­vi­seu­ro­jen ai­kaan oli­si hel­tei­tä, jol­loin lääk­kei­den säi­ly­vyys muo­dos­tuu haas­teel­li­sek­si. Toi­von myös, et­tä lii­ken­neyh­tey­det ää­ne­kos­kel­ta su­ju­vat hy­vin, jot­ta saam­me lääk­keet ap­tee­kil­ta so­vit­tu­na ai­ka­na.

Luo­tan sii­hen, et­tä elä­mä kan­taa ja voi­mia an­ne­taan sen mu­kaan kuin nii­tä tar­vi­taan. Pi­dän pro­jek­teis­ta, jois­sa saa ot­taa vas­tuu­ta ja ke­hit­tää asi­oi­ta. Kun edel­li­ses­tä haas­tees­ta sel­vi­ää, tu­lee vas­taan uu­sia. Nyt on su­vi­seu­rap­ro­jek­ti. Syk­syl­lä taas jo­tain muu­ta, ai­ka näyt­tää.

Eli­sa Härö

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys