JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseuroissa ei kovinkaan helposti tylsää tule!

24.6.2018 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180624063200

Olen käy­nyt Su­vi­seu­rois­sa 12 ker­taa – jo­kai­se­na vuon­na elä­mä­ni ai­ka­na. Su­vi­seu­rat ovat mi­nul­le ai­na vuo­den ko­ho­koh­ta. Joka vuo­si pa­ka­taan asun­to­vau­nu ja läh­de­tään mat­kaan koh­ti Su­vi­seu­ro­ja. Kaik­ki muis­to­ni Su­vi­seu­rois­ta ovat hy­viä, ko­toi­sia ja haus­ko­ja.

Tä­män vuo­den Su­vi­seu­rat poik­ke­a­vat mi­nun koh­dal­la­ni muis­ta Su­vi­seu­rois­ta mel­koi­ses­ti. Nyt su­vi­seu­ra­kent­tä on ki­lo­met­rin pääs­sä ko­dis­ta, ei­kä sa­to­jen ki­lo­met­rien, ku­ten yleen­sä. Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na Su­vi­seu­rat ovat ol­leet ko­to­na­kin esil­lä mo­nel­la ta­paa. Is­kä on mo­nes­ti tal­kois­sa, ja äi­ti viet­tää ai­kaan­sa su­vi­seu­ra­vies­te­jä lä­he­tel­len. It­se olen osal­lis­tu­nut su­vi­seu­ra­töi­hin kan­ta­mal­la ri­su­ja ja te­ke­mäl­lä pos­ti­tus­hom­mia. Muu­ta­mis­sa tal­kois­sa­kin ken­täl­lä olen käy­nyt. Tun­tuu, et­tä pel­to­mai­se­ma eh­tii muut­tua joka ker­ta, kun kul­jen tu­le­van su­vi­seu­ra­ken­tän ohi.

Postitushommissa sisarusten kanssa.

Postitushommissa sisarusten kanssa.

Vii­me ai­koi­na myös kou­lu­ka­ve­rit ovat ky­sel­leet pal­jon Su­vi­seu­rois­ta. Mik­si ne jär­jes­te­tään tääl­lä? Pal­jon­ko sin­ne tu­lee ih­mi­siä? Saa­ko sin­ne tul­la kuka ta­han­sa? Olen par­haa­ni mu­kaan yrit­tä­nyt an­taa vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin, vaik­ka ai­na sii­nä en on­nis­tu­kaan. Jot­kut ovat myös ar­vos­tel­leet Su­vi­seu­ro­ja, toi­set taas ke­hu­neet ja ih­me­tel­leet.

Su­vi­seu­roi­hin voi tul­la kuka vain. Voit tul­la au­tol­la, lin­ja-au­tol­la, pyö­räl­lä tai vaik­ka­pa kä­vel­len. Mi­ten vain. En­si­ker­ta­lai­sia ke­hot­tai­sin en­sim­mäi­sek­si käy­mään isos­sa­tel­tas­sa kuun­te­le­mas­sa saar­naa ja lau­la­mas­sa. Myös juh­la­port­tia kan­nat­taa käy­dä kat­so­mas­sa. Se on joka vuo­si eri­lai­nen.

Voit tul­la Su­vi­seu­roi­hin yh­dek­si päi­väk­si, mut­ta kyl­lä siel­lä yö­py­ä­kin voi. Useim­mil­la on telt­ta tai asun­to­vau­nu tai -au­to. Jos joku tut­tu­si asuu lä­hel­lä Su­vi­seu­ro­ja, voit ky­syä myös siel­tä yö­py­mis­paik­kaa.

Su­vi­seu­rois­sa saa os­tet­tua ruo­kaa pai­kan pääl­tä. Ken­täl­tä löy­tyy seu­ra­ra­vin­to­la, jos­sa myy­dään eri­lai­sia läm­pi­miä ruo­kia, ku­ten keit­to­ja, rii­si­puu­roa ja spa­get­ti­vuo­kaa. Joi­na­kin päi­vi­nä jo­not seu­ra­ra­vin­to­laan ja lit­ra­myyn­tei­hin saat­ta­vat ol­la mah­dot­to­man pit­kät, jo­ten Su­vi­seu­roi­hin kan­nat­taa ot­taa mu­kaan myös jon­kin ver­ran omia eväi­tä. Ruo­kien li­säk­si myyn­nis­sä on myös eri­lai­sia herk­ku­ja, ku­ten kark­ke­ja, sip­se­jä ja jää­te­löi­tä.

Suviseuravieraat kulkevat kotini läheltä Summalanpolkua pitkin.

Suviseuravieraat kulkevat kotini läheltä Summalanpolkua pitkin.

Su­vi­seu­ro­jen kes­kus­ken­täl­lä vie­te­tään usein ai­kaa. Sa­teen va­ral­ta kan­nat­taa mu­ka­na kan­taa sa­teen­var­joa, ja kump­pa­rit­kin on hyvä ot­taa mu­kaan seu­roi­hin. Ken­täl­lä to­sin on myy­mä­lä, jos­sa myy­dään eri­lai­sia tar­vik­kei­ta pu­ru­ku­mis­ta sa­de­tak­kei­hin, mut­ta eten­kin sa­de­vaat­teet voi­vat sa­tei­sel­la ke­lil­lä lop­pua myy­mä­läs­tä no­pe­as­ti. Mo­nes­ti omien ka­ve­rei­de­ni kans­sa me­nem­me sa­teen al­ka­es­sa jon­kun meis­tä asun­to­au­toon tai -vau­nuun tai sit­ten seu­ra­telt­taan.

”Mitä Su­vi­seu­rois­sa teh­dään?” Se on ky­sy­mys, jon­ka olen saa­nut vii­me kuu­kau­sien ai­ka­na kuul­la use­as­ti. Vas­taus tä­hän ky­sy­myk­seen on hy­vin mo­ni­puo­li­nen. Su­vi­seu­rois­sa voi teh­dä vaik­ka mitä: ol­la ys­tä­vien tai per­heen kans­sa ken­täl­lä, pe­la­ta asun­to­vau­nus­sa pe­le­jä, kuun­nel­la seu­ra­pu­het­ta ul­ko­na pen­keil­lä, naut­tia jää­te­lös­tä Sii­o­nin lau­lu­jen soi­des­sa taus­tal­la. Su­vi­seu­rois­sa ei ko­vin­kaan hel­pos­ti tyl­sää tule!

QR-koodisuunnistuksessa pääsi tutustumaan kentän eri paikkoihin.

QR-koodisuunnistuksessa pääsi tutustumaan kentän eri paikkoihin.

Suo­sit­te­len Su­vi­seu­roi­hin tu­le­mis­ta kai­kil­le. Ihan kai­kil­le. Su­vi­seu­roi­hin kan­nat­taa tul­la mel­kein jo pel­käs­tään näh­däk­seen ison­tel­tan, on­han se mah­ta­va näky kai­kes­sa val­ta­vas­sa val­keu­des­saan. Mi­nus­ta Su­vi­seu­roi­hin tu­le­mi­nen on häi­käi­se­vä ko­ke­mus ja Su­vi­seu­ro­jen tun­nel­ma on jo­tain niin iha­naa, et­tä sitä jak­saa odot­taa ko­ko­nai­sen vuo­den.

El­sa, 12 v.

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys