JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Alakouluikäisen kokemuksia suviseuratalkoista: ”Kokeiltiin puujalkoja ja keksittiin jäynä”

15.2.2016 6.47

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160215064700

Minä ja vel­je­ni Ot­to olim­me mat­kal­la su­vi­seu­ra­tal­koi­siin. Olim­me so­pi­neet ka­ve­rei­dem­me Okon ja Lo­ten kans­sa, et­tä he ovat val­mii­na, niin voim­me na­pa­ta hei­dät­kin mu­kaan. Me olim­me ot­ta­neet myös pyö­rät au­toon, jot­ta pys­tyi­sim­me kul­ke­maan su­vi­seu­ra-alu­eel­la. Kä­väi­sim­me mat­kal­la kau­pas­sa os­ta­mas­sa pik­kui­sen eväs­tä mu­kaan.

Kun olim­me pääs­seet elo­huo­neel­le, Su­ti­sen Kari an­toi meil­le hom­mat. Ot­to ja Ok­ko pää­si­vät kan­ta­maan pui­ta pi­noon ja minä ja Lot­te aloim­me ke­rä­tä ros­kia elo­huo­neen ym­pä­ril­tä.

Suviseura-alueella sijaitseva elohuone on korjattu, ja siinä on hyvä kahvitella ja syödä eväitä talkoiden aikana. Saa nähdä, mitä keksivät siihen suviseura-ajaksi!

Suviseura-alueella sijaitseva elohuone on korjattu, ja siinä on hyvä kahvitella ja syödä eväitä talkoiden aikana. Saa nähdä, mitä keksivät siihen suviseura-ajaksi!

Su­vi­seu­ra-alu­eel­la si­jait­se­va elo­huo­ne on kor­jat­tu, ja sii­nä on hyvä kah­vi­tel­la ja syö­dä

eväi­tä tal­koi­den ai­ka­na. Saa näh­dä, mitä kek­si­vät sii­hen su­vi­seu­ra-ajak­si!

Kun olim­me nouk­ki­neet kaik­ki ros­kat, saim­me uu­dek­si hom­mak­si sii­vo­ta elo­huo­neen lat­ti­an, joka oli ai­van hie­kas­sa. Sii­vo­a­mi­nen oli kui­ten­kin to­del­la haus­kaa, ja työ­tä teh­des­sä pys­tyim­me jut­te­le­maan ja pi­tä­mään vä­lil­lä tau­koa. Sil­loin söim­me korp­pua ja joim­me me­hua.

Kun olim­me teh­neet mel­kein koko työn lop­puun, po­jat tu­li­vat sa­no­maan, et­tä oli­si ai­ka läh­teä syö­mään. Me­nim­me siis Li­a­kan ky­läyh­dis­tyk­sen ta­lol­le, jon­ne oli val­mis­tet­tu ruo­ka tal­koo­lai­sia var­ten.

Kun olim­me syö­neet, tes­ta­sim­me pi­hal­la ole­via puu­jal­ko­ja. Niil­lä oli haus­ka kä­vel­lä. Sit­ten kä­vim­me elo­huo­neen lä­hel­lä ole­vas­sa ul­ko­ves­sas­sa. Odo­tel­les­sam­me Ok­koa ves­sas­ta kek­sim­me jäy­nän. Ot­to al­koi ra­vis­taa ves­sa­kop­pia ja Lot­te huu­si: ”Trak­to­ri nos­ti ves­san il­maan!” Jäy­nä ei kui­ten­kaan oi­kein toi­mi­nut, sil­lä Ok­ko ar­va­si heti, et­tä se oli vain jäy­nä.

Sit­ten jat­koim­me sa­mo­ja hom­mia, joi­ta olim­me teh­neet en­nen ruo­kaa. Mi­nul­la ja Lo­tel­la ei kui­ten­kaan ol­lut enää pal­jon hom­maa sii­vouk­ses­sa, jo­ten me­nim­me sen jäl­keen aut­ta­maan Ot­toa ja Ok­koa. Aluk­si em­me löy­tä­neet hei­tä, kos­ka he oli­vat pel­lon pe­räl­lä kan­ta­mas­sa pui­ta pi­noon. Kun saim­me sen­kin hom­man teh­tyä, al­koi ol­la ai­ka läh­teä ko­tiin. Täs­sä oli yk­si tal­koo­reis­suis­tam­me.

Suviseura-alueella on kasattu viime syksyn aikana suuret määrät risuja.

Suviseura-alueella on kasattu viime syksyn aikana suuret määrät risuja.

Sal­la, 11 vuot­ta

Tal­koo­lai­nen

Ku­vat: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys