JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Yhteyksiä ja yhteistyötä – suviseurajärjestelyjä

2.2.2016 6.43

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160202064300

Pu­he­li­mes­sa­ni on 17 eri What­sApp-ryh­mää. Osa niis­tä on jo hii­pu­nut, mut­ta ne ovat niin täyn­nä muis­to­ja, et­tei nii­tä ras­ki pois­taa. Ne pal­ve­li­vat het­ken käyt­tä­jään­sä ja toi­vat iloa elä­mään ja help­pout­ta asi­oi­den hoi­ta­mi­seen.

Su­vi­seu­ra­työs­sä mi­nul­la on kol­me What­sApp-ryh­mää: ma­joi­tus­toi­mi­kun­nan si­säi­nen MATK 16, Kut­su­vie­ras­ma­joi­tus ja Suvi2016 sih­tee­rit. Sih­tee­rien ryh­mä pe­rus­tet­tiin vii­me syk­sy­nä Ou­lus­sa pi­de­tys­sä Vaa­san, Tor­ni­on ja Po­rin or­ga­ni­saa­ti­oi­den yh­tei­ses­sä tie­don­siir­to­pa­la­ve­ris­sa. Kat­sot­tiin, et­tä eri toi­mi­kun­tien vä­lil­lä oli­si tär­ke­ää muis­taa vaih­taa ajan­ta­sais­ta tie­toa, jot­ta ede­tään yh­te­nä rin­ta­ma­na koh­ti yh­teis­tä pää­mää­rää, ke­sän 2016 su­vi­seu­ro­ja.

Pää­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri Heik­ki Kaik­ko­nen vas­taa sih­tee­ri­ryh­män vies­tei­hin vä­lit­tö­mäs­ti, kun toi­mi­kun­tien sih­tee­reil­lä on jo­tain ky­syt­tä­vää. It­se en vie­lä­kään oi­kein ym­mär­rä, mik­si toi­min sih­tee­ri­nä toi­mi­kun­nas­sam­me. Tus­kin pys­tyin aluk­si edes erot­ta­maan ma­joi­tus­toi­mi­kun­nan ly­hen­net­tä Maa­ta­lous­tuot­ta­jain Kes­kus­lii­ton ly­hen­tees­tä.

Mi­nul­la ei ol­lut mi­tään kä­si­tys­tä sih­tee­rin työs­tä. Jo ko­kous­pöy­tä­kir­jan erot­ta­mi­nen asi­a­lis­tas­ta on vaa­ti­nut pon­nis­te­lu­ja. Sitä pait­si, mi­ten uu­den asi­a­lis­tan voi muka muo­ka­ta van­han pöy­tä­kir­jan pääl­le niin, et­tei se van­ha pöy­tä­kir­ja ka­toa ikui­sik­si ajoik­si? Ja mi­ten on mah­dol­lis­ta, et­tä pon­nis­te­luis­ta­ni huo­li­mat­ta en pää­se ryh­mä­työ­ti­las­ta eteen­päin lu­ke­maan lei­ri­kes­kus­ten tur­val­li­suus­mää­räyk­siä, vaik­ka mi­nul­la on tun­nuk­set ja sa­la­sa­nat ne­nä­ni edes­sä?

On­nek­si mi­nul­la on ko­to­na oma sih­tee­ris­tö. Se aut­taa mi­nua jat­ku­vas­ti, ja sil­tä saan sitä pait­si vä­lit­tö­män ja suo­ra­su­kai­sen pa­laut­teen, esi­mer­kik­si ”kuin­ka­mo­nes­ti­si­nul­le­pi­tää­se­lit­tää­nä­mä­sa­ma­ta­si­at?”

Mut­ta kyl­lä What­sAp­pin kans­sa täy­tyy ol­la tark­ka­na. Olin syk­syl­lä os­ta­mas­sa puo­li­sol­le­ni pu­kuun tas­ku­lii­naa van­ha sol­mio mu­ka­na vä­ri­mal­li­na. Pää­tin ot­taa ku­van sol­mi­os­ta ja va­lit­se­mas­ta­ni tas­ku­lii­nas­ta ja lä­het­tää sen Per­he­ryh­mään, jot­ta sai­sin jon­kun kom­men­toi­maan va­lin­taa­ni. Kuva ja si­säl­löl­tään täy­sin epä­sel­väk­si muut­tu­nut ky­sy­mys vä­rien ja ku­vi­oi­den yh­teen­so­pi­vuu­des­ta sin­gah­ti­kin sih­tee­rien ryh­mään, mut­ta ei hä­tää: Heik­ki kom­men­toi mi­nuu­tis­sa!

Su­vi­seu­ra­val­mis­te­lut vaa­ti­vat pit­kän ja sys­te­maat­ti­sen val­mis­te­lun jo­kai­sel­ta toi­mi­kun­nal­ta. Ma­joi­tus­toi­mi­kun­ta on hank­ki­nut tä­hän men­nes­sä 300 luok­kaa käyt­töön­sä vi­ran­hal­ti­joi­den kans­sa käy­ty­jen neu­vot­te­lu­jen tu­lok­se­na. Kut­su­vie­ras­koh­tei­den han­kin­ta on pa­rai­kaa me­nos­sa. Yk­si­tyis­ma­joi­tus­koh­tei­den vas­taa­not­ta­mis­ta net­ti­kaup­paan on jo har­joi­tel­tu, ja net­ti­kau­pan han­kin­nan ja myyn­nin vas­tuu­hen­ki­löi­den kou­lu­tus­ta­pah­tu­mat jat­ku­vat lä­hi­ai­koi­na.

Toi­mi­kun­tam­me työ on vah­vas­ti etu­pai­not­teis­ta. Kun muut toi­mi­kun­nat elä­vät su­vi­seu­ra­sun­nun­tai­na kiih­keim­piä het­kiä, ma­joi­tus­toi­mis­tos­sa voi­daan jo huo­kais­ta, et­tä täs­sä­kö tämä oli.

Ku­van to­ti­sis­ta il­meis­tä huo­li­mat­ta ma­joi­tus­toi­mi­kun­nan ko­kouk­set ovat ki­vo­ja.

Olem­me iloin­neet sii­tä­kin, et­tä olem­me saa­neet uu­sia tut­ta­vuuk­sia elä­määm­me.

Koh­ta on toi­mi­kun­tam­me kah­dek­sas vi­ral­li­nen ko­kous. Sil­loin suun­nit­te­lem­me muun mu­as­sa ta­paa­mis­ta Po­rin Su­vi­seu­ro­jen vas­taa­van toi­mi­kun­nan kans­sa. Täy­tyy ot­taa kart­ta ja vii­voi­tin esil­le ja mi­ta­ta, mis­sä on puo­li­mat­ka Po­rin ja Tor­ni­on vä­lil­lä. Siel­lä sit­ten ta­paam­me huh­ti­kuus­sa!

Vii­me ke­vää­nä Tor­ni­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­te­tys­sä pur­ku­kou­lu­tuk­ses­sa käy­tiin läpi Vaa­san Su­vi­seu­ro­jen pur­ku­suun­ni­tel­mia. Muis­tan, kuin­ka Mik­ko Ul­jas, Vaa­san Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­ja, sa­noi, et­tä hän on juu­ri tu­los­sa pit­käs­tä pa­la­ve­ris­ta Sun­do­min maa­no­mis­ta­jien kans­sa ja nyt pu­hu­taan jo pur­ka­mi­ses­ta. Sel­lais­ta tämä Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen on.

Muis­tan myös, kuin­ka Ul­jaan Mik­ko ker­toi, et­tä ai­kai­sem­min jos­kus fraa­sil­ta­kin vai­kut­ta­nut lau­sah­dus ”jos Ju­ma­la suo” muut­tui si­säl­löl­li­sek­si ja hen­ki­lö­koh­tai­sek­si ru­kouk­sek­si, kun tuu­li oli tem­po­nut ha­jal­le su­vi­seu­ra­tal­kois­sa vas­ta ai­kaan­saa­dun ra­ken­nel­man. Mi­kään ei tun­tu­nut­kaan enää it­ses­tään sel­väl­tä.

Me­kin teem­me tätä työ­tä Ju­ma­lan siu­nauk­sen va­ras­sa. Ko­koon­num­me yh­tei­seen juh­laan en­si ke­sä­nä Tor­ni­on Li­ak­kaan, jos Ju­ma­la suo. Suot­han, ra­kas Ju­ma­la!

Han­na-Ma­ria Jur­mu

Tor­ni­on Su­vi­seu­ro­jen ma­joi­tus­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys