JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kontin järjestämistä, risujen kasaamista, tiedottamista

2.12.2015 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151202065300

En­sim­mäi­nen työ­teh­tä­vä­ni su­vi­seu­ra-alu­een tal­kois­sa oli ol­la mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä kent­tä­toi­mi­kun­nan ta­va­ra­kont­tia. Ruu­veil­le, eri­lai­sil­le suo­ja­va­rus­teil­le ja työ­ka­luil­le tuli löy­tää oi­kea paik­ka. Aluk­si ih­me­tyt­ti, et­tä mis­tä­hän ne kai­kil­le löy­ty­vät. Tal­koo­päi­vän lo­puk­si to­te­sim­me, et­tä hy­vin löy­tyi­vät.

Pit­kin syk­syä on seu­ra-alu­eel­la ol­tu työn tou­hus­sa: vii­kol­la siel­lä on saat­ta­nut ol­la pie­nem­piä po­ru­koi­ta, mut­ta lau­an­tain tal­kois­sa usei­ta kym­me­ni­ä­kin. In­nol­la on seu­ra­kent­tää ra­ken­net­tu.

Su­vi­seu­ra­tal­kois­sa on ol­lut mu­ka­va ol­la! Olen pääs­syt pari ker­taa mu­kaan seu­ra­ken­tän tal­koi­siin, kon­tin jär­jes­tä­mi­sen li­säk­si ka­saa­maan ri­su­ja. Se on ol­lut vir­kis­tä­vää ja tar­peel­lis­ta vas­ta­pai­noa sil­le si­sä­työl­le, mitä eri toi­mi­kun­nis­sa teh­dään ko­kouk­sis­sa, kou­lu­tuk­sis­sa ja tie­to­ko­neen ää­rel­lä.

Tavarat ulos ja tavarat sisään. Konttien järjestäminen oli syksyn talkoiden ensimmäisiä tehtäviä.

Tavarat ulos ja tavarat sisään. Konttien järjestäminen oli syksyn talkoiden ensimmäisiä tehtäviä.

Ta­va­rat ulos ja ta­va­rat si­sään. Kont­tien jär­jes­tä­mi­nen oli syk­syn tal­koi­den en­sim­mäi­siä teh­tä­viä.

Olen ih­me­tel­lyt sitä vii­saut­ta ja nii­tä tai­to­ja, joi­ta su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­työs­sä koh­taa. Voi luot­taa, et­tä löy­tyy te­ki­jöi­tä, joil­la on so­pi­vat lah­jat hoi­taa heil­le us­kot­tu­ja teh­tä­viä.

Nyt su­vi­seu­ra-alu­eel­la on pei­tel­ty ulos va­ras­toi­tu­ja ta­va­roi­ta tal­vek­si säi­löön. Alue hil­je­nee pik­ku­hil­jaa tal­koo­lai­sis­ta. Sen myö­tä myös idyl­li­nen tal­koo­kah­vi­lam­me, van­ha elo­huo­ne.

Seura-alueella ollut ränsistynyt elohuone sai talkoolaisten käsissä uuden ilmeen ja tehtävän palvella talkoolaisten kahvihuoneena ja taukotupana. Seuratkin siellä on pidetty.

Seura-alueella ollut ränsistynyt elohuone sai talkoolaisten käsissä uuden ilmeen ja tehtävän palvella talkoolaisten kahvihuoneena ja taukotupana. Seuratkin siellä on pidetty.

Seu­ra-alu­eel­la ol­lut rän­sis­ty­nyt elo­huo­ne sai tal­koo­lais­ten kä­sis­sä uu­den il­meen

ja teh­tä­vän pal­vel­la tal­koo­lais­ten kah­vi­huo­nee­na ja tau­ko­tu­pa­na. Seu­rat­kin siel­lä

on pi­det­ty.

Isom­mat tal­koot jat­ku­vat ke­vääl­lä, mut­ta vie­lä ovat säh­kö­mie­het säh­kö­kaa­pe­lin ve­to­hom­mis­sa – ja ne kol­me­sa­taa kai­u­tin­pyl­väs­tä­kin saa­daan maa­han ihan lä­hi­ai­koi­na.

https://www.yo­u­tu­be-no­coo­kie.com/em­bed/MoM­XUNpv­VAQ?rel=0

Syk­syn vii­mei­sim­piä töi­tä seu­ra­ken­täl­lä on kai­u­tin­pyl­väi­den pys­ty­tys. Ko­ne­mie­hen apu­ri osoit­taa

pyl­vään pai­kan ja var­mis­taa, et­tä pyl­väs on suo­ras­sa. Lo­puk­si hän nu­me­roi pyl­väät, jot­ta al­ku­ke­säs­tä

asen­net­ta­vien kai­ut­ti­mien toi­min­taa voi­daan yk­si­löi­dys­ti oh­ja­ta ja seu­ra­ta.

Ta­voit­tee­nam­me on, et­tä voi­sim­me hen­gäh­tää jou­lu­kuun ja jat­kaa jäl­leen tam­mi­kuus­sa. Tam­mi­kuun puo­les­sa vä­lis­sä aloi­te­taan työ­voi­man han­kin­ta. Sil­loin on ja­os­sa 8000 työ­vuo­roa. Luo­tam­me, et­tä au­tat­te mei­tä saa­maan työ­vuo­roi­hin te­ki­jät.

***

Tie­do­tus­toi­mi­kun­nas­sa olem­me pääs­seet su­vi­seu­ra­tie­dot­ta­mi­ses­sa al­kuun. Mo­net kes­kus­te­lut käy­tiin jo Vaa­san su­vi­seu­rois­sa ja pit­kin ke­sää seu­ro­jen jäl­keen­kin. Mie­tim­me ja suun­nit­te­lim­me, mi­ten vas­taam­me su­vi­seu­ra­tie­dot­ta­mi­ses­sa so­si­aa­li­sen me­di­an tuo­miin mah­dol­li­suuk­siin ja haas­tei­siin.

Toi­nen asia, jos­ta olem­me eri­tyi­ses­ti kes­kus­tel­leet, on ol­lut or­ga­ni­saa­ti­on si­säi­sen vies­tin­nän haas­teet. Tä­hän­kin on löy­ty­nyt rat­kai­su­ja, joi­ta nyt tes­taam­me hal­lin­non työ­ryh­män kans­sa yh­des­sä. Niis­tä yk­si on in­fo­kir­je: viik­ko­tie­do­te kol­men­tois­ta toi­mi­kun­nan jä­se­nil­le ja muil­le or­ga­ni­saa­ti­on si­säi­sen tie­dot­ta­mi­sen pii­riin kuu­lu­vil­le. Syk­syn ko­ke­muk­set ovat ol­leet myön­tei­set.

Olim­me pääs­seet vii­me ke­sän alus­sa tie­do­tus­vä­en se­mi­naa­riin Kok­ko­lan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Pit­kä mat­ka tun­tui aluk­si tu­le­van es­teek­si, mut­ta kan­nat­ti läh­teä! Kes­kus­te­lim­me tie­dot­ta­mi­sen ko­ke­muk­sis­ta ja nii­den haas­teis­ta. Ky­se­lin vaa­sa­lai­sil­ta, mitä he te­ki­si­vät toi­sin, jos sai­si­vat aloit­taa su­vi­seu­ro­jen etu­kä­teis­tie­dot­ta­mi­sen uu­del­leen. Vas­taus yl­lät­ti iloi­ses­ti!

Ei­pä vaa­sa­lai­nen Pirk­ko pal­joa miet­ti­nyt, kun vas­ta­si ky­sy­myk­see­ni:

– Aloit­tai­sin blo­gi­kir­joit­te­lun!

Mat­kal­la Kok­ko­las­ta ta­kai­sin Tor­ni­oon kes­kus­te­lim­me tuos­ta ”hei­tos­ta”. Oli­si­ko mi­tään es­tet­tä, jos ”pol­kai­si­sim­me” sen käyn­tiin yh­te­nä mei­dän tie­do­tus­ka­na­va­na? Sii­tä asia al­koi itää, ja nyt ol­laan täs­sä. Blo­ge­ja syn­tyy, jos kir­joit­ta­jia löy­tyy. Ja löy­tyy­hän nii­tä, niin us­kom­me!

Blogi on siis nyt en­sim­mäis­tä ker­taa su­vi­seu­ro­jen tie­do­tus­ka­na­va­na. Kir­joit­ta­jat ovat eri-ikäi­siä su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na ole­via ih­mi­siä. Kir­joi­tuk­set ovat kun­kin kir­joit­ta­jan omia ko­ke­muk­sia su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä. Ne voi­vat ol­la tie­dot­ta­via tai ko­ke­muk­sel­li­sia; ku­kin kir­joit­taa omal­la tyy­lil­lään. Pa­lau­tet­ta­kin toi­vom­me! Sitä voit­te an­taa blo­gin esit­te­ly­teks­tis­sä ole­vaan säh­kö­pos­tiin.

Toi­vom­me, et­tä kau­ka­na­kin ole­vat lu­ki­jat pää­se­vät blo­gin kaut­ta lä­hem­mäs su­vi­seu­ra­val­mis­te­lu­ja.

Mer­ja Sor­ja­nen

Tor­ni­on su­vi­seu­ro­jen tie­do­tus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Ku­vat ja vi­deo: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys