JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseurat ovat jo ovella

2.1.2016 6.54

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160102065400

Kun olen kak­sis­sa edel­li­sis­sä su­vi­seu­rois­sa pääs­syt seu­raa­maan lä­hel­tä su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­jä, olen ta­jun­nut, mi­ten suu­ri voi­main­pon­nis­tus ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen on­kaan. On mo­nen­lais­ta huo­mi­oi­ta­vaa, jota ei seu­ra­vie­raa­na ole osan­nut edes aja­tel­la.

Esi­mer­kik­si kaik­kien 13 toi­mi­kun­nan täy­tyy toi­mia yh­teis­työs­sä ja so­vit­tu­ja pe­li­sään­tö­jä ja ai­ka­tau­lu­ja tu­lee nou­dat­taa. Jos työ on­kin ve­rot­ta­nut va­paa-ai­kaa ja per­heen kans­sa ole­mis­ta, on se myös an­ta­nut muun mu­as­sa pal­jon uu­sia ys­tä­viä eri toi­mi­kun­nis­ta.

Su­vi­seu­rat tun­tu­vat vie­lä eh­kä kau­kai­sil­ta, mut­ta ovat sil­ti jo jär­jes­tä­jien nä­kö­kul­mas­ta ovel­la. En­si ke­sän su­vi­seu­ro­jen työ­voi­man han­kin­ta käyn­nis­tyy tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Seu­rat ko­ko­a­vat suu­ren vä­ki­jou­kon kool­le ja vaa­ti­vat run­saas­ti tal­koo­työ­tä sekä en­nen seu­ro­ja et­tä nii­den ai­ka­na.

Su­vi­seu­rois­sa teh­dään noin 10 000 työ­vuo­roa, ja li­säk­si tu­han­sia en­nen seu­ro­jen al­kua. Vie­lä yli 7 000 työ­vuo­roa odot­taa te­ki­jään­sä. Tänä vuon­na työ­voi­ma­vas­tuus­sa ovat Poh­jois-Suo­men rau­ha­nyh­dis­tyk­set, ku­ta­kuin­kin lin­jan Ruuk­ki-Vaa­la-Kuu­sa­mo poh­jois­puo­lel­ta. Jo­kai­ses­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä on ni­me­tyt työ­voi­man­ke­rää­jät, joil­ta työ­vuo­ro­ja voi ky­sel­lä, jos he ei­vät suo­raan nii­tä tule tar­jo­a­maan.

Su­vi­seu­rois­sa löy­tyy töi­tä jo­kai­sel­le ha­luk­kaal­le, sil­lä te­ki­jöi­tä tar­vi­taan noin 10 000

työ­vuo­roon. Ku­vas­sa työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ilk­ka Ron­kai­nen hoi­ta­mas­sa

ke­sän 2013 Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen työ­voi­ma­han­kin­taa.

Työt­tö­myyt­tä ei ole tie­dos­sa; jo­kai­sel­le löy­tyy te­ke­mis­tä. Am­mat­ti­pä­te­vyys­vaa­ti­muk­sia ei ole muu­ta­maa poik­keus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta. Jo­kai­sen työ­vuo­ron alus­sa työ­vuo­roon tu­li­ja pe­reh­dy­te­tään ja opas­te­taan teh­tä­vään. Jos olet esi­mer­kik­si kiin­nos­tu­nut nä­ke­mään, kuin­ka suu­rel­le vä­ki­jou­kol­le val­mis­te­taan ruo­ka, va­lit­se ra­vin­to­lan työ­vuo­ro­ja!

Eri­tyi­so­saa­mis­ta vaa­di­taan ai­no­as­taan jär­jes­tyk­sen­val­von­nas­sa sekä pää­tei­den ris­tey­sa­lu­ei­den lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa. Näi­hin vi­ra­no­mai­set vaa­ti­vat JV- tai Tie­tur­va­kor­tin. Eten­kin nii­tä, jot­ka ovat suo­rit­ta­neet nämä kurs­sit, pyy­de­tään va­lit­se­maan ky­sei­siä työ­vuo­ro­ja.

Yh­teis­ma­joi­tuk­seen tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä, joil­la on mah­dol­li­suus teh­dä työ­vuo­ro seu­ra-alu­een ul­ko­puo­lel­la, muun mu­as­sa lä­hi­a­lu­een kou­luil­la. Ma­joi­tus­paik­koi­hin tar­vi­taan val­vo­jia yö­ai­kaan. Li­säk­si tar­vi­taan päi­vys­tä­jiä, joi­den teh­tä­vä­nä on au­kais­ta il­lal­la ovet ma­joit­tu­jil­le ja käy­dä aa­mu­päi­väl­lä lu­kit­se­mas­sa ovet. Työ­ai­ka on siis pari tun­tia aa­muin il­loin. Jos on ai­keis­sa ma­joit­tua yh­teis­ma­joi­tuk­seen, voi­si kä­te­väs­ti teh­dä sa­mal­la työ­vuo­ron­kin siel­lä.

Jär­jes­tä­ji­nä toi­vom­me, et­tä mah­dol­li­sim­man moni työ­vuo­ro oli­si täy­tet­ty­nä hy­vis­sä ajoin en­nen seu­ro­jen al­kua. Ku­kaan seu­ra­vie­ras ei var­maan ha­lua ma­te­le­vaa me­no­lii­ken­net­tä lii­ken­tee­noh­jaa­jien pu­lan ta­kia tai pit­kiä ruo­ka­jo­no­ja, kun seu­ra­ra­vin­to­las­ta puut­tuu työ­voi­maa.

Jos tun­tee epä­var­muut­ta, pää­see­kö seu­roi­hin, voi sil­ti ot­taa työ­vuo­ron. Useim­mil­la seu­ra­mat­ka on kui­ten­kin vuo­des­ta toi­seen to­teu­tu­nut ja lo­mat­kin jär­jes­ty­neet su­vi­seu­ro­jen ajak­si. Jos kui­ten­kin es­tyy pää­se­mäs­tä ot­ta­maan­sa työ­vuo­roon, on pa­rem­pi il­moit­taa es­tees­tä kuin vain jät­tää saa­pu­mat­ta työ­vuo­roon.

Si­nä­kin, joka et kuu­lu työ­voi­ma­han­kin­nan pii­riin, olet su­vi­seu­rois­sa ter­ve­tul­lut työ­voi­ma­toi­mis­toon et­si­mään it­sel­le­si va­paa­na ole­via työ­vuo­ro­ja. Työ­voi­ma­toi­mis­ton löy­dät Tor­ni­os­ta­kin seu­ra­ken­täl­tä.

Ensi kesänä tarjottimien pesu jää vähemmälle, kun käytössä on kertakäyttötarjottimet.

Ensi kesänä tarjottimien pesu jää vähemmälle, kun käytössä on kertakäyttötarjottimet.

Olem­me työ­voi­ma­toi­mi­kun­nas­sa opas­ta­neet syk­syn ai­ka­na eri toi­mi­kun­tia työ­vuo­ro­jen tal­len­ta­mi­ses­sa Su­vi­vuo­rot-oh­jel­maan. Seu­raa­va mää­rän­pääm­me on kou­lut­taa rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ­voi­man­ke­rää­jät ja ja­kaa heil­le ke­ruu­lis­tat työ­vuo­rois­ta. Tä­män jäl­keen pää­sem­me seu­raa­maan työ­voi­man ker­ty­mis­tä ja kiit­tä­mään tei­tä seu­ra­vie­rai­ta mah­dol­li­suu­des­ta tul­la osal­tan­ne aut­ta­maan!

Hy­vää ja siu­nat­tua al­ka­nut­ta vuot­ta 2016!

Ilk­ka Ron­kai­nen

Tor­ni­on su­vi­seu­ro­jen työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Ku­vat: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys