JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseurojen harjannostajaisissa

31.5.2018 12.41

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180531124100

Tou­ko­kuu. Täy­del­li­nen ke­sä­päi­vä, au­rin­ko pais­taa, ja on 24 as­tet­ta läm­min­tä. Au­ton nok­ka on koh­ti Lii­mat­ta­lan seu­ra-alu­et­ta. En­sim­mäi­se­nä eteen tu­lee kylt­ti: Ter­ve­tu­loa Su­vi­seu­roi­hin. Se nä­kyy kai­kil­le au­toi­li­joil­le ne­los­tiel­lä, kut­su kuu­luu kai­kil­le. Tu­lee mie­leen Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se: Si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si.

Vas­taan ken­täl­lä tu­lee lap­sia, nuo­ria, nai­sia ja mie­hiä. Kym­me­niä, sa­to­ja, lii­vit ja ky­pä­rät pääs­sä. On te­ke­mi­sen mei­nin­ki. Näen iloi­sia kas­vo­ja. Su­vi­seu­ra­kau­pun­ki pik­ku­hil­jaa ko­ho­aa, avaan au­ton ik­ku­nan, tu­tut seu­ra-alu­een tuok­sut tul­vi­vat si­sään, hy­myi­lyt­tää.

On juh­lan ai­ka. Vie­täm­me har­jan­nos­ta­jai­sia su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on ja tal­koo­vä­en kans­sa. Rei­jo Peu­ra pi­tää juh­la­pu­heen, jos­sa hän sa­noo, et­tä Ju­ma­la nä­kee mei­dät ja kuu­lee ru­kouk­sem­me. Em­me voi vai­kut­taa sää­hän ja saar­nan voi­maan, hän to­te­aa. On vain luot­ta­mus Ju­ma­laan. Pu­hees­sa kii­tel­lään su­vi­seu­ra­val­mis­te­luis­sa mu­ka­na ole­via, läs­nä­o­li­joi­ta ja ko­ti­vä­keä, ja toi­vo­te­taan jak­sa­mis­ta vie­lä tal­koo­työ­hön.

Ra­vin­to­la­ka­tok­sen ra­ken­teet ovat mel­kein val­mii­ta. Kii­tos sii­tä kuu­luu kent­tä­toi­mi­kun­nal­le ja tal­koo­vä­el­le. Muu­ta­ma tar­kis­tus, ja pää­sem­me si­sus­ta­maan toi­mi­pis­tei­täm­me: tä­hän tu­lee ra­vin­to­la­toi­mis­to, tä­hän me­ne­kin seu­ran­ta, hy­gie­ni­a­kou­lu­tus, työ­hön vas­taa­not­to, työ­voi­ma­toi­mis­to, pa­ta­tis­ki, keit­to­kon­tit, lei­pä­va­ras­to, ra­vin­to­la­lin­jas­tot, pit­san­pais­to ja niin edel­leen. Nämä kaik­ki pis­teet on etu­kä­teen tal­vel­la suun­ni­tel­tu omaan käyt­töön so­pi­vik­si. Tä­nään teh­dään vie­lä tär­kei­tä tar­kis­tuk­sia, lop­pu­poh­din­to­ja ja mit­tauk­sia, jot­ta saam­me su­ju­vat työ­ti­lat.

Työ­tur­val­li­suus pi­tää muis­taa. Tar­kis­tam­me alu­een, jo­hon elin­tar­vi­ke­kon­tit tu­le­vat. Mie­tim­me, et­tä mah­tu­vat­han kaik­ki kuu­si­tois­ta kont­tia sin­ne. Var­mis­tam­me polt­to­ai­neen saan­nin. Poh­dim­me, mi­ten van­huk­set ja lii­kun­ta­es­tei­set löy­tä­vät uu­den heil­le tar­koi­te­tun pal­ve­lun ja saa­vat­ko lap­si­per­heet tar­vit­se­man­sa tuot­teet su­ju­vas­ti pal­ve­lu­pis­teis­täm­me.

Seu­raa­vak­si suun­nit­te­lem­me seu­ra­vii­kon ka­len­te­roin­tia, ko­kouk­sia ja ta­paa­mi­sia. Ta­va­ran­toi­mit­ta­jil­le ja ter­veys­tar­kas­ta­jil­le pi­tää lä­het­tää kut­sut vie­lä tä­nään. Poh­din, et­tä mil­lai­sen ku­van it­se an­nan ih­mi­sel­le, joka käy en­sim­mäis­tä ker­taa Su­vi­seu­rois­sa työn mer­keis­sä ja mi­ten hän ko­kee seu­rat yli­pää­tään.

Ajat­te­len, et­tä tämä työ on kuin pa­la­pe­li, jos­sa on noin 3 500 pa­laa, jot­ka pi­tää saa­da pai­koil­leen. 3500 yh­tä ar­vo­kas­ta työ­teh­tä­vää. Kun ku­kin lait­taa yh­den ih­mi­sen ko­koi­sen pa­lan pai­kal­leen, se riit­tää.

Koen täl­lä het­kel­lä, et­tä olen etuo­i­keu­tet­tu, kun mi­nua pyy­det­tiin tä­hän teh­tä­vään. Alus­sa en niin­kään näin ko­ke­nut. Tämä työ on vie­nyt pal­jon ai­kaa per­heel­tä, puo­li­sol­ta ja ys­tä­vil­tä. Olen kii­tol­li­nen sii­tä­kin, et­tä per­he on tu­ke­nut. Saan ol­la jär­jes­tä­mäs­sä Su­vi­seu­ro­ja ja näin edis­tää seu­ro­jen tar­koi­tus­ta: evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mis­ta ja lä­he­tys­työ­tä.

Tä­hän päi­vään on tul­tu mo­nen ko­kouk­sen, säh­kö­pos­tin ja pu­he­lun jäl­keen. Yh­des­sä mo­nen ys­tä­vän kans­sa on ra­ken­net­tu, suun­ni­tel­tu ja to­teu­tet­tu tämä su­vi­seu­ra­kau­pun­ki. Ru­koi­len sitä, et­tä var­jel­tui­sim­me us­ko­mas­sa. Olem­me tai­vas­mat­kal­la yh­des­sä.

Odo­tam­me seu­roi­hin vä­keä, vie­raat te­ke­vät juh­lan. Sinä olet sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­lut.

Mir­ja Röm­pöt­ti

Ra­vin­to­la­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys