JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseurat on tekniikkalaji, joukkuelaji ja hiljaisten rukousten laji

22.2.2018 6.25

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180222062500

Tut­kin huo­lel­li­ses­ti teh­ty­jä kart­to­ja, so­pi­muk­sia, täyt­tö­si­mu­laa­ti­o­ta, ex­ce­lei­tä, suun­ni­tel­mia, va­lo­ku­via, graa­fi­sia oh­jei­ta, tar­jous­kil­pai­lu­tuk­sia – kaik­ki hil­jais­ta su­vi­seu­ra­työ­tä, jon­ka joku am­mat­ti­lai­nen on en­nen mi­nua va­paa-ai­ka­naan teh­nyt, pis­tä­nyt pa­ras­taan tun­te­ja las­ke­mat­ta. Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen on jouk­ku­e­la­ji ak­se­lil­la Pori-ää­ne­kos­ki-Mu­hos. On mei­dän jouk­ku­een pe­li­ai­ka.

Teen kut­su­ja, esi­tys­lis­to­ja, pöy­tä­kir­jo­ja, pen­gon tie­to­ja, var­mis­te­len, otan yh­teyk­siä ja jär­jes­tän in­fo­ti­lai­suuk­sia. Esit­te­ly­ai­neis­toa saan teh­dä yh­teis­työs­sä va­lo­ku­vaa­jien ja vies­tin­tä­am­mat­ti­lai­sen kans­sa. Pää­työ­ni on toi­mia pää­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri­nä.

***

Ko­kous­ko­ti tu­lee täy­teen kym­me­nes­tä ai­kui­ses­ta ih­mi­ses­tä. Ko­kous ete­nee vilk­kaas­ti kes­kus­tel­len, ai­ka lail­la rön­sy­ten­kin. Elä­ke­läi­sil­lä on ai­kaa nä­em­mä. Pa­ras­ta näis­sä ko­kouk­sis­sa on kui­ten­kin hy­vät kes­kus­te­lut. Nau­tin niis­tä. Ja ih­met­te­len, et­tä nämä ko­ke­neet joh­ta­jat luot­ta­vat te­ke­mi­see­ni.

Ko­kous kes­tää. Ou­lun väki läh­tee ko­tiin klo 21. Edel­leen jut­tua pii­saa. Olen ko­to­na 00.10. Lii­an pit­kä ko­kous.

Aa­muk­si lai­tan he­rä­tys­kel­lon soi­maan ta­san klo 4. Huo­men­na on Tam­pe­reel­la eri­tyi­so­pet­ta­jien kou­lu­tus­päi­vät. Men­nään ju­nal­la työ­ka­ve­rin kans­sa. Heti ei nu­ku­ta. Mie­les­sä pyö­ri­vät vie­lä ko­kous­kes­kus­te­lut.

He­rään hy­vin nu­ku­tun yön jäl­keen. Mut­ta aut­ta­mat­to­mas­ti myö­häs­sä. Piti ol­la jo ju­nas­sa. Soi­tan esi­mie­hel­le.

***

ää­ne­kos­ken kau­pun­gin­ta­lol­la pi­de­tään in­fo­ti­lai­suus. Il­ma­pii­ri on san­gen myön­tei­nen su­vi­seu­ra­hank­keel­le. Kaik­ki do­ku­men­tit ja esit­te­lyt me­ne­vät juu­ri koh­dal­leen. Tek­niik­ka toi­mii. Kes­kus­te­lu on hy­vää ja am­mat­ti­mais­ta. Teen muis­ti­on.

In­fois­sa ta­paan työ­tut­ta­vi­a­ni. Koh­taa­mi­set ovat mu­ka­via ja vä­lit­tö­miä. Toi­von nä­ke­vä­ni tut­tu­ja myös ke­säl­lä Lii­mat­ta­lan pel­loil­la. Lu­paan tar­jo­ta kah­vit.

***

Val­mis­te­len seu­raa­vaa esi­tys­lis­taa. Olen lä­het­tä­nyt säh­kö­pos­tia useil­le ta­hoil­le ja ai­heut­ta­nut työ­tä ja vai­vaa, jot­ta saan esi­tys­lis­tan asi­at koot­tua.

On­nek­si otin osit­tais­ta vir­ka­va­paa­ta päi­vän vii­kos­sa. Saan teh­dä näi­tä su­vis­hom­mia päi­väl­lä. Ai­ka haus­ka on­kin työs­ken­nel­lä ko­to­na. Vai­vun usein flow-ti­laan ja up­pou­dun työn pa­riin mo­nek­si tun­nik­si.

Läh­dem­me mö­kil­le. Mies läm­mit­tää mai­se­ma­ran­ta­sau­nan. On­nek­si hän on hy­vin ym­mär­tä­väi­nen ajan­käyt­tö­ni suh­teen. Elän nyt vai­mo-mum­mo-ope-sih­tee­ri-ys­tä­vä-lii­kun­ta-elä­mää.

***

Vii­sas­ta oli sii­voil­la en­sin päi­vä ko­to­na ja sit­ten hy­väl­lä mie­lel­lä läh­teä Jäm­sän opis­tol­le su­vi­seu­ra­kurs­sil­le. Kyy­tii­ni läh­te­vät Mer­vi, kent­tä­pan­kin­joh­ta­ja, sekä Ee­va, vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan maal­lik­ko­jä­sen, ku­ten hän it­se­ään ti­tu­lee­raa. On­pa mu­ka­va näh­dä mei­dän koko or­ga­ni­saa­ti­om­me.

Hy­vät ju­tut ovat työn herk­ku. Eräs tol­kun mies ker­too, et­tä hän vas­taa ma­joi­tus­toi­mi­kun­nas­sa ul­ko­maa­lais­ten ma­joi­tuk­ses­ta ja se so­pii­kin oi­kein hy­vin, kos­ka hän on kie­li­mie­hiä. Kie­lis­tä oli kymp­pi: eng­lan­nis­ta 5 ja ruot­sis­ta 5, yh­teen­sä 10. In­fos­sa ja tulk­kauk­ses­sa on sit­ten oi­ke­at kie­li­a­si­an­tun­ti­jat toi­mes­sa.

Is­tun Ee­van kans­sa opis­ton ra­vin­to­las­sa ja meil­lä on ai­ka pie­ni olo ison teh­tä­vän edes­sä. Mi­ten sel­vi­äm­me? Vas­ta­pää­tä is­tu­va lou­nas­ta­ja sa­noo, et­tä hän on vain nip­pe­li­myy­jä Tam­pe­reel­ta. Ja toi­nen sa­noo, et­tä pi­täi­si pu­hua Su­vi­seu­rois­sa ja hyvä, et­tä hän sel­vi­ää pien­ten ko­ti­seu­ro­jen il­ta­ru­kouk­ses­ta.

***

Tämä su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­mi­nen on tek­niik­ka­la­ji: net­ti, Slack, Fb, Twit­ter, int­ra, läp­pä­ri, äly­pu­he­lin, da­ta­tyk­ki ja eri­näi­nen mää­rä kai­ken­lai­sia piu­ho­ja. Piu­hois­ta kan­nat­taa ol­la tark­ka­na, et­tä kaik­ki ovat mu­ka­na. Piu­hat, eri­lai­set joh­dot ja liit­ti­met ovat tär­kei­tä. Ne kul­jet­ta­vat tie­to­ja ja tuo­vat ver­kos­toon vir­taa. Tois­tam­me tar­vit­sem­me. Mi­nun toi­mis­to­ni on pa­pe­ri­ton ja liik­ku­va.

***

Vii­me päi­vi­nä olen miet­ti­nyt, et­tä us­ko­mi­sen yk­si mer­kit­tä­vä lah­ja on luot­ta­mus sii­hen, et­tä elä­mä kan­taa kai­kis­sa olois­sa. En enää pyri sa­laa­maan us­ko­a­ni, jos en suu­res­ti mark­ki­noi­maan­kaan. Se on. Ja minä olen. Su­vi­seu­ra-asi­ois­sa on help­po lä­hes­tyä eri­lai­sia yh­teis­työ­ta­ho­ja.

Toi­von, et­tä voi­sin mah­dol­lis­taa omal­la pa­nok­sel­la­ni tois­ten vas­tuu­teh­tä­vät täs­sä tu­han­nen pa­lan pe­lis­sä. Mi­ten­kä­hän elä­mä jat­kuu Su­vi­seu­ro­jen jäl­keen? Seu­ra­siu­naus on hii­pi­nyt il­ta­ru­kouk­seen. Enää 4 kk.

Kirs­ti Pii­lo­nen

pää­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys