JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mukana suviseuraorganisaatiossa

2.11.2015 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151102063000

Vii­me ke­sä­nä, Vaa­san su­vi­seu­ro­jen pää­tyt­tyä, sain toi­vot­taa seu­ra­vie­raat ter­ve­tul­leik­si tu­le­va­na ke­sä­nä Tor­ni­oon, jos Ju­ma­la suo. Sa­moin ovat ai­em­mat­kin jär­jes­tä­jät ku­kin vuo­rol­laan toi­vot­ta­neet, ja jär­jes­te­lyi­den ede­tes­sä tämä on tul­lut ai­na vain konk­reet­ti­sem­mak­si. Sa­mal­la voi näh­dä ja ko­kea, kuin­ka or­ga­ni­saa­tio kas­vaa ja ke­hit­tyy. Nä­kee, kuin­ka mo­nen­lai­set lah­jat Tai­vaan Isä on an­ta­nut alu­een Ju­ma­lan lap­sil­le ja kuin­ka he ha­lu­a­vat ai­dos­ti tuo­da ”lei­vis­kän­sä vaih­da­tus­pöy­däl­le”.

Su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­o­ta alet­tiin koo­ta noin kak­si vuot­ta sit­ten. Jo tätä en­nen su­vi­seu­ra­työ­tä oli teh­ty vuo­sia, lä­hin­nä so­pi­van alu­een löy­tä­mi­sek­si ja jär­jes­tä­mis­lu­van saa­mi­sek­si SRK:lta. Noin vuo­si sit­ten meil­lä oli toi­mi­kun­tiin­kin jä­se­net kut­sut­tui­na ja ra­ken­sim­me vas­tuu­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­ti­o­ta. Or­ga­ni­soi­tu­mi­nen oli ihan oma pro­ses­sin­sa, jos­sa ha­lu­sim­me men­nä työ­teh­tä­vä edel­lä kut­su­maan si­sa­ria ja vel­jiä mu­kaan. Su­vi­seu­ra­työs­sä saa ko­kea hy­vin lä­hel­tä, kuin­ka Pyhä Hen­ki vai­kut­taa us­ko­vai­sis­sa ha­lun ja ilon teh­dä työ­tä. Saa myös ko­kea Ju­ma­lan las­ten vä­lis­tä rak­kaut­ta ja iloa.

En­sim­mäi­ses­sä pää­toi­mi­kun­nan ko­kouk­ses­sa ker­roim­me ku­kin omia aja­tuk­si­am­me täs­tä teh­tä­väs­tä ja työn ta­voit­teis­ta. Mi­nul­le mie­leen jäi eri­tyi­ses­ti yk­si: ”Sai­sim­me­pa jär­jes­tet­tyä sel­lai­set su­vi­seu­rat, et­tä seu­ra­vie­rai­den ei jär­jes­te­lyi­den suh­teen tar­vit­si­si ko­vin pa­hoit­taa miel­tään.”

Ensimmäinen Tornion suviseurojen päätoimikunnan kokous pidettiin 29. huhtikuuta 2014.

Ensimmäinen Tornion suviseurojen päätoimikunnan kokous pidettiin 29. huhtikuuta 2014.

Olen saa­nut seu­ra­ta kah­det su­vi­seu­rat, Py­hä­jo­el­la ja Vaa­sas­sa. Mo­lem­mis­sa jär­jes­te­lyt toi­mi­vat hy­vin. Toi­vee­nam­me Tor­ni­on su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­sä on­kin, et­tä sai­sim­me viet­tää ta­val­li­set ja tur­val­li­set su­vi­seu­rat, jois­sa kai­kui­si tut­tu Ju­ma­lan sa­nan saar­na.

Olem­me hal­lin­non työ­ryh­mä­nä ha­lun­neet roh­kais­ta toi­mi­kun­tia ke­hit­tä­mään oman alu­een­sa toi­min­to­ja, jos he nä­ke­vät sii­hen tar­vet­ta. Ke­hi­tys­työn ta­voit­tee­na tu­lee ol­la seu­ra­vie­rai­den pa­rem­pi pal­ve­lu kus­tan­nuk­sia li­sää­mät­tä, tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen sekä ra­ken­ta­mi­sen ja seu­ro­je­nai­kai­sen työ­voi­ma­tar­peen vä­hen­tä­mi­nen tai kus­tan­nus­ten pie­nen­tä­mi­nen. Osa hank­keis­ta on yli or­ga­ni­saa­ti­oi­den ulot­tu­via, ku­ten kes­kus­mas­ton kor­vaa­mi­nen eri­lai­sel­la kai­u­tin­rat­kai­sul­la. Vaa­sas­sa tätä jo ko­keil­tiin hy­vin tu­lok­sin, ja Tor­ni­os­ta saat­taa tut­tu maa­merk­ki, kai­u­tin­mas­to, puut­tua. Vaik­ka ul­ko­nai­sis­sa jär­jes­te­lyis­sä tu­li­si­kin muu­tos­ta, on tär­kein­tä, et­tä seu­ro­jen si­säl­tö säi­lyy muut­tu­mat­to­ma­na.

Vii­me ke­sä­nä Tor­ni­on su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­ol­la oli Vaa­san su­vi­seu­rois­sa pur­ku­vas­tuu. Pur­ka­mis­ta var­ten ra­ken­sim­me oman pur­kuor­ga­ni­saa­ti­on. Pur­ku­työs­sä olim­me omal­ta osal­tam­me vie­mäs­sä eteen­päin kah­ta ke­hi­tys­teh­tä­vää: työ­tur­val­li­suus ja lo­gis­tiik­ka. Mo­lem­mis­sa otet­tiin taas as­ke­lei­ta eteen­päin.

Pur­ka­mi­nen on­nis­tui ko­ko­nai­suu­des­saan lois­ta­vas­ti. Pur­ka­jien kes­kuu­des­sa val­lit­si mu­ka­va, huu­mo­rin­ta­jui­nen ja rau­hal­li­nen il­ma­pii­ri. Oli yk­si ke­sän ko­ho­koh­dis­ta ol­la työs­sä mu­ka­na. Pur­ku­tal­koi­siin oli jää­nyt riit­tä­väs­ti vä­keä kai­kis­ta jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vis­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä. Kii­tok­set pur­kuor­ga­ni­saa­ti­ol­le hy­väs­tä suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta sekä kai­kil­le pur­ka­jil­le ja en­nen kaik­kea ko­ti­jou­koil­le, jot­ka mah­dol­lis­tit­te osal­lis­tu­mi­sen!

Vaasan suviseurojen purku loppusuoralla. Työn onnistuminen näkyi myös päätoimikunnan puheenjohtajan Jukka Hietamäen (oik.), varapuheenjohtajan Timo Huhtalan (vas.) ja opastetoimikunnan pujeenjohtajan Mika Majurin ilmeistä.

Vaasan suviseurojen purku loppusuoralla. Työn onnistuminen näkyi myös päätoimikunnan puheenjohtajan Jukka Hietamäen (oik.), varapuheenjohtajan Timo Huhtalan (vas.) ja opastetoimikunnan pujeenjohtajan Mika Majurin ilmeistä.

Vaa­san su­vi­seu­ro­jen pur­ku lop­pu­suo­ral­la. Työn on­nis­tu­mi­nen nä­kyi myös

pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Juk­ka Hie­ta­mä­en (oik.), va­ra­pu­heen­joh­ta­jan

Timo Huh­ta­lan (vas.) ja opas­te­toi­mi­kun­nan pu­jeen­joh­ta­jan Mika Ma­ju­rin il­meis­tä.

Ai­kai­sem­mil­ta jär­jes­tä­jil­tä kuul­lee­na ja tä­hä­nas­tis­ten ko­ke­mus­te­ni pe­rus­teel­la voin to­de­ta: ”Vaik­ka työ­tä on pal­jon ja se vie ai­kaa, niin kui­ten­kin se an­taa enem­män kuin ot­taa.” Jat­kam­me työ­tä nöy­räl­lä ja hy­väl­lä mie­lel­lä Ju­ma­lan voi­maan ja ar­moon luot­ta­en.

Juk­ka Hie­ta­mä­ki

Tor­ni­on su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Ku­vat: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys