JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ju­ma­lan joh­dat­ta­ma­na

17.12.2020 6.05

Juttua muokattu:

10.12. 11:33
2020121011330620201217060500

Anne Lindfors

Anne Lindfors

Sain mie­hel­tä­ni kir­jan, jos­ta olin haa­veil­lut. Tuo kir­ja on SRK:n jul­kai­se­ma Ta­kai­sin Isän ko­tiin. Ah­min sa­no­ja pit­käl­le yö­hön. Luin ih­meel­li­siä ko­ke­muk­sia sii­tä, mi­ten Ju­ma­la on py­säyt­tä­nyt ih­mi­sen ja kut­su­nut lap­sek­seen. Mie­tin sitä, mi­ten suu­ri ja kan­ta­va on Tai­vaan Isän rak­kaus.

Kir­jaa lu­kies­sa he­rä­si mie­lee­ni isä­ni ja äi­ti­ni vuo­si­kym­men­ten ta­kai­nen koh­taa­mi­nen. Ju­ma­lan suun­ni­tel­ma oli sii­nä­kin vah­vas­ti mu­ka­na.

Äi­ti­ni oli nuo­re­na ai­kui­se­na ol­lut keit­tä­jä­nä pie­nel­lä ky­lä­kou­lul­la. Kun kou­lu lak­kau­tet­tiin, hän lait­toi työn­ha­kuil­moi­tuk­sen Päi­vä­mies-leh­teen. Eri­lai­sia työ­tar­jouk­sia tuli usei­ta, mut­ta vii­mei­se­nä kir­je, joka sul­ki muut vaih­to­eh­dot pois. Hä­nel­le oli tul­lut vah­va tun­ne, et­tä oli men­tä­vä hoi­ta­maan tuo­ta apua tar­vit­se­vaa po­li­oin­va­li­dia.

Kun hä­nel­le sit­ten oli sel­vin­nyt, et­tä tuo kir­jeen kir­joit­ta­nut mies ei ol­lut­kaan us­ko­vai­nen, hän oli em­pi­nyt. Vie­raal­le seu­dul­le muut­ta­mi­nen oli pe­lot­ta­nut. Hän oli miet­ti­nyt, löy­tyi­si­kö us­ko­vai­sia ys­tä­viä, jot­ka tu­ki­si­vat. Tuo pyö­rä­tuo­li­po­ti­las oli kui­ten­kin tai­vu­tel­lut hä­net töi­hin lu­paa­mal­la, et­tä hä­nel­le jär­jes­tyi­si mah­dol­li­suus pääs­tä su­vi­seu­roi­hin.

Us­kon, et­tä Ju­ma­la joh­dat­ti nämä kak­si ih­mis­tä, isä­ni ja äi­ti­ni, tois­ten­sa luok­se. Yh­des­sä he tut­ki­vat Raa­mat­tua ja kes­kus­te­li­vat elä­män tär­keim­mis­tä asi­ois­ta. Jo pa­rin vii­kon ku­lut­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­ta sai uu­den asuk­kaan.

Ih­meel­li­ses­ti tuli to­dek­si us­ko­vai­sen leh­ti­a­si­a­mie­hen sa­nat. Hän oli ke­hot­ta­nut ai­ka­naan isää­ni ti­laa­maan Päi­vä­mies-leh­den ja sa­no­nut, et­tä se toi­si mu­ka­naan siu­nauk­sen. Jos Päi­vä­mies­tä ei oli­si isäl­le­ni tuo­hon ai­kaan tul­lut, ei hän oli­si näh­nyt tuo­ta työn­ha­kuil­moi­tus­ta.

Ju­ma­lan joh­dat­ta­ma­na hän sai it­sel­leen hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan, jol­la oli elä­män ar­vok­kain lah­ja. Isä­ni sai avus­ta­jan­sa siu­naa­ma­na us­koa syn­tin­sä an­teek­si ja ai­ka­naan sai hä­nes­tä us­ko­vai­sen avi­o­puo­li­son. Olen mo­nes­ti aja­tel­lut, et­tä vai­ke­as­ta sai­rau­des­taan huo­li­mat­ta isä­ni oli on­nel­li­nen. Hä­nel­tä otet­tiin jo nuo­re­na ter­veys pois, mut­ta hän sai ti­lal­le sen, mitä eni­ten tar­vit­si.

Kun luin tuo­ta uut­ta kir­jaa, ajat­te­lin, et­tä yhä enem­män kan­nat­tai­si ja­kaa täl­lai­sia ko­ke­muk­sia. Muis­to­ja sii­tä, mi­ten Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut ja aut­ta­nut. Tu­li­si loh­dut­taa ja roh­kais­ta toi­si­am­me. Usein vai­ke­at elä­män­ti­lan­teet ovat Ju­ma­lan pu­hut­te­lua ja siu­naus­ta. Niin oli myös isä­ni koh­dal­la.

Ko­ro­na-ai­ka­na­kin on tur­val­lis­ta aja­tel­la, et­tä jo­kai­nen asia on Ju­ma­lan tie­dos­sa. Hän kan­taa elä­män eri vai­heis­sa ja an­taa siu­nauk­sen­sa kaik­kiin päi­viin.

Kun sinä kat­se­let omaa elä­mää­si taak­se­päin, tun­tuu­ko si­nus­ta, et­tä olet kul­ke­nut sat­tu­man va­ras­sa? Vai us­kot­ko, et­tä Ju­ma­la on ha­lun­nut vii­toit­taa myös si­nun pol­ku­a­si?

AnneLindfors
Rakastan perhettäni. Nautin nuotiohetkistä ja lasten laulusta. Siitä tunteesta, kun tajuan, että jokaiseen päivään on riittänyt valoa.Taaksepäin katsoessa näen kivun ja ilon vuorovedet. Missä ikinä polkuni on kulkenutkin, tänään olen tässä. Luottavaisin mielin saan astua huomiseen.Jos tahdot antaa blogistani palautetta, lähetä pohdintojasi osoitteeseen anne.lindfors@hotmail.com.
AnneLindfors

Vain yk­si on tar­peen

28.12.2021 6.00
AnneLindfors

Ru­kous­ten kan­ta­ma­na

28.11.2021 6.00
AnneLindfors

Olet pois­sa

5.11.2021 6.00
AnneLindfors

Sii­nä het­kes­sä täy­del­li­nen ar­mo

17.9.2021 7.00
AnneLindfors

Ajat­te­lit­ko jo sil­loin luo­pu­va­si?

26.7.2021 7.00
AnneLindfors

Tien­haa­ras­sa

6.7.2021 7.05
AnneLindfors

Jos elä­mä oli­si men­nyt toi­sin

7.6.2021 7.05
AnneLindfors

"Jee­tut vie­ret­tä"

29.4.2021 7.05
AnneLindfors

Kum­mi­lah­ja

22.3.2021 7.05
AnneLindfors

Ha­lu­at­ko oi­ke­as­ti ol­la tuol­lai­nen?

15.2.2021 7.15
AnneLindfors

Riit­tä­väs­ti iloa

13.1.2021 7.35
AnneLindfors

Ovat­ko eväät mu­ka­na?

11.11.2020 12.05
AnneLindfors

Hai­keut­ta syk­syn hä­mär­ty­es­sä

14.10.2020 0.05
AnneLindfors

Us­kal­lan­ko ker­toa?

14.9.2020 7.25
AnneLindfors

On­ko Ju­ma­la ole­mas­sa?

23.8.2020 7.40
AnneLindfors

Saan­ko aut­taa?

6.7.2020 6.15
AnneLindfors

Yh­teis­tä kai­paus­ta

11.6.2020 6.00
AnneLindfors

Mo­nien tun­tei­den päi­vä

10.5.2020 6.15
AnneLindfors

Eri­tyi­sen huo­len­pi­don al­la

11.4.2020 6.50
AnneLindfors

Ku­vien mat­kas­sa

11.3.2020 6.55
AnneLindfors

"Oot­te­ko te siu­nan­nu?"

4.2.2020 6.45
AnneLindfors

Jou­lu­en­ke­lei­den saat­ta­ma­na

24.12.2019 6.05
AnneLindfors

Kes­ken?

8.11.2019 6.15
AnneLindfors

Kan­ta­vien sa­no­jen voi­ma

4.10.2019 6.19
AnneLindfors

Tek­niik­ka pet­ti, mut­ta Ju­ma­la ei

3.9.2019 6.06
AnneLindfors

Su­mun kes­kel­lä

8.8.2019 6.46
AnneLindfors

Kun sa­nat ka­to­si­vat

1.7.2019 6.34
AnneLindfors

Va­loi­sia pol­ku­ja si­nul­le, nuo­ri!

1.6.2019 6.18
AnneLindfors

Kaik­kein tär­kein muis­to

12.5.2019 6.41
AnneLindfors

Si­sim­pään tul­vii valo

9.4.2019 6.56
AnneLindfors

Yk­sin

10.3.2019 6.55
AnneLindfors

Ar­jen en­ke­lei­tä

14.2.2019 6.55
AnneLindfors

Äi­ti, mää toin sul­le iloa!

29.1.2019 6.52
AnneLindfors

Luo­tan­ko, us­kal­lan­ko?

3.1.2019 6.47
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys