JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ovat­ko eväät mu­ka­na?

11.11.2020 12.05

Juttua muokattu:

11.11. 11:55
2020111111555220201111120500

Anne Lindfors

Anne Lindfors

An­ne Lind­fors

Ra­kas nuo­re­ni, läh­dit taas mat­kaan pai­na­vaa put­ki­kas­sia kan­ta­en. Kat­se­lin kul­ku­a­si hel­lin aja­tuk­sin, ikä­vän­poi­ka­nen si­sim­mäs­sä. Mie­tin tu­le­via kou­lu­päi­vi­ä­si, iloa, jol­la jo odo­tit opis­tol­le pa­luu­ta­si.

Olen on­nel­li­nen puo­les­ta­si. Ajat­te­len, et­tä tämä on yk­si par­haim­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta saat­taa si­nut omal­le po­lul­le­si. Olet tur­val­li­sis­sa kä­sis­sä. Opis­ton väen kes­kel­lä on sama evan­ke­liu­mi, tu­tut siu­nauk­sen sa­nat. Siel­lä on ys­tä­viä, jot­ka ym­mär­tä­vät ja hy­väk­sy­vät. Ja opet­ta­jat, jot­ka aut­ta­vat si­nua ke­hit­ty­mään oma­na it­se­nä­si.

Kun ajat­te­len si­nua, py­säh­dyn miet­ti­mään, olem­me­ko an­ta­neet riit­tä­vät eväät elä­mää var­ten. Sil­loin muis­tan ne eväät, joi­ta olem­me si­nul­ta saa­neet. Niin mo­nes­ti olet omal­la ta­val­la­si mei­tä van­hem­pia opet­ta­nut.

Kun olit 2,5-vuo­ti­as, seu­ra­sit vie­res­sä, kun vaih­doin pik­ku­sis­kol­le­si vaip­paa. Omaan tyy­lii­si kan­nus­tit: ”Hyvä, hyvä! Tuli pep­puun kak­ka!” Kun ajat­te­lin mie­les­sä­ni vä­hän vä­sy­nee­nä, et­tä oli­si­han se saa­nut pot­taan­kin tul­la, sinä tar­ken­sit iloi­ses­ti: ”Hyvä, kun ei tul­lut lat­ti­al­le!”

Toi­sel­la ker­ral­la pik­ku­sis­ko­si kes­ken leik­kien kop­saut­ti har­jal­la si­nua pää­hän. Odo­tin jo huu­toa, mut­ta sitä ei kuu­lu­nut. Sen si­jaan kuu­lui si­nun, sil­loi­sen al­le kol­me­vuo­ti­aan, va­ka­va neu­vo: ”Pyy­däk­sää an­teek­si? Ei saa sa­tut­taa tois­ta. Pyy­dä vaan nyt an­teek­si.” Kat­se­lin mie­li läm­pi­mä­nä, mi­ten pie­ni sis­ko­si ojen­si kä­ten­sä ja si­pai­si pos­ke­a­si. Sit­ten leik­ki jat­kui.

Jo­kin ai­ka sit­ten, kun pik­ku­vel­je­si ker­toi, et­tä kou­lus­sa oli pil­kat­tu hä­nen pyö­rään­sä ja hau­kut­tu köy­häk­si, sinä le­vol­li­seen ta­paa­si loh­du­tit: ”Ei pal­joa kan­na­ta köy­hyys­kom­men­teis­ta pii­ta­ta, kun on kaik­kein suu­rin rik­kaus, mitä voi ol­la.”

Erää­nä py­hä­nä olit esi­lau­lu­hom­mis­sa opis­tol­la. Lau­lun sa­nois­sa tun­nus­tit omaa us­ko­a­si. Kat­se­lim­me ja kuun­te­lim­me lä­he­tys­tä ne­tis­tä ja sy­dän oli hal­je­ta kii­tol­li­suu­des­ta. Tut­tu ja tur­val­li­nen lap­suu­den us­ko on si­nul­le yh­tä ar­vo­kas siel­lä kau­ka­na.

Sitä ru­koi­len, et­tä sai­sit säi­lyt­tää tuon vä­lit­tä­vän ja iloi­sen asen­tee­si ja lap­se­nus­ko­si. Et­tä ha­lu­ai­sit ai­na tur­vau­tua sii­hen aja­tuk­seen, et­tä us­ko on kal­lein­ta, mitä ih­mi­nen voi omis­taa. Sen pa­rem­pia eväi­tä et voi­si saa­da.

AnneLindfors
Rakastan perhettäni. Nautin nuotiohetkistä ja lasten laulusta. Siitä tunteesta, kun tajuan, että jokaiseen päivään on riittänyt valoa.Taaksepäin katsoessa näen kivun ja ilon vuorovedet. Missä ikinä polkuni on kulkenutkin, tänään olen tässä. Luottavaisin mielin saan astua huomiseen.Jos tahdot antaa blogistani palautetta, lähetä pohdintojasi osoitteeseen anne.lindfors@hotmail.com.
AnneLindfors

Vain yk­si on tar­peen

28.12.2021 6.00
AnneLindfors

Ru­kous­ten kan­ta­ma­na

28.11.2021 6.00
AnneLindfors

Olet pois­sa

5.11.2021 6.00
AnneLindfors

Sii­nä het­kes­sä täy­del­li­nen ar­mo

17.9.2021 7.00
AnneLindfors

Ajat­te­lit­ko jo sil­loin luo­pu­va­si?

26.7.2021 7.00
AnneLindfors

Tien­haa­ras­sa

6.7.2021 7.05
AnneLindfors

Jos elä­mä oli­si men­nyt toi­sin

7.6.2021 7.05
AnneLindfors

"Jee­tut vie­ret­tä"

29.4.2021 7.05
AnneLindfors

Kum­mi­lah­ja

22.3.2021 7.05
AnneLindfors

Ha­lu­at­ko oi­ke­as­ti ol­la tuol­lai­nen?

15.2.2021 7.15
AnneLindfors

Riit­tä­väs­ti iloa

13.1.2021 7.35
AnneLindfors

Ju­ma­lan joh­dat­ta­ma­na

17.12.2020 6.05
AnneLindfors

Hai­keut­ta syk­syn hä­mär­ty­es­sä

14.10.2020 0.05
AnneLindfors

Us­kal­lan­ko ker­toa?

14.9.2020 7.25
AnneLindfors

On­ko Ju­ma­la ole­mas­sa?

23.8.2020 7.40
AnneLindfors

Saan­ko aut­taa?

6.7.2020 6.15
AnneLindfors

Yh­teis­tä kai­paus­ta

11.6.2020 6.00
AnneLindfors

Mo­nien tun­tei­den päi­vä

10.5.2020 6.15
AnneLindfors

Eri­tyi­sen huo­len­pi­don al­la

11.4.2020 6.50
AnneLindfors

Ku­vien mat­kas­sa

11.3.2020 6.55
AnneLindfors

"Oot­te­ko te siu­nan­nu?"

4.2.2020 6.45
AnneLindfors

Jou­lu­en­ke­lei­den saat­ta­ma­na

24.12.2019 6.05
AnneLindfors

Kes­ken?

8.11.2019 6.15
AnneLindfors

Kan­ta­vien sa­no­jen voi­ma

4.10.2019 6.19
AnneLindfors

Tek­niik­ka pet­ti, mut­ta Ju­ma­la ei

3.9.2019 6.06
AnneLindfors

Su­mun kes­kel­lä

8.8.2019 6.46
AnneLindfors

Kun sa­nat ka­to­si­vat

1.7.2019 6.34
AnneLindfors

Va­loi­sia pol­ku­ja si­nul­le, nuo­ri!

1.6.2019 6.18
AnneLindfors

Kaik­kein tär­kein muis­to

12.5.2019 6.41
AnneLindfors

Si­sim­pään tul­vii valo

9.4.2019 6.56
AnneLindfors

Yk­sin

10.3.2019 6.55
AnneLindfors

Ar­jen en­ke­lei­tä

14.2.2019 6.55
AnneLindfors

Äi­ti, mää toin sul­le iloa!

29.1.2019 6.52
AnneLindfors

Luo­tan­ko, us­kal­lan­ko?

3.1.2019 6.47
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys